Cách đọc nhật ký Windows Update trong Windows 10

Bắt đầu với Windows 10 build 9926, nhật ký Windows Update không còn được lưu vào "%windir%\Windowsupdate.log" nữa.

Client Windows Update hiện sử dụng Event Tracing for Windows (ETW) để tạo nhật ký chẩn đoán được lưu dưới dạng file .etl trong thư mục "%windir%\Logs\WindowsUpdate". Phương pháp này cải thiện hiệu suất và giảm mức sử dụng dung lượng ổ đĩa. Tuy nhiên, các bản ghi không thể đọc được ngay lập tức.

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách đọc nhật ký Windows Update trong Windows 10.

Cách đọc nhật ký Windows Update bằng PowerShell

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập với quyền admin để có thể thực hiện tùy chọn này.

1. Mở PowerShell với quyền admin.

2. Sao chép và dán lệnh sau vào PowerShell và nhấn Enter.

Get-WindowsUpdateLog

Lưu ý: Khi chạy xong, thao tác này sẽ tạo file WindowsUpdate.log trên desktop của bạn. Sẽ mất một lúc để hoàn thành.

Dán lệnh vào PowerShell
Dán lệnh vào PowerShell

3. Khi hoàn tất, hãy mở file WindowsUpdate.log trên desktop để đọc nhật ký Windows Update của bạn.

Lưu ý: File WindowsUpdate.log chỉ là file nhật ký tĩnh và sẽ không cập nhật trừ khi bạn lặp lại tùy chọn này một lần nữa.

Cách đọc nhật ký sự kiện Windows Update trong Event Viewer

1. Mở menu Quick Link Win + X và nhấp để truy cập Event Viewer.

2. Trong bảng điều khiển bên trái của Event Viewer, điều hướng đến vị trí bên dưới và mở nhật ký Operational:

Applications and Service Logs\Microsoft\Windows\WindowsUpdateClient

3. Bây giờ, bạn có thể chọn nhật ký sự kiện trong bảng điều khiển ở giữa của Event Viewer để xem chi tiết của chúng.

Đọc nhật ký sự kiện Windows Update trong Event Viewer
Đọc nhật ký sự kiện Windows Update trong Event Viewer

Cách đọc nhật ký Windows Update bằng file BAT

1. Tải file Get_Windows_Update_event_logs.bat.

Nội dung file BAT để tham khảo:

:: This script was created by Matthew Wai at TenForums.com/members/matthew-wai.html
:: https://www.tenforums.com/tutorials/67283-read-windows-update-logs-windows-10-a.html
::—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
@echo off & mode con cols=75 lines=6 & Title Collecting data from Event Viewer...
Echo.&Echo     Searching Event Viewer for logs about Windows Update. 
Echo     Please wait for a while.
::=====================================================================================
Set "+=HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders"
For /F "tokens=* " %%# in ('Reg Query "%+%" /V Desktop') Do (Set "#=%%#")
Set "#=%#:*REG_EXPAND_SZ    =%"
For /F "delims=" %%# in ('Echo "%#%"') Do (Set "#=%%#")
Set "[Desktop]=%#:~1,-1%" & For /f "tokens=2 delims==" %%# in (
'WMIC OS Get localdatetime /value') Do (Set "T=%%#")
Set "Y=%T:~0,4%" & Set "M=%T:~4,2%" & Set "D=%T:~6,2%"
Set "H=%T:~8,2%" & Set "#=%T:~10,2%" & Set "S=%T:~12,2%"
Set "[File]=%Temp%\Update events %Y%-%M%-%D% at %H%-%#%-%S%.txt"
::=====================================================================================
PowerShell $Host.UI.RawUI.BufferSize = New-Object Management.Automation.Host.Size(220,1000)
PowerShell Get-WinEvent -ProviderName 'Microsoft-Windows-WindowsUpdateClient'^|Select TimeCreated, Message^|FT -AutoSize>"%[File]%"
For %%# in ("%[Desktop]%\Update events*.txt") Do (Del "%%#")
Move "%[File]%" "%[Desktop]%">Nul
PowerShell "Start-Process Notepad.exe ""%[Desktop]%\Update events %Y%-%M%-%D% at %H%-%#%-%S%.txt"""
::—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

2. Lưu file Get_Windows_Update_event_logs.bat vào desktop.

3. Bỏ chặn và chạy file Get_Windows_Update_event_logs.bat.

4. Một Command Prompt sẽ mở và đóng, đồng thời lưu file với tên là ngày và giờ diễn ra hành động (trong ví dụ là Update events 2021-04-27 at 09-18-36.txt) trên desktop của bạn bao gồm file nhật ký Windows Update Client.

Đọc nhật ký Windows Update bằng file BAT
Đọc nhật ký Windows Update bằng file BAT

Chúc bạn thực hiện thành công!

Thứ Năm, 27/05/2021 07:59
4,25 👨 1.425
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 10