Cách điều chỉnh Java Virtual Machine (JVM)

Java Virtual Machine (JVM) chạy các chương trình Java của bạn. Đôi khi cấu hình mặc định mà JVM đi kèm có thể không hiệu quả nhất cho chương trình của bạn.

Trong trường hợp như vậy, bạn cần điều chỉnh JVM để cải thiện hiệu suất của nó. Bạn có thể điều chỉnh các thông số mặc định cho đến khi đạt được hiệu suất mong muốn cho ứng dụng của mình.

Có ba loại tùy chọn dòng lệnh mà bạn có thể sử dụng khi điều chỉnh JVM của mình.

Các tùy chọn tiêu chuẩn

Các tùy chọn tiêu chuẩn đi kèm với mọi trình biên dịch JVM. Bạn có thể sử dụng chúng để thực hiện các hành động như thiết lập classpath hoặc kiểm tra phiên bản JRE của mình. Các tùy chọn này bắt đầu bằng tiền tố dấu gạch ngang (-) và kết thúc bằng tên tùy chọn.

Ví dụ, để kiểm tra phiên bản JRE của bạn, hãy nhập dòng lệnh sau:

java -version

Những tùy chọn không phải tiêu chuẩn

Các tùy chọn không phải tiêu chuẩn dành riêng cho việc triển khai JVM của bạn. Cách triển khai phổ biến nhất là Hotspot JVM, có thể bạn đã cài đặt trên máy tính của mình.

Các tùy chọn không phải tiêu chuẩn bắt đầu bằng -X. Không giống như các tùy chọn tiêu chuẩn, bạn có thể làm được nhiều điều hơn nữa với các tùy chọn không phải tiêu chuẩn.

Các tùy chọn này cho phép bạn thiết lập những thông số để tăng bộ nhớ heap, kích thước nursery hoặc loại trình thu gom file rác. Đây là nơi mà hầu hết mọi quá trình điều chỉnh hiệu suất diễn ra.

Ví dụ, để đặt bộ nhớ heap tối thiểu cho ứng dụng của bạn thành 1GB và tối đa là 3GB, hãy sử dụng lệnh bên dưới:

java -Xms1g -Xmx3g JavaClass

Các tùy chọn nâng cao

Bạn có thể sử dụng các tùy chọn nâng cao để kiểm soát những hành động ở cấp hệ thống. Nói chung, bạn không nên sử dụng các tùy chọn này trừ khi bạn đã hiểu sâu về hệ thống của mình.

Cũng cần lưu ý rằng các tùy chọn này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bạn có thể theo dõi các thay đổi được thực hiện đối với HotSpot JVM thông qua tài liệu của Oracle.

Các tùy chọn nâng cao bắt đầu bằng -XX. Cũng giống như những tùy chọn không phải tiêu chuẩn, chúng không được đảm bảo có sẵn trong mọi quá trình triển khai JVM. Cú pháp của các tùy chọn này tương tự như cú pháp của những tùy chọn không phải tiêu chuẩn.

Ví dụ, để đặt kích thước metaspace tối đa là 85004KB, hãy sử dụng lệnh sau:

java -XX:MaxMetaspaceSize=85004k JavaClass

Nhiều tùy chọn để tinh chỉnh JVM

Bạn có thể điều chỉnh JVM của mình bằng một số loại tùy chọn. Nhưng có nhiều tùy chọn có sẵn để kiểm soát các cài đặt cấp thấp khác nhau.

Bạn có thể kiểm tra các tùy chọn có sẵn bằng cách chạy java -X hoặc bạn có thể kiểm tra tài liệu Oracle để biết thêm chi tiết.

Thứ Sáu, 08/07/2022 11:13
55 👨 335
0 Bình luận
Sắp xếp theo