eQuiz - Bài kiểm tra trắc nghiệm về CSS

CSS là chữ viết tắt của Cascading Style Sheets, nó là một ngôn ngữ được sử dụng để tìm và định dạng lại các phần tử được tạo ra bởi các ngôn ngữ đánh dấu, ngôn ngữ lập trình CSS thường được dùng để trình bày bổ cục của một Website dựa vào các thẻ HTML. Nếu bạn là người mới bắt đầu làm quen với ngôn ngữ lập trình này thì có thể tham khảo bài trắc nghiệm về CSS dưới đây của chúng tôi, chắc chắc những kiến thức cơ bản này sẽ là nền tảng vững chắc để bạn có thể tiếp tục tiến sâu hơn với CSS nâng cao sau này.

Bài trắc nghiệm này tổng cộng có 25 câu hỏi, hơi nhiều chút, bạn kiên nhẫn nhé!

 • Câu 1. CSS là từ viết tắt của:
  • Creative Style Sheets
  • Computer Style Sheets
  • Cascading Style Sheets
  • Cascade Style Sheets
 • Câu 2. Phần nào của file HTML được đặt mã tới external style sheet?
  • Trong thẻ <body>
  • Ở phía cuối của file HTML
  • Ở phần đầu của file HTML
  • Trong thẻ <head>
 • Câu 3. Thẻ HTML nào được sử dụng để khởi tạo internal style sheet?
  • Css
  • Text/style
  • Style
  • Script
 • Câu 4. Thuộc tính HTML nào được sử dụng để khởi tạo inline style?
  • Font
  • Style
  • Css
  • Text
 • Câu 5. Cú pháp CSS nào sau đây là chuẩn xác:
  • Body {color:black}
  • Body:color=black
  • {body:color=black(body}
  • {body;color:black}
 • Câu 6. Làm thế nào để chèn 1 đoạn chú thích vào file CSS
  • /* đoạn chú thích */
  • ' đoạn chú thích
  • // đoạn chú thích//
  • // đoạn chú thích
 • Câu 7. Thuộc tính nào được sử dụng để thay đổi màu nền
  • Bgcolor
  • Background-color:
  • Color
 • Câu 8. Làm thế nào để gán màu nền vào tất cả các thẻ “<h1>”
  • all.h1 {background-color:#FFFFFF}
  • h1.all {background-color:#FFFFFF}
  • h1 {background-color:#FFFFFF}
 • Câu 9. Làm thế nào để thay đổi màu text của thẻ bất kỳ:
  • Text-color:
  • Color:
  • Tex-color=
  • Font-color:
 • Câu 10. Thuộc tính CSS nào được sử dụng để điều khiển kích thước của text:
  • font-stye
  • text-style
  • font-size
  • text-size
 • Câu 11. Cú pháp CSS nào được sử dụng để chuyển tất cả các thẻ <p> thành bold:
  • p {text-size:bold}
  • p {font-weight:bold}
  • Style:bold
  • p {font:bold}
 • Câu 12. Làm thế nào để hiển thị đường dẫn hyperlink không gạch dưới?
  • a {decoration:no underline}
  • a {text-decoration:no underline}
  • a {underline:none}
  • a {text-decoration:none}
 • Câu 13. Làm thế nào để chuyển tất cả các ký tự đầu tiên thành chữ viết hoa:
  • Text-transform:uppercase
  • Text-transform:capitaliza
  • Không thể làm được với CSS
 • Câu 14. Làm thế nào để chuyển font của 1 thẻ bất kỳ:
  • Font-face:
  • Font-family:
  • F:
  • Font-style:
 • Câu 15. Làm thế nào để hiển thị nội dung text dưới dạng bold:
  • Font:b
  • Style:bold
  • Font-weight:bold
 • Câu 16. Làm thế nào để hiển thị phần border như sau: The top border = 10 pixels, The bottom border = 5 pixels, The left border = 20 pixels, The right border = 1 pixel
  • Border-width:10px 20px 5px 1px
  • Border-width:10px 1px 5px 20px
  • Border-width:10px 5px 20px 1px
  • Border-width:5px 20px 10px 1px
 • Câu 17. Làm thế nào để thay đổi lề trái của nội dung:
  • Padding:
  • Indent:
  • Margin-left:
  • Text-indent:
 • Câu 18. Để khởi tạo khoảng trống giữa border và nội dung, chúng ta sẽ sử dụng thuộc tính padding, nhưng có chấp nhận giá trị negative hay không:
  • Không
 • Câu 19. Làm thế nào để tạo danh sách hiển thị tất cả các thành phần trong ô vuông:
  • Type: square
  • List-style-type: square
  • List-type: square
  • style-type: square
 • Câu 20. Thẻ HTML nào được sử dụng để trỏ tới external style sheet:
  • <link rel= “stylesheet” type= “text/css” href=”mainstyle.css”>
  • <style src=”mainstyle.css”>
  • <stylesheet>mainstyle.css</stylesheet>
  • <link url= “stylesheet” type= “text/css” href=”mainstyle.css”>
 • Câu 21. Tag HTML nào được sử dụng để khởi tạo internal style sheet:
  • <script>
  • <css>
  • <stylesheet>
  • <style>
 • Câu 22. Thuộc tính HTML nào được sử dụng để khởi tạo inline style:
  • Styles
  • Class
  • Font
  • Style
 • Câu 23. Cú pháp CSS nào được sử dụng để chuyển tất cả các thành phần <p> thành bold:
  • p {font-weight:bold}
  • p {text-size:bold}
  • <p style=”text-size:bold”>
  • <p style=”font-size:bold”>
 • Câu 24. Làm thế nào để chuyển từng từ trong chữ thành chữ hoa:
  • text-transform:capitalize
  • text-transform:uppercase
  • Không làm được với CSS
 • Câu 25. 3 phương thức nào được sử dụng để style sheet với trang web:
  • Dreamweaver, GoLive hoặc FrontPage
  • Inline, embedded hoặc document level và external
  • Handcoded, Generated hoặc WYSIWYG
Thứ Bảy, 09/03/2019 09:43
4,73 👨 5.683
0 Bình luận
Sắp xếp theo