Cách hủy đăng ký và reset distro Windows Subsystem for Linux (WSL) trên Windows 10

Windows Subsystem for Linux (WSL) là một tính năng mới của Windows 10, cho phép bạn chạy các công cụ dòng lệnh Linux trực tiếp trên Windows, cùng với các ứng dụng desktop truyền thống và ứng dụng Windows Store hiện đại.

Khi kích hoạt Windows Subsystem for Linux (WSL), bạn có thể cài đặt các ứng dụng distro WSL từ Microsoft Store.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách hủy đăng ký và reset lại distro Windows Subsystem for Linux (WSL) về cài đặt mặc định trong Windows 10.

Hủy đăng ký và reset lại distro Windows Subsystem for Linux (WSL) trong Settings

1. Để biết cách đặt lại ứng dụng distro WSL trong Settings, hãy xem bài viết: Hướng dẫn reset một chương trình trên Windows về trạng thái cài đặt mặc định.

Reset ứng dụng trong Windows
Reset ứng dụng trong Windows

2. Bây giờ, bạn có thể chạy ứng dụng distro WSL này để cài đặt lại và thiết lập distro với tên người dùng và mật khẩu UNIX mới.

Bạn có thể chạy ứng dụng distro WSL này để cài đặt lại và thiết lập distro
Bạn có thể chạy ứng dụng distro WSL này để cài đặt lại và thiết lập distro

Hủy đăng ký và reset lại distro Windows Subsystem for Linux (WSL) trong Command Prompt

1. Mở Command Prompt.

2. Sao chép và dán lệnh bên dưới tương ứng với phiên bản Windows 10 vào Command Prompt và nhấn Enter. Ghi lại tên của distro WSL có sẵn mà bạn muốn hủy đăng ký.

(Dành cho Windows 10 phiên bản 1903 trở lên)

wsl --list --all or wsl -l --all

Hoặc:

(Dành cho phiên bản Windows 10 cũ hơn 1903)

wslconfig /list /all or wslconfig /l /all
Sao chép và dán lệnh tương ứng với phiên bản Windows 10
Sao chép và dán lệnh tương ứng với phiên bản Windows 10

3. Nhập lệnh bên dưới tương ứng với phiên bản Windows 10 của bạn vào Command Prompt và nhấn Enter.

(Dành cho Windows 10 phiên bản 1903 trở lên)

wsl --unregister <DistributionName>

Hoặc:

(Dành cho phiên bản Windows 10 cũ hơn 1903)

wslconfig /unregister <DistributionName>

Thay thế <DistributionName> trong lệnh trên bằng tên distro WSL thực tế (ví dụ: "Ubuntu") từ bước 2 mà bạn muốn hủy đăng ký.

Ví dụ: wsl --unregister Ubuntu

Lệnh hủy đăng ký Ubuntu
Lệnh hủy đăng ký Ubuntu

4. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng Command Prompt nếu muốn.

5. Bây giờ, bạn có thể chạy ứng dụng distro WSL này để cài đặt lại và thiết lập distro với tên người dùng và mật khẩu UNIX mới.

Cài đặt lại và thiết lập distro với tên người dùng và mật khẩu UNIX mới
Cài đặt lại và thiết lập distro với tên người dùng và mật khẩu UNIX mới

Hủy đăng ký và reset lại distro Windows Subsystem for Linux (WSL) trong PowerShell

1. Mở PowerShell.

2. Sao chép và dán lệnh bên dưới cho phiên bản Windows 10 của bạn vào PowerShell và nhấn Enter. Ghi lại tên của distro WSL có sẵn mà bạn muốn hủy đăng ký.

(Dành cho Windows 10 phiên bản 1903 trở lên)

wsl --list --all or wsl -l --all

Hoặc:

(Dành cho phiên bản Windows 10 cũ hơn 1903)

wslconfig /list /all or wslconfig /l /all
Nhập lệnh vào Powershell
Nhập lệnh vào Powershell

3. Nhập lệnh bên dưới ứng với phiên bản Windows 10 vào PowerShell và nhấn Enter. (Dành cho Windows 10 phiên bản 1903 trở lên)

wsl --unregister <DistributionName>

Hoặc:

(Dành cho phiên bản Windows 10 cũ hơn 1903)

wslconfig /unregister <DistributionName>

Thay thế <DistributionName> trong lệnh trên bằng tên distro WSL thực tế (ví dụ: "Ubuntu") từ bước 2 mà bạn muốn hủy đăng ký.

Ví dụ: wsl --unregister Ubuntu

Hủy đăng ký distro WSL bằng PowerShell
Hủy đăng ký distro WSL bằng PowerShell

4. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng PowerShell nếu muốn.

5. Bây giờ, bạn có thể chạy ứng dụng distro WSL này để cài đặt lại và thiết lập distro với tên người dùng và mật khẩu UNIX mới.

Thiết lập distro với tên người dùng và mật khẩu UNIX mới
Thiết lập distro với tên người dùng và mật khẩu UNIX mới
Thứ Hai, 03/08/2020 08:11
51 👨 978
0 Bình luận
Sắp xếp theo