Cách thêm/xóa "Lid close action" khỏi Power Options trong Windows

Cài đặt Lid close action trong Power Options cho phép người dùng chỉ định hành động mặc định sẽ thực hiện khi đóng nắp laptop (hệ thống).

Người dùng có thể chỉ định một trong các hành động sau đây để thực hiện: Do nothing (không làm gì cả), Sleep (vào chế độ ngủ), Hibernate (vào chế độ ngủ đông) hoặc Shut down (tắt máy).

Những hành động có thể chỉ định
Những hành động có thể chỉ định

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thêm hoặc xóa cài đặt Lid close action thuộc Power buttons and lid trong Power Options cho tất cả người dùng trong Windows 7, Windows 8 và Windows 10.

Một số điều cần lưu ý:

- Bạn phải đăng nhập với tư cách admin để có thể thêm hoặc xóa cài đặt này trong Power Options.

- Điều này sẽ không ảnh hưởng đến cài đặt When I close the lid trong Power Options > Choose what the power buttons do (System Settings) bên dưới.

Cài đặt When I close the lid sẽ không bị ảnh hưởng
Cài đặt When I close the lid sẽ không bị ảnh hưởng

Thêm/xóa "Lid close action" trong Power Options bằng Command Prompt

1. Mở Command Prompt với quyền admin.

2. Sao chép và dán lệnh bạn muốn sử dụng bên dưới vào Command Prompt, rồi nhấn Enter.

(Thêm - mặc định)

powercfg -attributes SUB_BUTTONS 5ca83367-6e45-459f-a27b-476b1d01c936 -ATTRIB_HIDE

Hoặc:

(Xóa)

powercfg -attributes SUB_BUTTONS 5ca83367-6e45-459f-a27b-476b1d01c936 +ATTRIB_HIDE

3. Bây giờ, bạn có thể đóng Command Prompt nếu muốn.

Thêm/xóa "Lid close action" trong Power Options bằng file REG

Các file .reg có thể tải xuống bên dưới sẽ sửa đổi giá trị DWORD trong registry key:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\4f971e89-eebd-4455-a8de-9e59040e7347\5ca83367-6e45-459f-a27b-476b1d01c936

DWORD Attributes

0 = Thêm
1 = Loại bỏ

1. Thực hiện bước 2 (để thêm) hoặc bước 3 (để xóa) bên dưới, tùy thuộc vào những gì bạn muốn làm.

2. Để thêm "Lid close action" vào Power Options, tải xuống file Add_Lid_close_action_to_Power_Options.reg và chuyển sang bước 4 bên dưới.

3. Để xóa "Lid close action" khỏi Power Options, tải xuống file Remove_Lid_close_action_from_Power_Options.reg và chuyển sang bước 4 bên dưới.

4. Lưu file .reg vào desktop.

5. Nhấp đúp vào file .reg đã tải xuống để hợp nhất.

6. Khi được nhắc, hãy nhấp vào Run > Yes (UAC) > Yes > OK để phê duyệt hợp nhất.

7. Bây giờ bạn có thể xóa file .reg đã tải xuống nếu muốn.

Xem thêm:

Thứ Bảy, 17/10/2020 08:08
57 👨 1.370
0 Bình luận
Sắp xếp theo