Cách thêm/xóa "Link State Power Management" khỏi Power Options trong Windows 10

Link State Power Management là một phần của PCI Express Power Management Settings trong Power Options, cho phép người dùng chỉ định policy Active State Power Management (ASPM) để sử dụng cho các liên kết có khả năng khi liên kết không hoạt động.

Trạng thái liên kết của thiết bị PCIe được chuyển đổi từ L0 (bật) sang L1 (tắt) khi liên kết không truyền dữ liệu. Phần cứng được tự động chuyển đổi lại thành L0 khi dữ liệu có sẵn để truyền qua liên kết.

Về cơ bản, có 2 cấp độ quản lý điện năng trong các tùy chọn PCI Express. Sự khác biệt giữa 2 tùy chọn này là khả năng tiết kiệm điện so với độ trễ (thời gian phục hồi từ trạng thái Sleep).

Người dùng có thể chỉ định các policy ASPM sau:

  • Off = Tắt ASPM cho tất cả các liên kết.
  • Moderate power savings = Hệ thống cố gắng sử dụng trạng thái L0 khi liên kết không hoạt động.
  • Maximum power savings = Hệ thống cố gắng sử dụng trạng thái L1 khi liên kết không hoạt động.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thêm hoặc xóa cài đặt Link State Power Management trong PCI Express thuộc Power Options cho tất cả người dùng trong Windows 7, Windows 8 và Windows 10.

Link State Power Management trong PCI Express thuộc Power Options
Link State Power Management trong PCI Express thuộc Power Options

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập với quyền admin để thêm hoặc xóa cài đặt này trong Power Options.

Thêm/xóa "Link State Power Management" trong Power Options bằng Command Prompt

1. Mở Command Prompt với quyền admin.

2. Nhập lệnh bên dưới mà bạn muốn sử dụng vào Command Prompt và nhấn Enter.

(Thêm - mặc định):

powercfg -attributes SUB_PCIEXPRESS ee12f906-d277-404b-b6da-e5fa1a576df5 -ATTRIB_HIDE

(Xóa):

powercfg -attributes SUB_PCIEXPRESS ee12f906-d277-404b-b6da-e5fa1a576df5 +ATTRIB_HIDE

3. Bây giờ, bạn có thể đóng Command Prompt nếu muốn.

Thêm/xóa "Link State Power Management" trong Power Options bằng file REG

Các file .reg được tải xuống bên dưới sẽ sửa đổi giá trị DWORD trong registry key bên dưới.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\501a4d13-42af-4429-9fd1-a8218c268e20\ee12f906-d277-404b-b6da-e5fa1a576df5

Thuộc tính DWORD

  • 1 = Loại bỏ
  • 2 = Thêm

1. Thực hiện bước 2 (thêm) hoặc bước 3 (xóa) bên dưới, tùy theo những gì bạn muốn làm.

2. Để thêm "Link State Power Management" vào Power Options (đây là thiết lập mặc định), tải file Add_Link_State_Power_Management_to_Power_Options.reg và chuyển sang bước 4 bên dưới.

3. Để xóa "Link State Power Management" khỏi Power Options, tải file Remove_Link_State_Power_Management_from_Power_Options.reg và chuyển sang bước 4 bên dưới.

4. Lưu file .reg vào desktop.

5. Nhấp đúp vào file .reg đã tải xuống để hợp nhất.

6. Khi được nhắc, hãy nhấp vào Run > Yes (UAC) > Yes > OK để phê duyệt hợp nhất.

7. Bây giờ, bạn có thể xóa file .reg đã tải xuống nếu muốn.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Thứ Bảy, 24/07/2021 08:02
4,65 👨 1.938
0 Bình luận
Sắp xếp theo