Trong chuyên mục này Quản trị mạng sẽ tổng hợp lại những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình Python 3.x mới, hy vọng giúp bạn đọc có được nền tảng ban đầu và tài liệu Python cần thiết khi làm quen với ngôn ngữ lập trình vô cùng thú vị này.

GIỚI THIỆU VỀ PYTHON

1. Python là gì? Tại sao nên chọn Python?

2. Cách cài đặt Python trên Windows, macOS, Linux

3. Từ khóa và định danh trong Python

4. Cách viết lệnh, thụt lề và chú thích trong Python

5. Kiểu dữ liệu chuỗi, số, list trong Python

6. Tìm hiểu chương trình Python đầu tiên

ĐIỀU KHIỂN LUỒNG VÀ VÒNG LẶP PYTHON

1. Lệnh if, if...else, if...elif...else trong Python

2. Vòng lặp for trong Python

3. Vòng lặp while trong Python

4. Lệnh break và continue trong Python

5. Lệnh pass trong python

6. Các kỹ thuật vòng lặp trong Python

HÀM PYTHON

1. Các hàm trong Python

2. Các hàm Python tích hợp sẵn

3. Hàm Python do người dùng tự định nghĩa

4. Tham số hàm Python

5. Hàm đệ quy trong Python

6. Hàm vô danh, Lambda trong Python

7. Các loại biến trong Python

8. Từ khóa global trong Python

9. Module trong Python

10. Package trong Python

FILE TRONG PYTHON

 1. Làm việc với File
 2. Quản lý File và thư mục
 3. Error và Exception
 4. Xử lý ngoại lệ - Exception Handling

CLASS VÀ OBJECT TRONG PYTHON

 1. Lập trình hướng đối tượng - OOP
 2. Tìm hiểu Class và Object
 3. Kế thừa (Inheritance)
 4. Đa kế thừa (Multiple Inheritance)
 5. Nạp chồng toán tử

PYTHON NÂNG CAO

 1. Ma trận trong Python
 2. Đối tượng Iterator trong Python
 3. Generator trong Python
 4. Closure trong Python
 5. Decorator trong Python
 6. @property trong Python
 7. RegEx trong Python

BÀI TẬP PYTHON

 1. Hơn 100 bài tập Python có lời giải (code mẫu)
 2. Python Quiz - Phần 1
 3. Python Quiz - Phần 2
 4. Python Quiz - Phần 3
 5. Python Quiz - Phần 4
 6. Python Quiz - Phần 5