Bài kiểm tra trắc nghiệm về Python - Phần 9

Bạn biết gì về hàm trong Python? Cú pháp, thành phần và các loại hàm trong Python như thế nào? Làm sao để tạo hàm? Hãy cùng thử sức qua bộ câu hỏi trắc nghiệm Python chủ đề Hàm này nhé!

Xem thêm:

 • Câu 1: Chọn đáp án đúng: Phát biểu nào chính xác khi nói về Hàm trong Python?
  • Hàm có thể được tái sử dụng trong chương trình.
  • Sử dụng hàm không có tác động tích cực gì đến các module trong chương trình.
  • Không thể tự tạo các hàm của riêng người viết chương trình.
  • Tất cả các đáp án trên đều đúng.
 • Câu 2: Từ khóa nào được sử dụng để bắt đầu hàm?
  • Fun
  • Define
  • Def
  • Function
 • Câu 3: Output của chương trình dưới đây là gì?
  def sayHello():
  print('Hello World!')
  sayHello()
  sayHello()
  • Hello World!
   Hello World!
  • ‘Hello World!’
   ‘Hello World!’
  • Hello
   Hello
  • Không có đáp án đúng
 • Câu 4: Output của chương trình dưới đây là gì?
  def printMax(a, b):
    if a > b:
    print(a, 'is maximum')
    elif a == b:
    print(a, 'is equal to', b)
    else:
    print(b, 'is maximum')
  printMax(3, 4)
  • 3
  • 4
  • 4 is maximum
  • Không có đáp án đúng
 • Câu 5: Output của chương trình dưới đây là gì?
  x = 50
    def func(x):
    print('Giá trị của x là', x)
    x = 2
    print('Giá trị của x được thay đổi thành', x)
  func(x)
  print('Giá trị hiện tại của x là', x)
  • Giá trị hiện tại của x là 50
  • Giá trị hiện tại của x là 100
  • Giá trị hiện tại của x là 2
  • Không có đáp án đúng
 • Câu 6: Output của chương trình dưới đây là gì?
  x = 50
    def func():
    global x
    print('Giá trị của x là', x)
    x = 2
    print('Giá trị của x được thay đổi thành', x)
  func()
  print('Giá trị hiện tại của x là', x)
  • Giá trị của x là 50
   Giá trị của x được thay đổi thành 2
   Giá trị hiện tại của x là 50
  • Giá trị của x là 50
   Giá trị của x được thay đổi thành 2
   Giá trị hiện tại của x là 2
  • Giá trị của x là 50
   Giá trị của x được thay đổi thành 50
   Giá trị hiện tại của x là 50
  • Không có đáp án đúng
 • Câu 7: Output của chương trình dưới đây là gì?
  def say(message, times = 1):
    print(message * times)
  say('Hello')
  say('World', 5)
  • Hello
   WorldWorldWorldWorldWorld
  • Hello
   World 5
  • Hello
   World,World,World,World,World
  • Hello
   HelloHelloHelloHelloHello
 • Câu 8: Output của chương trình dưới đây là gì?
  def func(a, b=5, c=10):
  print('a bằng', a, 'và b bằng', b, 'và c bằng', c)
  func(3, 7)
  func(25, c = 24)
  func(c = 50, a = 100)
  • a bằng 7 và b bằng 3 và c bằng 10 
   a bằng 25 và b bằng 5 và c bằng 24 
   a bằng 5 và b bằng 100 và c bằng 50
  • a bằng 3 và b bằng 7 và c bằng 10 
   a bằng 5 và b bằng 25 và c bằng 24 
   a bằng 50 và b bằng 100 và c bằng 5
  • a bằng 3 và b bằng 7 và c bằng 10 
   a bằng 25 và b bằng 5 và c bằng 24 
   a bằng 100 và b bằng 5 và c bằng 50
  • Không có đáp án đúng
 • Câu 9: Output của chương trình dưới đây là gì?
  def maximum(x, y):
    if x > y:
    return x
    elif x == y:
    return 'Các số bằng nhau'
    else:
    return y
  print(maximum(2, 3))
  • 2
  • 3
  • Các số bằng nhau
  • Không có đáp án đúng
 • Câu 10: Chọn đáp án đúng: Phát biểu nào chính xác khi nói về Docstring trong Python?
  • Docstring là chuỗi đầu tiên ngay sau tiêu đề hàm 
  • Docstring là không bắt buộc nhưng nên có trong một hàm
  • Docstring được truy cập bởi thuộc tính __doc__  trên đối tượng
  • Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Bạn cần cố gắng hơn!
Kết quả của bạn khá đấy!
Kiến thức Python của bạn rất tốt đấy!
Chính xác tuyệt đối!
Kiến thức Python của bạn rất tốt đấy!
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Năm, 07/03/2019 16:58
4,33 👨 5.192
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Quiz công nghệ