Cách để Windows thông báo thời gian cho bạn mỗi giờ một lần

Thật dễ dàng để theo dõi thời gian khi làm việc trên máy tính. Sử dụng các ứng dụng theo dõi thời gian có thể giúp bạn nắm bắt được thời gian trôi qua nhưng đối với một số người, nghe thấy thông báo giờ giấc sẽ giúp ích trong việc theo dõi thời gian.

Mặc dù trong MacOS có một tính năng thông báo thời gian tích hợp, nhưng trong Windows bạn sẽ không tìm thấy tính năng tương tự. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tự thêm tính năng này với chỉ vài thao tác đơn giản và chỉ mất vài phút đồng hồ.

Cách để Windows thông báo thời gian

Bước 1: Mở Notepad hoặc trình soạn thảo văn bản khác và dán các dòng sau:

Dim speaks, speech
hour_now=hour(time)
if hour_now > 12 or hour_now = 12 Then
hour12 = hour_now - 12
ampm = "PM"
Else
hour12 = hour_now
hourfinal = hour_now
ampm = "AM"
End If
If hour12 = 10 Then
hourfinal = "Ten"
Elseif hour12 = 11 Then
hourfinal = "Eleven"
Elseif hour12 = 12 Then
hourfinal = "Twelve"
Elseif hour12 = 0 Then
hourfinal = "Twelve"
Elseif hour12 > 0 and hour12 < 10 Then
hourfinal = hour12
End If
speaks = "It is " & hourfinal & " o clock " & ampm
Set speech=CreateObject("sapi.spvoice")
speech.Speak speaks

Bước 2: Lưu nó vào một vị trí thuận tiện, đặt tên cho file và chắc chắn đuôi file phải là .vbs (một script Visual Basic).

Bước 3:Task Scheduler vào menu Start để mở tiện ích Task Scheduler.

Bước 4: Chọn Action > Create Task từ thanh trình đơn.

Bước 5: Nhập Name cho tác vụ, chẳng hạn như Announce Time.

Bước 6: Chuyển sang tab Triggers và click vào nút New.

Bước 7: Đảm bảo chọn One time, cạnh Start bạn chọn ngày tháng hôm nay và chọn thời điểm bắt đầu của tiếng tiếp theo. Ví dụ, nếu bây giờ là 10:37 AM, chọn 11:00:00.

Bước 8: Đánh dấu vào ô Repeat task every và chọn 1 hour. Chọn Indefinitely bên cạnh for a duration of và click vào nút OK.

Bước 9: Chuyển sang tab Actions và click vào New. Click vào Browse bên cạnh hộp Program/script và tìm file VBS bạn đã tạo trước đó.

Bước 10: Click vào OK và bạn đã thiết lập để Windows thông báo thời gian cho bạn. Bạn sẽ nghe thấy giọng nói khi chuyển văn bản thành giọng nói mặc định thông báo thời gian sau mỗi giờ.

Cửa sổ Edit Trigger

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Xem thêm:

Chủ Nhật, 27/05/2018 16:27
51 👨 703
0 Bình luận
Sắp xếp theo