Cách cài đặt Java trên Raspberry Pi

Java là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất được sử dụng để xây dựng các loại ứng dụng và hệ thống. Có hai cách triển khai Java khác nhau là Oracle Java và OpenJDK. Hướng dẫn này giải thích cách cài đặt Java (OpenJDK) trên Raspberry Pi với hệ điều hành Raspbian mới nhất chạy trên đó.

Cài đặt Java 11 trên Raspberry Pi

OpenJDK 11 là sự phát triển Java mặc định trong hệ điều hành Raspbian mới nhất, dựa trên Debian 10, Buster.

Chạy các lệnh sau để cài đặt OpenJDK 11 JDK trên Raspberry Pi:

sudo apt update
sudo apt install default-jdk

Khi quá trình cài đặt hoàn tất, hãy xác minh bằng cách kiểm tra phiên bản Java:

java -version

Đầu ra sẽ giống như sau:

openjdk version "11.0.5" 2019-10-15
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.5+10-post-Raspbian-1deb10u1)
OpenJDK Server VM (build 11.0.5+10-post-Raspbian-1deb10u1, mixed mode)

Bạn đã cài đặt thành công Java trên Pi và bạn có thể bắt đầu sử dụng nó.

Cài đặt Java trên Raspberry Pi rất đơn giản!
Cài đặt Java trên Raspberry Pi rất đơn giản!

Cài đặt Java 8 trên Raspberry Pi

Phiên bản Java LTS 8 trước đó vẫn được hỗ trợ và sử dụng rộng rãi. Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu Java 8, hãy cài đặt nó bằng cách nhập:

sudo apt update
sudo apt install openjdk-8-jdk

Xác minh cài đặt bằng cách in phiên bản Java:

java -version

Đầu ra sẽ giống như sau:

openjdk version "1.8.0_212"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_212-8u212-b01-1+rpi1-b01)
OpenJDK Client VM (build 25.212-b01, mixed mode)

Đặt phiên bản mặc định

Nếu bạn đã cài đặt nhiều phiên bản Java trên Pi, hãy chạy lệnh java -version để kiểm tra phiên bản mặc định:

java -version

Để thay đổi phiên bản mặc định, hãy sử dụng công cụ update-alternatives:

sudo update-alternatives --config java

Đầu ra sẽ giống như dưới đây:

There are 2 choices for the alternative java (providing /usr/bin/java).

 Selection  Path                      Priority  Status
------------------------------------------------------------
* 0      /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-armhf/bin/java   1111   auto mode
 1      /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-armhf/bin/java   1111   manual mode
 2      /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-armhf/jre/bin/java  1081   manual mode

Press <enter> to keep the current choice[*], or type selection number: 

Bạn sẽ thấy danh sách tất cả các phiên bản Java đã cài đặt. Nhập số phiên bản bạn muốn đặt làm mặc định và nhấn Enter.

Biến môi trường JAVA_HOME

Biến môi trường JAVA_HOME được một số ứng dụng Java sử dụng để xác định vị trí cài đặt Java. Để đặt biến môi trường JAVA_HOME, hãy sử dụng lệnh update-alternatives để tìm nơi cài đặt Java:

sudo update-alternatives --config java

Trong ví dụ này, các đường dẫn cài đặt như sau:

 • OpenJDK 11 được đặt tại /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-armhf/bin/java
 • OpenJDK 8 được đặt tại /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-armhf/jre/bin/java

Sau khi bạn tìm thấy đường dẫn của cài đặt Java, hãy mở file /etc/environment:

sudo nano /etc/environment

Giả sử bạn muốn đặt JAVA_HOME thành OpenJDK 11, hãy thêm dòng sau vào cuối file:

/etc/environment
JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-armhf/bin/java"

Để các thay đổi có hiệu lực trên shell hiện tại, bạn có thể đăng xuất và đăng nhập lại hoặc chạy lệnh source sau:

source /etc/environment

Để xác minh rằng biến JAVA_HOME đã được đặt, hãy nhập:

echo $JAVA_HOME

Bạn sẽ thấy đường dẫn đến file nhị phân Java 11:

/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-armhf/bin/java

/etc/environment là một file cấu hình toàn hệ thống, được sử dụng bởi tất cả người dùng. Nếu bạn muốn đặt biến JAVA_HOME trên cơ sở mỗi người dùng, hãy thêm dòng vào .bashrc hoặc bất kỳ file cấu hình nào khác được load khi người dùng đăng nhập.

Xem thêm:

Chủ Nhật, 18/10/2020 18:13
510 👨 673
0 Bình luận
Sắp xếp theo