Cài đặt Exchange Server 2013 SP1 trong Windows Server 2012 R2

Microsoft đã phát hành Exchange Server 2013 SP1 vào ngày 25 tháng 2 năm 2014. Với việc phát hành Edge Transport server role, Exchange 2013 cuối cùng đã là một sản phẩm hoàn chỉnh. Exchange 2013 hiện có tổng cộng ba role: Mailbox server role, Client Access server role và Edge Transport server role. Exchange 2013 SP1 cũng giới thiệu nhiều tính năng mới. Bài viết hôm nay sẽ chỉ ra các bước để cài đặt Exchange Server 2013 SP1 trong Windows Server 2012 R2.

Cài đặt điều kiện tiên quyết

Bài viết hôm nay sẽ cài đặt Mailbox server role và Client Access server role trên cùng một máy chủ. Có nhiều điều kiện tiên quyết khác nhau mà người dùng phải tuân theo (tùy thuộc vào từng trường hợp) trước khi có thể cài đặt Exchange 2013 SP1. Trường hợp đơn giản nhất là với Domain Controller (MBG-DC01) Exchange Server (MBG-EX01) như trong sơ đồ bên dưới.

Trường hợp đơn giản nhất là với Domain Controller (MBG-DC01) và Exchange Server (MBG-EX01)

Điều kiện tiên quyết của loại cài đặt này là:

1. Mức độ chức năng Active Directory forest phải ít nhất là Server 2003.

2. Trang Active Directory phải chứa ít nhất một Global Catalog server và một Domain Controller có thể ghi.

3. Exchange Server phải thuộc Domain Controller.

4. Thực hiện Windows Update và khởi động lại Mail Server.

5. Cài đặt .NET Framework 4.5 và Windows Management Framework 4.0 trong Mail Server. Trong hầu hết các trường hợp, tính năng này được cài đặt theo mặc định.

Trước khi bắt đầu cài đặt Exchange 2013 SP1, hãy cài đặt một số ứng dụng cần thiết trước. Đầu tiên, cài đặt bộ công cụ quản trị máy chủ từ xa và các thành phần cần thiết khác trong Mail Server. Đăng nhập vào Exchange server và mở Powershell. Gõ Install-WindowsFeature RSAT-ADDS để cài đặt công cụ RSAT như bên dưới.

Gõ Install-WindowsFeature RSAT-ADDS

Bây giờ, hãy chạy lệnh sau trong Windows PowerShell để cài đặt các thành phần cần thiết khác.

Install-WindowsFeature AS-HTTP-Activation, Desktop-Experience, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, Web-Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation

Tải xuống và cài đặt Microsoft Unified Communications Managed API 4.0, Core Runtime 64-bit trong Mail Server. Ví dụ đã gặp lỗi khi thử cài đặt ứng dụng này.

Lỗi cài đặt

Để khắc phục lỗi này, hãy cài đặt tính năng Media Foundation từ Server Manager.

Cài đặt tính năng Media Foundation

Bây giờ hãy thử cài đặt lại Microsoft Unified Communications Managed API 4.0. Sau khi chuẩn bị xong tất cả các điều kiện tiên quyết, hãy bắt đầu cài đặt Exchange 2013 SP1.

Các bước cài đặt Exchange 2013 SP1

Bây giờ hãy chạy trình cài đặt Exchange 2013 SP1. Bạn có thể kiểm tra và tải xuống các bản cập nhật Exchange. Ví dụ sẽ bỏ qua phần này và nhấn Next.

Ví dụ sẽ bỏ qua phần cập nhật và nhấn Next

Quá trình thiết lập sẽ mất một chút thời gian để sao chép các file cài đặt và trang Introduction sau sẽ xuất hiện. Đọc trang này và nhấn Next.

Trang Introduction sau sẽ xuất hiện

Bây giờ, người dùng sẽ được yêu cầu chấp nhận thỏa thuận cấp phép. Chọn I accept và nhấp vào Next.

Chọn I accept và nhấp vào Next

Ở đây, đừng chọn các cài đặt được đề xuất và nhấp vào Next.

Đừng chọn các cài đặt được đề xuất

Chọn các Exchange Server role và nhấp vào Next. Ở đây, ví dụ sẽ chọn Mailbox server role Client Access server role.

Chọn các Exchange Server role

Trỏ đến vị trí cài đặt và nhấn Next. Chọn một vị trí ngoài ổ C:. Ở đây, ví dụ sẽ chọn đường dẫn mặc định.

Ví dụ sẽ chọn đường dẫn mặc định

Nhập tên và nhấn Next. Không vô hiệu hóa tính năng bảo vệ phần chống mềm độc hại và nhấp vào Next.

Chọn không tắt bảo vệ phần chống mềm độc hại

Bây giờ máy chủ sẽ thực hiện một số kiểm tra điều kiện tiên quyết và nếu ổn, bạn có thể nhấn nút Install. Quá trình thiết lập sẽ bắt đầu.

Nhấn nút Install

Việc thiết lập sẽ mất một chút thời gian để hoàn tất.

Thiết lập hoàn tất

Chọn Launch EAC và nhấp vào Finish. Nhập thông tin đăng nhập admin. Bạn cũng có thể mở Exchange Admin Center bằng cách duyệt qua liên kết https://localhost/ecp trong trình duyệt của chính Exchange Server.

Duyệt qua liên kết https://localhost/ecp trong trình duyệt của chính Exchange Server

Bạn đã cài đặt thành công Exchange 2013 SP1. Đừng quên kiểm tra các bản cập nhật và gói dịch vụ mới nhất. Bây giờ bạn có thể tạo hộp thư. Hãy thiết lập các URL bên ngoài và cục bộ để sử dụng hộp thư bằng các ứng dụng khách khác nhau. Ngoài ra, hãy cấu hình tính năng chuyển hướng URL. Sau đó cấu hình các trình kết nối để gửi và nhận email từ Internet.

Để kiểm tra bản build Exchange 2013 hiện tại, hãy nhập cmdlet sau trong Exchange Management Shell.

[PS] C:\Windows\System32>Get-ExchangeServer | fl name,edition,admindisplayversion

Kiểm tra bản build Exchange 2013 hiện tại

Quá trình cài đặt Exchange Server 2013 SP1 trong Windows Server 2012 R2 đã hoàn tất.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Thứ Hai, 25/03/2019 20:06
3,85 👨 4.605
0 Bình luận
Sắp xếp theo