Dùng thử Disk Usage, công cụ phân tích dung lượng ổ cứng mới trên Windows 10

Microsoft đang tạo ra một tiện ích dòng lệnh Disk Usage tích hợp sẵn để báo cáo dung lượng ổ đĩa mà một thư mục sử dụng.

Theo thời gian, việc hết dung lượng lưu trữ và không biết chương trình hoặc file nào đang sử dụng hết dung lượng ổ cứng là điều thường thấy. Trước đây, người dùng cần tải các công cụ miễn phí như TreeSize để liệt kê các thư mục sử dụng nhiều dung lượng nhất.

Trong khi thử nghiệm với các bản Windows 10 Insider mới 20277 và 21277 được phát hành vào tuần trước, một số người phát hiện ra rằng Microsoft đã âm thầm giới thiệu tiện ích Disk Usage mới. Tiện ích này có thể quét toàn bộ ổ đĩa hoặc các thư mục được chỉ định và báo cáo số lượng từng thư mục đang sử dụng.

Disk Usage, công cụ phân tích dung lượng ổ cứng mới trên Windows 10

Disk Usage nằm trong C:\Windows\System32\diskusage.exe và sẽ hiển thị hướng dẫn sử dụng khi nhập diskusage /?, như hình dưới đây.

Hướng dẫn sử dụng Disk Usage
Hướng dẫn sử dụng Disk Usage

Chương trình này đang ở đầu giai đoạn phát triển, một số tính năng hoạt động không như mong đợi và có vài lỗi chính tả trong hướng dẫn sử dụng.

Đối với những người quan tâm, dưới đây là hướng dẫn sử dụng đầy đủ:

DiskUsage - Disk Usage

Description: Summarize disk usage recursively for the given directory.
Usage   : diskusage [Options] [Directory]
Options  :
  /a, /systemAndReserve  displays size for system files and reserved space
  /c, /csv         displays in csv format
  /d, /maxDepth=N     displays directory information only if it is N or
               fewer levels below command line argument
  /e, /minFileSize=SIZE  displays directory information only if its FileSize
               is greater or equal than SIZE
  /f, /minSizeOnDisk=SIZE displays directory information only if its SizeOnDisk
               is greater or equal than SIZE
  /g, /displayFlag=FLAG  specifies the flags value to determin which column(s) to display
               column     value  description
               SizeOnDisk   0x001  the on disk size
               FileSize    0x002  the end of file size
               SizePerDir   0x004  sum of SizeOnDisk for top level child
               Files      0x008  number of child files
               ChildDirs    0x010  number of child directories
               FilesPerDir   0x020  number of top level child files
               DirsPerDir   0x040  number of top level child directories
               CreationTime  0x080  file creation timestamp
               LastAccessTime 0x100  file last access timestamp
               LastWriteTime  0x200  file last write timestamp
               Attributes   0x400  file attributes
  /h, /humanReadable    displays size in human readable format
  /i, /iniFile=FILE    takes all the parameters from an INI file.
               NOTE: SCENARIO name must be speificed via /j (/scenario)
  /j, /secnario=SCENARIO  specifies the scenario name for the INI file
  /l, /allLinks      count all hardlinks separately (By default, files with multiple
               hardlinks are counted only once towards the first link name)
  /m, /multipleName    count only files with more than one link names
  /n, /nameFilter=FILTER  count only files whose name matches the name filter
  /p, /preferredPath=PATH count files with multiple link names towards the first link that's
               under PATH if it exists
               NOTE: This options must not be specified togerther
               with /l (/allLinks)
  /q, /virtual       recurse into virtual directories
  /r, /skipReparse     skip recursing into reparse directories
  /s, /skipResurse     skip recursing into child directories when calculating sizes
  /t, /TopDirectory=N   displays Top N directories by SizeOnDisk in descending order
  /u, /TopFile=N      displays Top N files by SizeOnDisk in descending order
  /v, /verbose       displays verbose error information
  /x, /clearDefault    do not display the default selected columns

Thử nghiệm tiện ích Disk Usage mới

Công cụ Disk Usage mới của Microsoft đang trong giai đoạn phát triển ban đầu, vì vậy nó còn khá cơ bản. Hãy cùng xem nó hoạt động như thế nào.

Theo mặc định, khi chạy Disk Usage, nó sẽ báo cáo dung lượng file và thư mục theo byte, điều này không hữu ích bằng việc hiển thị dung lượng theo MB, GB, v.v... Rất may, Microsoft đã bao gồm đối số a /h để hiển thị dung lượng mà con người có thể đọc được. sử dụng trong các ví dụ bên dưới.

Khi chạy thử nghiệm này trên một máy ảo, ví dụ không có nhiều dữ liệu hoặc các chương trình lớn được cài đặt, vì vậy bài viết đã thử nghiệm nó với thư mục C:\Windows.

Vì công cụ này yêu cầu đặc quyền quản trị, trước tiên bạn phải mở Command Prompt với quyền admin trên Windows 10 trước khi sử dụng diskusage.exe, nếu không nó sẽ hiển thị lỗi.

Để xem các thư mục trong C:\Windows có dung lượng lớn hơn 1GB, ví dụ đã chạy lệnh sau:

diskusage /minFileSize=1073741824 /h c:\windows

Như bạn có thể thấy bên dưới, Disk Usage đã liệt kê tất cả các thư mục, bao gồm cả thư mục C:\Windows, có dung lượng lớn hơn 1GB.

Các thư mục có dung lượng lớn hơn 1GB trong C:\Windows
Các thư mục có dung lượng lớn hơn 1GB trong C:\Windows

Disk Usage cũng bao gồm tính năng liệt kê N (số) thư mục hàng đầu trên ổ hoặc trong một thư mục được chỉ định. Để thực hiện việc này, bạn sử dụng lệnh /t=[number] như sau:

diskusage /t=5 /h c:\windows

Thật không may, đầu ra của lệnh này không như mong đợi. Như bạn có thể thấy bên dưới, nó hiển thị một danh sách được sắp xếp gồm 5 thư mục, nhưng dựa trên các lệnh trước đó, chúng không phải là những thư mục mà ví dụ mong đợi.

5 thư mục có dung lượng lớn nhất trong C:\Windows
5 thư mục có dung lượng lớn nhất trong C:\Windows

Bài viết đoán rằng lệnh trên hiển thị các thư mục lớn nhất, mà không xem xét những file trong thư mục con của chúng.

Disk Usage cũng bao gồm các tính năng khác như liệt kê những file có dung lượng lớn nhất bằng cách sử dụng tùy chọn /u, như được hiển thị trong lệnh sau:

diskusage /u=5 /h c:\windows

Như bạn có thể thấy bên dưới, thay vì hiển thị 5 thư mục lớn nhất, Disk Usage hiển thị 5 file lớn nhất.

5 file có dung lượng lớn nhất trong C:\Windows
5 file có dung lượng lớn nhất trong C:\Windows

Các tính năng khác có trong Disk Usage bao gồm tạo file cấu hình có chứa các tùy chọn bạn muốn sử dụng tự động, tùy chỉnh đầu ra và khả năng bỏ qua các loại thư mục khác nhau.

Như đã nói trước đây, Disk Usage vẫn đang trong giai đoạn khởi đầu và không có thông tin về thời điểm nó sẽ xuất hiện chính thức. Bạn có thể kiểm tra nó ngay bây giờ bằng cách cài đặt các bản build Windows 10 Insider mới nhất.

Thứ Tư, 16/12/2020 15:40
53 👨 2.269
0 Bình luận
Sắp xếp theo