eQuiz - Bài kiểm tra trắc nghiệm về C# - phần 2

Quản Trị Mạng - Chào mừng các bạn đến với series bài kiểm tra trắc nghiệm của Quản Trị Mạng với những chủ đề có liên quan đến các lĩnh vực của công nghệ thông tin. Và lần này chúng ta sẽ tiếp tục với phần 2 của series bài kiểm tra nho nhỏ về C#, tổng cộng sẽ có 15 câu hỏi với thời gian trả lời mỗi câu là không hạn chế.

 • Câu 16: Header đúng cho một class dự định dùng là:
  • class MyClass IFace
  • class MyClass ; IFace
  • class MyClass : IFace
  • class MyClass {IFace}
 • Câu 17: Để class sử dụng interface nó phải:
  • Kế thừa các đặc tính của interface
  • Chứa các phương thức giống như interface
  • Tạo một interface object 
  • Tất cả các đáp án trên
 • Câu 18: Mọi class đều trực tiếp hoặc gián tiếp mở rộng lớp nào sau đây:
  • System
  • Object
  • Drawing
  • Console
 • Câu 19: Khái niệm composition xác định rằng bạn có thể:
  • Biên soạn code tốt với C#.
  • Soạn các dự án C# với những object khác nhau.
  • Giảm lỗi bằng cách viết lại trong quá trình lập trình.
  • Tất cả các đáp án trên.
 • Câu 20: Đa hình xảy ra khi các phương thức của lớp con
  • Ghi đè các phương thức của lớp cha nhưng vẫn duy trì việc triển khai.
  • Duy trì cũng kiểu trả về và các tham số như lớp cha, nhưng cách thực hiện khác nhau.
  • Có kiểu trả về và tham số khác với lớp cha.
  • Là ảo.
 • Câu 21: Để xuất giá trị của mảng đa chiều, Console.WriteLines(___):
  • myArray[1][3];
  • myArray[1,3];
  • myArray{1}{3};
  • myArray(1),(3);
 • Câu 22: Tất cả các phương thức trong lớp cơ sở trừu tượng phải được khai báo trừu tượng.
  • Đúng
  • Sai
 • Câu 23: Các phương thức được khai báo trừu tượng trong lớp cơ sở phải hiển thị việc triển khai tại thời điểm khai báo.
   1. Đúng
   1. Sai
 • Câu 24: Code:
  public class B : A { }
   1. Định nghĩa một class dẫn xuất tất cả các phương thức của A.
   1. Định nghĩa một class chỉ dẫn xuất những phương thức được bảo vệ và public của A.
   1. Cod
   2. Cả A và B.
   3. e trên bị lỗi.
 • Câu 25: Giả sử rằng: public class B : A {public B(int i) :base (i) { } } biên dịch và chạy đúng, chúng ta có thể kết luận gì vè các constructor trong lớp A?
   1. Một constructor lấy tham số có kiểu i.
   1. Đây chỉ là constructor mặc định.
   1. Một constructor lấy tham số có kiểu là int.
   1. A và B
 • Câu 26: Các lớp được khai báo với từ khóa sealed không thể là lớp cơ sở?
  • Đúng
  • Sai
 • Câu 27: Một phương thức ... một ngoại lệ khi phương thức phát hiện có vấn đề xảy ra.
   1. Try
   1. Catche
   1. Throw
   1. A và B
 • Câu 28: Các đối tượng ngoại lệ được bắt nguồn từ class?
   1. Try
   1. Catch
   1. Exception
   1. Event
 • Câu 29: Một lớp trừu tượng...
   1. Có thể chứa các biến instance
   1. Có thể chứa constructor
   1. Có thể mở rộng class khác
   1. Tất cả các đáp án trên.
 • Câu 30: Một khối ... kèm theo code có thể throw một ngoại lệ.
   1. Try
   1. Catch
   1. Exception
   1. A và B
Chủ Nhật, 17/02/2019 13:33
4,34 👨 13.050
0 Bình luận
Sắp xếp theo