Bài kiểm tra trắc nghiệm về Python - Phần 8

Phần 8 của bộ trắc nghiệm Python tiếp tục với chủ đề Các hàm tích hợp sẵn trong Python của kì trước. Bạn hãy cùng Quantrimang thử sức với 10 câu hỏi bên dưới nhé.

Xem thêm:

 • Câu 1: Hàm nào sau đây chỉ chấp nhận số nguyên làm tham số?
  • ord()
  • min()
  • chr()
  • any()
  Giải thích: Hàm chr() chỉ chấp nhận số nguyên làm tham số. Hàm ord() chỉ chấp nhận kiểu dữ liệu string. Hàm min() và max() có thể chấp nhận cả số thực dấu phẩy động và các tham số nguyên.
 • Câu 2: Giả sử có một list: l = [2,3,4]. Nếu muốn in list này theo thứ tự ngược lại ta nên sử dụng phương pháp nào sau đây?
  • reverse(l)
  • list(reverse[(l)])
  • reversed(l)
  • list(reversed(l))
  Giải thích: Hàm reversed() có thể được sử dụng để đảo ngược các phần tử của danh sách. Hàm này chỉ chấp nhận iterable làm tham số. Để in kết quả dưới dạng danh sách ta sử dụng: list(reversed(l)). Output sẽ là: [4,3,2].
 • Câu 3: Output của hàm sau là gì?
  float('   -12345\n')
  Lưu ý: số lượng khoảng trắng trước số đó là 5.
  • -12345.0 (5 khoảng trắng trước số)
  • -12345.0
  • Error
  • -12345.000000000…. (số thập phân vô hạn)
  Giải thích: Hàm float() sẽ xóa tất cả các khoảng trắng và chuyển đổi số nguyên thành số thực dấu phẩy động. Do đó, kết quả sẽ là: -12345.0.
 • Câu 4: Kết quả của hàm hiển thị dưới đây là gì?
  ord(65)
  ord(‘A’)
  • A
   65
  • Error
   65
  • A
   Error
  • Error
   Error
  Giải thích: Hàm ord() sử dụng để trả về giá trị ASCII của chữ cái được truyền cho nó dưới dạng tham số. Do đó, hàm thứ nhất dẫn đến lỗi và output của hàm thứ hai là 65.
 • Câu 5: Kết quả của hàm sau là gì?
  float(‘-infinity’)
  float(‘inf’)
  • –inf
   inf
  • –infinity
   inf
  • Error
   Error
  • Error
   Junk value
 • Câu 6: Hàm nào sau đây sẽ không xảy ra lỗi khi không truyền tham số cho nó?
  • min()
  • divmod()
  • all()
  • float()
  Giải thích: Các hàm dựng sẵn all(), divmod(), min() sẽ xảy ra lỗi nếu không có tham số nào được truyền cho chúng còn float() vẫn có thể hoạt động bình thường. Trong trường hợp không có tham số được truyền, float sẽ trả về kết quả là 0.0
 • Câu 7: Kết quả của biểu thức sau là gì?
  hex(15)
  • f
  • 0xF
  • 0Xf
  • 0xf
  Giải thích: Hàm hex() chuyển Integer thành Hexadecimal, dạng chữ thường. Do đó đầu ra của hàm hex(15) là 0xf.
 • Câu 8: Hàm nào sau đây không gây ra lỗi?
  • ord()
  • ord(' ')
  • ord(")
  • ord("")
  Giải thích: Hàm ord có tham số là kí tự, do đó ord(), ord(") and ord("") sẽ gây ra lỗi, tuy nhiên hàm ord(' ') không gây ra lỗi vì ta đang truyền tham số là một khoảng trắng. Output của ord(' ') là 32 (giá trị ASCII tương ứng với khoảng trắng).
 • Câu 9: Kết quả của hàm hiển thị dưới đây là gì?
  len(["hello",2, 4, 6])
  • 4
  • 3
  • Error
  • 6
  Giải thích: Hàm len() trả về độ dài của đối tượng, do đó đầu ra của hàm hiển thị ở trên là 4.
 • Câu 10: Kết quả của hàm sau là gì?
  oct(7)
  oct(‘7’)
  • Error
   07
  • 07
   Error
  • 0o7
   Error
  • 07
   0o7
  Giải thích: Hàm oct() được sử dụng để chuyển đổi tham số của nó thành dạng bát phân. Hàm này không chấp nhận chuỗi. Do đó, hàm thứ hai dẫn đến lỗi trong khi output của hàm thứ nhất là 0o7.
Bạn cần cố gắng hơn!
Kết quả của bạn khá đấy!
Kiến thức Python của bạn rất tốt đấy!
Chính xác tuyệt đối!
Kiến thức Python của bạn rất tốt đấy!
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Năm, 07/03/2019 16:58
3,84 👨 4.647
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Quiz công nghệ