Bài kiểm tra trắc nghiệm về Python - Phần 2

Python là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng mạnh. Vì vậy, việc tạo ra và sử dụng các đối tượng là hết sức dễ dàng.

Để giúp bạn đọc bổ sung cho mình những kiến thức thú vị về các đối tượng và lớp trong Python, dưới đây Quản trị mạng sẽ gửi đến bạn bộ câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề này. Mời bạn thử sức.

Xem thêm:

 • Câu 1: Khẳng định nào là đúng khi nói về đoạn code sau:
  def printHello():
    print("Hello")
  a = printHello()
  • printHello() là một hàm và a là một biến. Cả hai đều không phải đối tượng.
  • Cả printHello() và a đều thể hiện chung một đối tượng.
  • printHello() và a là hai đối tượng khác nhau.
  • Lỗi cú pháp. Không thể gán hàm cho một biến trong Python.
 • Câu 2: Đâu là output của chương trình dưới đây?
  def outerFunction():
    global a
    a = 20
    def innerFunction():
      global a
      a = 30
      print('a =', a)
  a = 10
  outerFunction()
  print('a =', a)
  • a = 10 a = 30
  • a = 10
  • a = 20
  • a = 30
 • Câu 3: Khẳng định nào sau đây là đúng?
  • Lớp (class) là một kế hoạch chi tiết cho đối tượng.
  • Chỉ có thể tạo một đối tượng duy nhất từ lớp đã cho.
  • Cả hai đáp án trên đều đúng.
  • Không có đáp án chính xác.
 • Câu 4: Đâu là kết quả của đoạn code dưới đây?
  class Foo:
    def printLine(self, line='Python'):
    print(line)
  o1 = Foo()
  o1.printLine('Java')
  • Python
  • line
  • Java
  • Java
   Python
 • Câu 5: Ý nghĩa của hàm __init__() trong Python là gì?
  • Khởi tạo một lớp để sử dụng.
  • Được gọi khi một đối tượng mới được khởi tạo.
  • Khởi tạo và đưa tất cả các thuộc tính dữ liệu về 0 khi được gọi.
  • Không có đáp án đúng.
 • Câu 6: Đâu là output của chương trình dưới đây?
  class Point:
    def __init__(self, x = 0, y = 0):
  self.x = x+1
  self.y = y+1
  p1 = Point()
  print(p1.x, p1.y)
  • 0 0
  • 1 1
  • None None
  • x y
 • Câu 7: Đoạn code nào sau đây sử dụng tính năng kế thừa của Python?
  • class Foo:
     Pass
  • class Foo(object):
   pass
   class Hoo(object)
     pass
  • class Foo:
     pass
   class Hoo(Foo):
   pass
  • Không có đáp án chính xác.
 • Câu 8: Một lớp được thừa hưởng thuộc tính từ hai lớp khác nhau được gọi là gì?
  • Kế thừa đa cấp (Multilevel Inheritance)
  • Đa kế thừa (Multiple Inheritance)
  • Kế thừa phân cấp (Hierarchical Inheritance)
  • Kế thừa (Inheritance)
 • Câu 9: Khẳng định nào sau đây là đúng?
  • Trong Python, một toán tử có thể có hoạt động khác nhau tùy thuộc vào toán hạng được sử dụng.
  • Bạn có thể thay đổi cách các toán tử hoạt động trong Python.
  • __add () __ được gọi khi toán tử ' + ' được sử dụng.
  • Tất cả các đáp trên đều đúng.
 • Câu 10: Kết quả của chương trình dưới đây là:
  class Point:
     def __init__(self, x = 0, y = 0):
  self.x = x
  self.y = y
     def __sub__(self, other):
  x = self.x + other.x
  y = self.y + other.y
  return Point(x,y)
  p1 = Point(3, 4)
  p2 = Point(1, 2)
  result = p1-p2
  print(result.x, result.y)
  • 2 2
  • 4 6
  • 0 0
  • 1 1
Bạn cần cố gắng hơn!
Kết quả của bạn khá đấy
Kiến thức Python của bạn rất tốt đấy!
Chính xác tuyệt đối!
Kiến thức Python của bạn rất tốt đấy!
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Năm, 06/12/2018 19:01
3,913 👨 22.214
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Quiz công nghệ