eQuiz - Bài kiểm tra trắc nghiệm về lập trình C (Phần 1)

Quản Trị Mạng - Chào mừng các bạn đến với series bài kiểm tra trắc nghiệm của Quản Trị Mạng với những chủ đề có liên quan đến các lĩnh vực của công nghệ thông tin. Và lần này chúng ta sẽ tiếp tục với phần 1 trong loạt bài kiểm tra kiến thức về ngôn ngữ lập trình C, tổng cộng sẽ có 15 câu hỏi với thời gian trả lời mỗi câu là không hạn chế.

 • Đầu ra của đoạn code sau là gì?
  #include<stdio.h>
  
  main() 
  {
    int x = 5;
    
    if(x=5)
    {	
      if(x=5) break;
      printf("Quantrimang.com xin chào!");
    } 
    printf("Quantrimang.com");
  }
  
  • Lỗi biên dịch

  • Quantrimang.com xin chào!

  • Quantrimang.com

  • Cảnh báo của trình biên dịch.

 • Size của định nghĩa union dưới đây là?
  #include<stdio.h>
  
  union abc { 
    char a,b,c,d,e,f,g,h; 
    int i;
  }abc;
  
  main()
  {
    printf( "%d", sizeof( abc ));
  }
  
  • 1

  • 2

  • 4

  • 8

 • Hãy chỉ ra tùy chọn gắn một file vào chương trình hiện tại không hợp lệ dưới đây:
  • #include <file>

  • #include “file”

  • #include < file

  • Tất cả lựa chọn trên đều không hợp lệ.

 • Đầu ra của đoạn mã dưới đây là gì?
  #include<stdio.h>
  
  main() 
  { 
    int a = 5, b = 3, c = 4; 
    
    printf("a = %d, b = %d\n", a, b, c);
  }
  • a = 5, b = 3, c = 0

  • a=5, b=3

  • a = 5, b = 3, 0

  • Lỗi biên dịch

 • Kết quả của chương trình sau là gì?
  #include<stdio.h>
  
  main()
  {
    int x = 65, *p = &x;
    
    void *q=p;
    char *r=q;
    printf("%c",*r);
  }
  • Lỗi biên dịch

  • A

  • 65

  • Lỗi Runtime

 • Hệ điều hành đầu tiên được thiết kế bằng ngôn ngữ lập trình C là HĐH nào?
  • DOS

  • Windows

  • UNIX

  • Mac

 • Kết quả của chương trình sau là gì?
  #include<stdio.h>
  
  void f(int a[])
  { 
    int i;
    
    for(i=0; i<3; i++)
     a[i]++;
  }
  main()
  {	
    int i,a[] = {10, 20, 30};
    
    f(a);
    for(i=0; i<3; ++i)
    {
     printf("%d ",a[i]);
    }
  }
  • 10 20 30

  • Lỗi biên dịch

  • Lỗi Runtime

  • 11 21 31

 • Hàm thư viện tích hợp sẵn để so sánh hai chuỗi là gì?
  • string_cmp()

  • strcmp()

  • str_compare()

  • equals()

 • Turbo C trong HĐH DOS 16-bit, phạm vi chính xác của "long double" là,
  • 3.4E-4932 đến 3.4E+4932

  • 0.7E-4932 đến 1.8E+4932

  • 4.1E-4932 đến 5.1E+4932

  • 3.4E-4932 đến 1.1E+4932

 • Ký tự nào sau đây là toán tử logic OR trong C?
  • ||

  • &&

  • &

  • Không có đáp án đúng

 • int (*ptr)[10] - có nghĩa là gì?
  • ptr là một mảng pointer tới 10 số nguyên

  • ptr là một pointer tới một mảng 10 số nguyên

  • ptr là một mảng gồm 10 số nguyên

  • Giá trị không hợp lệ

 • Thứ tự đánh giá đúng cho biểu thức z = x + y * z / 4 % 2 – 1
  • * / % = + -

  • / * % - + =

  • - + = * % /

  • * / % + - =

 • Hàm strrchr() sẽ tìm vị trí đầu tiên của 1 chuỗi con trong 1 chuỗi khác?
  • Đúng

  • strnset()

  • strchr()

  • Strstr()

 • Biểu thức nào hợp lệ trong C?
  • int my_num = 100.000;

  • int my_num = 100000;

  • int my num = 1000;

  • int $ my_num = 10000;

 • Đầu ra của đoạn mã dưới đây là gì?
  #include <stdio.h>
  int main()
  {
    char chr;
    chr = 128;
    printf("%d\n", chr);
    return 0;
  }
  
  • 128

  • -128

  • Tùy thuộc vào trình biên dịch.

  • Không có đáp án đúng.

 • Điều gì sẽ xảy ra nếu code sau được thực thi?
  #include <stdio.h>
  int main ()
  {
    int main = 3;
    printf ("% d", main);
    return 0;
  }
  
  • Tạo ra lỗi Runtime.

  • Tạo ra lỗi biên dịch.

  • Tạo ra vòng lặp vô hạn.

  • Chạy mà không gặp lỗi, kết quả đầu ra là 3.

 • Ký tự nào dưới đây không phải toán tử logic hay quan hệ?
  • !=

  • ==

  • ||

  • =

 • Lớp lưu trữ mặc định là tự động nếu không được chỉ định cho một biến cục bộ?
  • Đúng

  • Sai

  • Phụ thuộc vào tiêu chuẩn.

  • Không được đề cập đến.

 • Đầu ra của đoạn mã dưới đây là gì?
  #include <stdio.h>
  int main ()
  {
    int a = 10;
    if (a == a--)
     printf ("TRUE 1 \t");
    a = 10;
    if (a == --a)
     printf ("TRUE 2 \t");
  }
  • TRUE 1

  • TRUE 2

  • TRUE 1 t

  • TRUE 2 t

 • Hàm thư viện C rewind() định vị lại con trỏ nội bộ của tập tin về vị trí nào?
  • Đầu file

  • Giữa file

  • Cuối file

  • Vị trí chỉ định

Thứ Ba, 27/09/2022 16:41
4,38 👨 10.106
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Quiz công nghệ