• 5 ngôn ngữ lập trình hàm bạn nên biết 5 ngôn ngữ lập trình hàm bạn nên biết
    Nếu dành thời gian để tìm hiểu xu hướng lập trình trên Internet, hẳn bạn đã nghe đến lập trình hàm (functional programming). Dưới đây là 5 ngôn ngữ lập trình hàm bạn nên biết.
  • Hàm zip() trong Python Hàm zip() trong Python
    Hàm zip() trong Python trả về một đối tượng zip, là một iterator dạng danh sách các tuple kết hợp các phần tử từ các iterator (được tạo thành từ các iterable) khác.