Word 2019 (Phần 13): Ngắt trang/phần/cột

Khi làm việc trên một tài liệu nhiều trang, có thể có lúc bạn muốn kiểm soát nhiều hơn dòng văn bản. Những khoảng ngắt có thể hữu ích trong các trường hợp này. Có nhiều kiểu ngắt để lựa chọn tùy thuộc vào những gì bạn cần, bao gồm ngắt trang, ngắt phần và ngắt cột.

Cách ngắt trang

Trong ví dụ, các tiêu đề (header) phần trên trang 3 (Monthly RevenueBy Client) được tách ra khỏi bảng trong trang bên dưới. Bạn có thể nhấn Enter cho đến khi văn bản đó di chuyển lên đầu trang 4, nhưng nó có thể dễ dàng bị dịch chuyển nếu nội dung nào đó được thêm hoặc xóa trong phần khác của tài liệu. Thay vào đó, hãy sử dụng tính năng ngắt trang.

1. Đặt điểm chèn vào nơi bạn muốn ngắt trang. Ví dụ sẽ đặt điểm chèn ở đầu các tiêu đề.

Đặt điểm chèn
Đặt điểm chèn

2. Trên tab Insert, bấm vào lệnh Page Break. Bạn cũng có thể nhấn Ctrl + Enter trên bàn phím của mình.

Bấm vào lệnh Page Break
Bấm vào lệnh Page Break

3. Dấu ngắt trang sẽ được chèn vào tài liệu và văn bản sẽ chuyển sang trang tiếp theo.

 Dấu ngắt trang sẽ được chèn vào tài liệu
Dấu ngắt trang sẽ được chèn vào tài liệu

Theo mặc định, dấu ngắt sẽ ẩn. Nếu bạn muốn xem các dấu ngắt trong tài liệu của mình, hãy bấm vào lệnh Show/Hide trên tab Home.

Xem các dấu ngắt trong tài liệu
Xem các dấu ngắt trong tài liệu

Cách ngắt phần

Chức năng ngắt phần tạo ra sự phân chia giữa các phần khác nhau của tài liệu, cho phép bạn định dạng từng phần một cách độc lập. Ví dụ, bạn có thể muốn một phần có hai cột mà không cần thêm cột vào toàn bộ tài liệu. Microsoft Word cung cấp một số kiểu ngắt phần.

  • Next Page: Tùy chọn này chèn dấu ngắt phần và di chuyển văn bản sau dấu ngắt sang trang tiếp theo của tài liệu.
  • Continuous: Tùy chọn này chèn dấu ngắt phần và cho phép bạn tiếp tục làm việc trên cùng một trang.
  • Even PageOdd Page: Các tùy chọn này thêm dấu ngắt phần và di chuyển văn bản sau dấu ngắt sang trang chẵn hoặc trang lẻ tiếp theo. Những tùy chọn này có thể hữu ích khi bạn cần bắt đầu một phần mới trên một trang chẵn hoặc lẻ (như với một chương mới của sách).
Các kiểu ngắt phần
Các kiểu ngắt phần

Cách chèn dấu ngắt phần

Ví dụ sẽ thêm dấu ngắt phần để tách một đoạn văn khỏi danh sách hai cột.

1. Đặt điểm chèn vào nơi bạn muốn ngắt. Ví dụ sẽ đặt điểm chèn ở đầu đoạn muốn tách biệt với định dạng hai cột.

Đặt điểm chèn
Đặt điểm chèn

2. Trên tab Page Layout, bấm vào lệnh Breaks, sau đó chọn tùy chọn ngắt phần mong muốn từ menu drop-down. Ví dụ sẽ chọn Continuous để đoạn văn vẫn nằm trên cùng một trang với các cột.

Chọn tùy chọn ngắt phần mong muốn
Chọn tùy chọn ngắt phần mong muốn

3. Dấu ngắt phần sẽ xuất hiện trong tài liệu.

Dấu ngắt phần sẽ xuất hiện
Dấu ngắt phần sẽ xuất hiện

4. Văn bản trước và sau dấu ngắt phần bây giờ có thể được định dạng riêng biệt. Ví dụ sẽ áp dụng định dạng một cột cho đoạn văn.

Văn bản trước và sau dấu ngắt phần bây giờ có thể được định dạng riêng biệt
Văn bản trước và sau dấu ngắt phần bây giờ có thể được định dạng riêng biệt

5. Định dạng sẽ được áp dụng cho phần hiện tại của tài liệu. Trong ví dụ, văn bản phía trên dấu ngắt phần sử dụng định dạng hai cột, trong khi đoạn bên dưới dấu ngắt sử dụng định dạng một cột.

Định dạng sẽ được áp dụng cho phần hiện tại của tài liệu
Định dạng sẽ được áp dụng cho phần hiện tại của tài liệu

Các kiểu ngắt khác

Khi bạn muốn định dạng giao diện của các cột hoặc sửa đổi dòng văn bản xung quanh hình ảnh, Word cung cấp các tùy chọn ngắt bổ sung có thể giúp ích:

  • Column: Khi tạo nhiều cột, bạn có thể áp dụng chức năng ngắt cột để cân bằng diện mạo của các cột. Bất kỳ văn bản nào sau dấu ngắt cột sẽ bắt đầu trong cột tiếp theo.
  • Text wrapping: Khi văn bản được bao quanh một hình ảnh hoặc đối tượng, bạn có thể sử dụng dấu ngắt để kết thúc và bắt đầu nhập vào dòng bên dưới hình ảnh.
Các kiểu ngắt khác
Các kiểu ngắt khác

Cách xóa dấu ngắt

Theo mặc định, dấu ngắt được ẩn. Nếu bạn muốn xóa dấu ngắt, trước tiên bạn cần hiển thị dấu ngắt trong tài liệu của mình.

1. Trên tab Home, bấm vào lệnh Show/Hide.

Bấm vào lệnh Show/Hide
Bấm vào lệnh Show/Hide

2. Tìm dấu ngắt bạn muốn xóa, sau đó đặt điểm chèn vào đầu dấu ngắt.

Tìm dấu ngắt bạn muốn xóa
Tìm dấu ngắt bạn muốn xóa

3. Nhấn phím Delete. Dấu ngắt sẽ bị xóa khỏi tài liệu.

Dấu ngắt sẽ bị xóa khỏi tài liệu
Dấu ngắt sẽ bị xóa khỏi tài liệu
Thứ Tư, 26/01/2022 09:29
538 👨 749
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Word