Bài kiểm tra trắc nghiệm về Python - Phần 3

Nhằm phục vụ cho công việc và học tập của bạn đọc, đi kèm với các bài học về Python, Quantrimang luôn mong muốn có thể đem đến những bộ câu hỏi với nhiều kiến thức vô cùng hữu ích. Chủ đề hôm nay chúng mình muốn "thử thách" các bạn đó là về File và xử lý ngoại lệ trong Python. Hãy cùng thử sức với 15 câu hỏi sau đây nhé!

Xem thêm:

 • Câu 1: Mở file với chế độ mode ' a ' có ý nghĩa gì?
  • Mở file ở chế độ chỉ được phép đọc. 
  • Mở file ở chế độ ghi. 
  • Mở file chế độ ghi tiếp vào cuối file.
  • Mở file để đọc và ghi.
 • Câu 2: Đoạn code dưới đây có ý nghĩa gì?
  f = open("test.txt")
  • Mở file test.txt được phép đọc và ghi vào file.
  • Mở file test.txt và chỉ được phép đọc file.
  • Mở file test.txt và được phép ghi đè vào file
  • Mở file test.txt và được phép ghi tiếp vào file.
 • Câu 3: Đoạn code nào tự động đóng tệp khi có ngoại lệ xảy ra?
  • with open("test.txt", encoding = 'utf-8') as f:
  • try:
     f = open("test.txt",encoding = 'utf-8')
   finall
     f.close()
  • Không có đáp án chính xác.
  • Cả hai đáp án đều đúng
 • Câu 4: Khẳng định nào là đúng về đoạn code dưới đây?
  f = open('test.txt', 'r', encoding = 'utf-8')
  f.read()
  • Chương trình này đọc nội dung của file test.txt.
  • Nếu test.txt có xuống dòng, hàm read() sẽ trả về kí hiệu bắt đầu dòng mới là ‘\ n’.
  • Bạn có thể truyền một tham số kiểu integer cho read()
  • Tất cả các đáp án trên đều đúng.
 • Câu 5: Đoạn code dưới đây có ý nghĩa gì?
  os.listdir()
  • In ra thư mục làm việc hiện tại.
  • In ra tất cả các thư mục (không phải tệp) bên trong thư mục đã cho.
  • In ra tất cả các thư mục và tập tin bên trong thư mục đã cho.
  • Tạo một thư mục mới.
 • Câu 6: Khẳng định nào về ngoại lệ là đúng nhất?
  • Ngoại lệ (Exception) là lỗi phát sinh khi đang thực thi chương trình (runtime error).
  • Lỗi cú pháp (syntax error) cũng là một ngoại lệ.
  • Ngoại lệ được Python dùng để loại bỏ một khối code khỏi chương trình.
  • Tất cả các đáp án trên đều đúng.
 • Câu 7: Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn cố mở một file không tồn tại?
  • Python tự động tạo một file mới dưới tên bạn đang gọi ra.
  • Không có gì xảy ra vì file không tồn tại.
  • Gây ra một ngoại lệ 
  • Không có đáp án nào đúng
 • Câu 8: Đâu là kết quả của đoạn code dưới đây?
  number = 5.0
  try:
    r = 10/number
  print(r)
  except:
  print("Oops! Error occurred.")
  • Oops! Error occurred.
  • 2.0
  • 2.0 Oops! Error occurred.
  • 5.0
 • Câu 9: Đoạn code sau thực hiện yêu cầu gì?
  try:
  # đoạn code có thể gây ra lỗi
    pass
  except (TypeError, ZeroDivisionError):
  print("Python Quiz")
  • In ra ' Python Quiz ' nếu có ngoại lệ xảy ra (không quan trọng là ngoại lệ gì).
  • In ra ' Python Quiz ' nếu không có ngoại lệ xảy ra.
  • In ra ' Python Quiz ' nếu một trong hai ngoại lệ TypeError và ZeroDivisionError xảy ra.
  • Chỉ in ra ' Python Quiz ' khi cả hai ngoại lệ TypeError và ZeroDivisionError cùng xảy ra
 • Câu 10: Ngoại lệ nào xảy ra khi phát hiện thấy lỗi không thuộc bất kỳ danh mục nào khác?
  • ReferenceError
  • SystemError
  • RuntimeError
  • LookupError
 • Câu 11: Kết quả nào là output của đoạn code dưới đây?
  def myfunc():
  try:
    print('Monday')
  finally:
  print('Tuesday')
  myfunc()
  • Tuesday
  • Monday Tuesday
  • Tuesday Monday
  • Monday
 • Câu 12: Kết quả nào là output của đoạn code dưới đây?
  try:
  print("throw")
  except:
    print("except")
  finally:
    print("finally")
  • finally
   throw
  • finally
   except
  • except
   finally
  • throw
   finally
 • Câu 13: Khẳng định nào là đúng về chương trình dưới đây?
  class A:
  def __init__(self):
  self.a = 1
  self.__b = 1
    def getY(self):
  return self.__b

  obj = A()
  obj.a = 45
  print(obj.a)
  • Chương trình có lỗi xảy ra vì ' __b ' là thuộc tính private, không thể truy cập được từ bên ngoài lớp.
  • Chương trình chạy bình thường và kết quả được in ra là 1.
  • Chương trình có lỗi xảy ra vì ' a ' là thuộc tính private, không thể truy cập được từ bên ngoài lớp.
  • Chương trình chạy bình thường và kết quả được in ra là 45.
 • Câu 14: Khẳng định nào là đúng về chương trình dưới đây?
  class A:
  def __init__(self):
  self.x = 1
  self.__y = 1
    def getY(self):
  return self.__y

  a = A()

  a.x = 45
  print(a.x)
  • Chương trình có lỗi xảy ra vì ' x ' là thuộc tính private, không thể truy cập được từ bên ngoài lớp.
  • Chương trình chạy bình thường và kết quả được in ra là 1.
  • Chương trình có lỗi xảy ra vì ' __y ' là thuộc tính private, không thể truy cập được từ bên ngoài lớp.
  • Chương trình chạy bình thường và kết quả được in ra là 45.
 • Câu 15: Mở file với chế độ mode ' wb ' có ý nghĩa gì?
  • Mở file để ghi. 
  • Mở file để đọc và ghi.
  • Mở file để ghi cho dạng nhị phân.
  • Mở file để đọc và ghi cho dạng nhị phân. 
Bạn cần cố gắng hơn!
Kết quả của bạn khá đấy
Kiến thức Python của bạn rất tốt đấy!
Chính xác tuyệt đối!
Kiến thức Python của bạn rất tốt đấy!
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Năm, 22/08/2019 11:12
3,117 👨 13.096
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Quiz công nghệ