Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm Pascal có đáp án

Bài tổng hợp trắc nghiệm Pascal có đáp án tiếp tục mang tới bạn học những kiến thức quan trọng, cần thiết để hoàn thành bài kiểm tra cũng như củng cố kiến thức ngôn ngữ lập trình Pascal. Để xem lại bài những câu trắc nghiệm của phần trước, bạn truy cập vào link dưới đây.

Trắc nghiệm Pascal phần 2

 • Câu 1. Giả sử Q được khai báo là biến với kiểu dữ liệu ký tự, X là biến với kiểu dữ liệu xâu. Phép gán nào dưới đây hợp lệ:
  • A. Q:= 1234;
  • B. X:= ‘1234’;
  • C. Q := 1234;
  • D. X:= Q;
 • Câu 2. Giả sử A được khai báo là biến với kiểu dữ liệu số thực, X là biến với kiểu dữ liệu xâu. Các phép gán nào sau đây hợp lệ:
  • A. Gán số nguyên 4 cho cho biến A.
  • B. Gán xâu '3242' cho biến X.
  • C. Gán số 3242 cho biến X.
  • D. Gán xâu 'Ha noi' cho biến A.
 • Câu 3. Chọn câu sai: Trong một chương trình Pascal, có thể không có:
  • A. Phần thân chương trình.
  • B. Phần khai báo biến.
  • C. Phần đầu chương trình.
  • D. Phần khai báo hằng.
 • Câu 4. Dấu hiệu kết thúc chương trình Pascal là:
  • A. End;
  • B. end.
  • C. END;
  • D. End!;
 • Câu 5. Trong pascal, lệnh nào có tác dụng xóa màn hình:
  • A. CLRSSR;
  • B. Clrscl;
  • C. CLRSR;. 
  • D. clrscr;
 • Câu 6. Cho khai báo biến trong chương trình, lệnh nào gán sai? Var m, n: integer; x , y : real;
  • A. m:= -4;
  • B. n:= 3.5;
  • C. x:= 6;
  • D. y:= +10.5;
 • Câu 7. Cho X là biến số thực sau khi thực hiện lệnh gán X: =12.41; Để in ra màn hình như sau: X=12.41 Hãy chọn lệnh đúng:
  • A.Writeln(X);
  • B. writeln(X:5);
  • C. Writeln( ‘X=’, X:5:2);
  • D. Writeln( ‘X=, X:5:2’);
 • Câu 8. Cho x, y là hai biến số thực, lệnh gán nào sau đây đúng:
  • A. Readln(x,5);
  • B. Readln(‘ x=’,x);
  • C. Readln(x;5:2);
  • D. Readln(x,y);
 • Câu 9. Cho x, y, z là các biến kiểu thực, lệnh nào là sai:
  • A. x:=y+z ;
  • B. readln(x, y, z);
  • C. x+y:=z;
  • D. writeln(‘x+y=’,z:0:2);
 • Câu 10. Hãy chọn những phát biểu đúng trong các câu dưới đây:
  • A. Để có thể sử dụng được biến và hằng trong chương trình, ta phải khai báo chúng trong phần khai báo.
  • B. Ta chỉ cần khai báo tên biến mà không cần khai báo kiểu dữ liệu, chương trình dịch sẽ tự động xác định kiểu dữ liệu mà biến có thể lưu trữ.
  • C. Để khai báo một biến, ta cần khai báo cả tên biến và kiểu dữ liệu mà biến đó có thể lưu trữ.
  • D. Giá trị của biến có thể thay đổi (gán ngược lại) trong quá trình thực hiện chương trình.
 • Câu 11. Biến có thể khai báo tối đa trong chương trình là bao nhiêu?
  • A. Chỉ một biến cho mỗi kiểu dữ liệu.
  • B. Chỉ hạn chế bởi dung lượng bộ nhớ.
  • C. 10 biến.
  • D. Không giới hạn.
 • Câu 12. Những tên có ý nghĩa xác định từ trước và không cho phép sử dụng cho mục đích khác gọi là?
  • A. Tên có sẵn
  • B. Biến
  • C. Tên riêng
  • D. Từ khóa
 • Câu 13. Con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc thông qua?
  • A. Các thao tác trên chuột
  • B. Các lệnh
  • C. Các hoạt động
  • D. Các thao tác trên bàn phím
 • Câu 14. Giả sử A được khai báo là biến với kiểu dữ liệu số nguyên, cách gán nào sau đây là đúng?
  • A. A:=10
  • B. A=’10’
  • C. A:=123.23
  • D. A:=’Tin học’
 • Câu 15. Từ khóa VAR dùng để làm gì?
  • A. Khai báo Tên chương trình.
  • B. Khai báo thư viện
  • C. Khai báo Hằng
  • D. Khai báo Biến
 • Câu 16. Kiểu dữ liệu String có độ dài bao nhiêu ký tự?
  • A. 128
  • B. 255
  • C. 512
  • D.1024
 • Câu 17. Nếu ta dùng số Pi= 3.14, để tính chu vi đường tròn thì ta dùng từ khóa nào để khai báo ?
  • A. Program
  • B. Uses
  • C. Var
  • D. Const
 • Câu 18. Dãy số 20.10 thuộc kiểu dữ liệu nào?
  • A. kiểu số nguyên
  • B. Kiểu số thực
  • C. Kiểu chuỗi
  • D. Kiểu xâu
 • Câu 19. Ta thực hiện các lệnh gán sau: x:=1; y:=9; z:=x+y; Kết quả thu được của biến z là:
  • A. 10
  • B. 9
  • C. 1
  • D. Một kết quả khác
 • Câu 20. Để khai báo trong Pascal, ta dùng từ khóa:
  • A. Var
  • B. Const
  • C. Uses
  • D. Program
 • Câu 21. Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng:
  • A. Var dien_tich : real;
  • B. Var dien tich : real;
  • C. Const dien_tich = real;
  • D. Const dien_tich : real;
 • Câu 22. Cấu trúc chung của mọi chương trình gồm:
  • A. Phần tên chương trình, phần khai báo, phần mở đầu, phần kết thúc.
  • B. Phần tên chương trình, phần thân chương trình.
  • C.Phần khai báo, phần mở đầu, phần kết thúc.
  • D. Phần khai báo và phần thân chương trình.
 • Câu 23. Biểu thức a³ + 1 được viết trong ngôn ngữ lập trình Pascal là:
  • A. a*3 + 1
  • B. a.a.a + 1
  • C. a*a*a + 1
  • D. a^3 + 1
 • Câu 24. Cho biết giá trị của biến nhớ x sau khi chương trình thực hiện các phép gán sau: x:=5; y:=15; x:=x + y?
  • A. 15
  • B. 20
  • C. 5
  • D. 10
Thứ Tư, 04/11/2020 21:27
3,280 👨 148.839
0 Bình luận
Sắp xếp theo