eQuiz - Bài kiểm tra trắc nghiệm về CSS

CSS là chữ viết tắt của Cascading Style Sheets, nó là một ngôn ngữ được sử dụng để tìm và định dạng lại các phần tử được tạo ra bởi các ngôn ngữ đánh dấu, ngôn ngữ lập trình CSS thường được dùng để trình bày bổ cục của một Website dựa vào các thẻ HTML.

Nếu bạn là người mới bắt đầu làm quen với ngôn ngữ lập trình này thì có thể tham khảo bài trắc nghiệm về CSS dưới đây của chúng tôi, chắc chắc những kiến thức cơ bản này sẽ là nền tảng vững chắc để bạn có thể tiếp tục tiến sâu hơn với CSS nâng cao sau này.

 • Câu 1. CSS là từ viết tắt của:
  • Creative Style Sheets
  • Computer Style Sheets
  • Cascading Style Sheets
  • Cascade Style Sheets
 • Câu 2. Phần nào của file HTML được đặt mã tham chiếu tới CSS bên ngoài?
  • Trong thẻ <body>
  • Ở phía cuối của file HTML
  • Ở phần đầu của file HTML
  • Trong thẻ <head>
 • Câu 3. Thẻ HTML nào được sử dụng để xác định CSS nội bộ?
  • <css>
  • <textstyle>
  • <style>
  • <script>
 • Câu 4. Thuộc tính HTML nào được sử dụng để khởi tạo inline style?
  • font
  • style
  • css
  • text
 • Câu 5. Cú pháp CSS nào sau đây là chuẩn xác:
  • Body {color:black}
  • Body:color=black
  • {body:color=black(body}
  • {body;color:black}
 • Câu 6. Làm thế nào để chèn 1 đoạn chú thích vào file CSS
  • /* đoạn chú thích */
  • \* đoạn chú thích *\
  • // đoạn chú thích //
  • ' đoạn chú thích '
 • Câu 7. Thuộc tính nào được sử dụng để thay đổi màu nền?
  • Bgcolor
  • Background-color
  • Color
  • Bg-color
 • Câu 8. Làm thế nào để gán màu nền vào tất cả các thẻ <h1>
  • all.h1 {background-color:#FFFFFF}
  • h1.all {background-color:#FFFFFF}
  • h1 {background-color:#FFFFFF}
  • h1 {bgcolor:#FFFFFF}
 • Câu 9. Thuộc tính nào dùng để thay đổi màu chữ của thẻ bất kỳ?
  • text-color:
  • color:
  • tex-color=
  • font-color:
 • Câu 10. Thuộc tính CSS nào được sử dụng để thay đổi kích thước chữ?
  • font-stye
  • text-style
  • font-size
  • text-size
 • Câu 11. Cú pháp CSS nào dùng để chuyển tất cả các thẻ <p> sang chữ đậm?
  • p {text-size:bold}
  • p {font-weight:bold}
  • <p style="text-size:bold">
  • <p style="font-weight:bold">
 • Câu 12. Làm thế nào để hiển thị đường dẫn hyperlink không gạch dưới?
  • a {decoration:no underline}
  • a {text-decoration:no underline}
  • a {underline:none}
  • a {text-decoration:none}
 • Câu 13. Làm thế nào để chuyển tất cả các ký tự đầu tiên thành chữ viết hoa?
  • text-transform:uppercase
  • text-transform:capitaliza
  • Không thể làm được với CSS
  • text-style:capitaliza
 • Câu 14. Làm thế nào để chuyển font của 1 thẻ bất kỳ?
  • font-face
  • font-family
  • font-type
  • font-style:
 • Câu 15. Làm thế nào để hiển thị nội dung text dưới dạng chữ đậm?
  • font:bold;
  • style:bold;
  • font-weight:bold;
  • font-type:bold;
 • Câu 16. Làm thế nào để hiển thị phần border như sau:

  Viền trên = 10 pixels
  Viền dưới = 15 pixels
  Viền trái = 20 pixels
  Viền phải = 5 pixel

  • border-width:10px 20px 5px 15px
  • border-width:10px 5px 15px 20px
  • border-width:10px 5px 20px 15px
  • border-width:5px 20px 10px 15px
 • Câu 17. Làm thế nào để thay đổi lề trái của thẻ bất kì?
  • padding:
  • indent:
  • margin-left:
  • text-indent:
 • Câu 18. Để khởi tạo khoảng trống giữa border và nội dung, chúng ta sẽ sử dụng thuộc tính padding, nhưng có chấp nhận giá trị negative hay không?
  • Không
 • Câu 19. Làm thế nào để tạo danh sách với biểu tượng đầu danh sách là ô vuông?
  • list: square
  • list-style-type: square
  • list-type: square
  • style-type: square
 • Câu 20. Thẻ HTML nào được sử dụng để trỏ tới CSS bên ngoài?
  • <link rel= “stylesheet” type= “text/css” href=”mainstyle.css”>
  • <style src=”mainstyle.css”>
  • <stylesheet>mainstyle.css</stylesheet>
  • <link url= “stylesheet” type= “text/css” href=”mainstyle.css”>
 • Câu 21. Giá trị mặc định của thuộc tính position là gì?
  • absolute
  • relative
  • fixed
  • static
 • Câu 22. Làm cách nào để chọn các phần tử có tên class là 'quantrimang'?
  • #quantrimang
  • *quantrimang
  • quantrimang
  • .quantrimang
 • Câu 23. Làm cách nào để chọn một phần tử có id là 'demo'?
  • #demo
  • demo
  • .demo
  • *demo
 • Câu 24. Làm thế nào để chuyển từng từ trong chữ thành chữ hoa:
  • text-transform:capitalize
  • text-transform:uppercase
  • Không làm được với CSS
 • Câu 25. Làm thế nào để chọn tất cả các phần tử p bên trong một phần tử div?
  • div + p
  • div p
  • div.p
 • Câu 26: Làm thế nào để nhóm định dạng nhiều class khác nhau?
  • Phân tách từng class bằng dấu cộng
  • Phân tách từng class bằng dấu phẩy
  • Phân tách từng class bằng dấu cách
  • Phân tách từng class bằng dấu nháy trên
 Thật tuyệt vời! Bạn đạt số điểm tuyệt đối.
Bạn đã ở trên mức trung bình rồi đó, cố lên!
Bạn thật sự cần ôn tập lại đó!
Xác nhận Tiếp theo Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Năm, 26/05/2022 17:45
4,73 👨 7.111
0 Bình luận
Sắp xếp theo