Bài kiểm tra trắc nghiệm về Python - Phần 6

Nhằm phục vụ cho công việc và học tập của bạn đọc, đi kèm với các bài học về Python, Quantrimang luôn mong muốn có thể đem đến những bộ câu hỏi với nhiều kiến thức vô cùng hữu ích. Chủ đề tiếp theo chúng mình muốn "thử thách" các bạn đó là về Các hàm tích hợp sẵn trong Python. Hãy cùng thử sức với 10 câu hỏi sau đây nhé!

Xem thêm:

 • Câu 1: Hàm nào sau đây là hàm tích hợp sẵn trong Python
  • seed()
  • sqrt()
  • factorial()
  • print()
  Giải thích: seed() là hàm thuộc module random, sqrt() và factorial() thuộc module toán học còn print() là hàm được tích hợp sẵn, in ra một giá trị trực tiếp tại output hệ thống.
 • Câu 2: Kết quả của biểu thức sau là gì?
  round(4.576)
  • 4.5
  • 5
  • 4
  • 4.6
  Giải thích: round() là hàm tích hợp sẵn để làm tròn số thập phân. Biểu thức trên chưa xác định vị trí số thập phân sẽ làm tròn tới nên chương trình mặc định làm tròn thành số nguyên, vì vậy đầu ra ở đây là 5.
 • Câu 3: Hàm pow(x,y,z) được diễn giải là:
  • (x**y)**z
  • (x**y) / z
  • (x**y) % z
  • (x**y)*z
  Giải thích: Hàm tích hợp sẵn pow() có thể có hai hoặc ba tham số. Nếu pow() chỉ có hai tham số thì chúng được diễn giải là (x**y), còn trong trường hợp ba tham số thì kết quả là (x**y) % z.
 • Câu 4: Kết quả của hàm sau là gì?
  all([2,4,0,6])
  • Error
  • True
  • False
  • 0
  Giải thích: Hàm all() trả về False khi một trong các phần tử trong iterable bằng 0 và trả về True nếu chúng khác 0. Do đó output của biểu thức này là False.
 • Câu 5: Kết quả của biểu thức sau là gì?
  round(4.5676,2)
  • 4.5
  • 4.6
  • 4.57
  • 4.56
  Giải thích: Hàm round() được sử dụng để làm tròn số thập phân cho đến vị trí thập phân được chỉ định. Trong trường hợp này, số phải được làm tròn đến hai chữ số thập phân do đó đầu ra sẽ là 4,57.
 • Câu 6: Output của hàm sau là gì?
  any([2>8, 4>2, 1>2])
  • Error
  • True
  • False
  • 4>2
  Giải thích: Hàm any() trả về True nếu bất kỳ phần tử nào của một iterable là True (khác 0). Nếu không có phần tử nào True, hàm any() sẽ trả về False.
 • Câu 7: Output của hàm biểu diễn dưới đây là gì?
  import math
  abs(math.sqrt(25))
  • Error
  • -5
  • 5
  • 5.0
  Giải thích: Hàm abs () trả về giá trị tuyệt đối của đối số được truyền. Ví dụ: abs (-5) = 5. Do đó, trong trường hợp này, abs (5.0) = 5.0.
 • Câu 8: Các kết quả của hàm hiển thị dưới đây là gì?
  sum(2,4,6)
  sum([1,2,3])
  • Error, 6
  • 12, Error
  • 12, 6
  • Error, Error
  Giải thích: Hàm đầu tiên sẽ có lỗi vì hàm sum() được sử dụng để tìm tổng các số iterable. Do đó, kết quả lần lượt sẽ là Error và 6.
 • Câu 9: Output của hàm sau là:
  all(3,0,4.2)
  • True
  • False
  • Error
  • 0
  Giải thích: Hàm all() trả về True khi các phần tử trong iterable là khác 0. Trong trường hợp trên, các giá trị không phải iterable, do đó sẽ xảy ra lỗi.
 • Câu 10: Kết quả của biểu thức sau là gì?
  min(max(False,-3,-4), 2,7)
  • 2
  • False
  • -3
  • -4
  Giải thích: Hàm max() sử dụng để tìm giá trị tối đa trong ba giá trị -3, -4 và false. 'false' được xem như là giá trị 0, vì vậy biểu thức còn lại là min(0, 2, 7), vì vậy kết quả sẽ là 0 (false)
Bạn cần cố gắng hơn!
Kết quả của bạn khá đấy!
Kiến thức Python của bạn rất tốt đấy!
Chính xác tuyệt đối!
Kiến thức Python của bạn rất tốt đấy!
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Năm, 07/03/2019 16:59
51 👨 5.457
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Quiz công nghệ