Cách thêm/xóa ứng dụng XPS Viewer trong Windows 10

Ứng dụng XPS Viewer cho phép bạn đọc, sao chép, in, ký và đặt quyền cho các tài liệu XPS.

Microsoft đang thay đổi cách bạn có được XPS Viewer. Trong phiên bản Windows 10 1709 và các phiên bản trước đó, ứng dụng được bao gồm trong image cài đặt. Nếu bạn có XPS Viewer và cập nhật lên Windows 10 phiên bản 1803, không cần thực hiện hành động nào. Bạn vẫn sẽ có XPS Viewer.

Tuy nhiên, nếu cài đặt Windows 10 phiên bản 1803 trên thiết bị mới (hoặc dưới dạng cài đặt “sạch”), bạn có thể cần cài đặt XPS Viewer. Nếu đã có XPS Viewer trong Windows 10 phiên bản 1709, nhưng đã xóa thủ công trước khi cập nhật, bạn sẽ cần phải cài đặt lại theo cách thủ công.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thêm (cài đặt) hoặc xóa (gỡ cài đặt) ứng dụng XPS Viewer cho tất cả người dùng trong Windows 10.

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập với tư cách admin để thêm hoặc xóa XPS Viewer.

Thêm hoặc xóa XPS Viewer trong Optional features

1. Mở Settings và nhấp vào biểu tượng Apps.

2. Nhấn vào Apps & features ở bên trái và nhấn vào liên kết Optional features ở bên phải.

3. Thực hiện bước 4 (để thêm) hoặc bước 5 (để xóa) bên dưới.

4. Để thêm XPS Viewer:

  • Nhấn vào Add a feature.
  • Cuộn xuống, kiểm tra XPS Viewer, nhấn vào Install và chuyển đến bước 6 bên dưới.

5. Để xóa XPS Viewer:

Cuộn xuống, nhấn vào XPS Viewer, rồi chọn Uninstall và chuyển đến bước 6 bên dưới.

6. Bây giờ, bạn có thể đóng Settings nếu muốn.

Thêm hoặc xóa XPS Viewer trong Command Prompt

1. Mở Command Prompt với quyền admin.

2. Thực hiện bước 3 (để thêm) hoặc bước 4 (để xóa) bên dưới.

3. Để thêm XPS Viewer:

Sao chép và dán lệnh bên dưới vào Command Prompt với quyền admin, nhấn Enter và chuyển đến bước 5 bên dưới.

DISM /Online /Add-Capability /CapabilityName:XPS.Viewer~~~~0.0.1.0

Thêm hoặc xóa XPS Viewer trong Command Prompt

4. Để xóa XPS Viewer:

Sao chép và dán lệnh bên dưới vào Command Prompt với quyền admin, nhấn Enter và chuyển đến bước 5 bên dưới.

DISM /Online /Remove-Capability /CapabilityName:XPS.Viewer~~~~0.0.1.0

5. Bây giờ, bạn có thể đóng Command Prompt với quyền admin đã mở nếu muốn.

Thứ Năm, 02/01/2020 14:45
3,73 👨 7.372
0 Bình luận
Sắp xếp theo