• Ma trận trong Python Ma trận trong Python
    Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ma trận trong Python bằng cách sử dụng nested list (danh sách lồng ghép) và thư viện NumPy.
  • Hàm sleep() trong Python Hàm sleep() trong Python
    Module time trong Python cung cấp một số hàm rất hữu ích để xử lý các tác vụ liên quan đến thời gian. Một trong những hàm phổ biến được dùng nhiều nhất là sleep().