Cách sao lưu và khôi phục cài đặt ứng dụng Photos trong Windows 10

Ứng dụng Microsoft Photos là ứng dụng UWP (Universal Windows Platform) được cài đặt sẵn trong Windows 10. Ứng dụng này cho phép bạn xem, cũng như chỉnh sửa ảnh, video, tạo phim và album.

Nếu sử dụng ứng dụng Photos, bạn có thể sao lưu thủ công các cài đặt của mình để khôi phục khi cần trên bất kỳ PC Windows 10 nào.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sao lưu và khôi phục cài đặt thủ công cho ứng dụng Photos trong Windows 10.

Lưu ý: Cài đặt Sources cho các thư mục đi kèm sẽ không được bao gồm trong bản sao lưu.

Sao lưu cài đặt từ ứng dụng Photos

1. Nếu ứng dụng Photos hiện đang mở, hãy đóng nó.

2. Mở File Explorer (Win+E), sao chép (Ctrl+C) và dán (Ctrl+V) vị trí thư mục bên dưới vào thanh địa chỉ của File Explorer và nhấn Enter.

(Tài khoản hiện tại)

%LocalAppData%\Packages\Microsoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbwe

3. Sao chép thư mục Settings vào desktop.

Sao chép thư mục Settings vào desktop
Sao chép thư mục Settings vào desktop

4. Di chuyển thư mục Settings trên desktop đến nơi muốn lưu bản sao lưu. Có thể đổi tên thư mục này thành bất cứ thứ gì bạn muốn.

5. Bây giờ, bạn có thể đóng File Explorer nếu muốn.

Khôi phục cài đặt cho ứng dụng Photos

Khôi phục bản sao lưu cài đặt trong ứng dụng Photos sẽ thay thế cài đặt ứng dụng hiện tại.

1. Nếu ứng dụng Photos hiện đang mở, hãy đóng nó.

2. Mở File Explorer (Win+E), sao chép và dán vị trí thư mục bên dưới vào thanh địa chỉ của File Explorer và nhấn Enter.

(Tài khoản hiện tại)

%LocalAppData%\Packages\Microsoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbwe\Settings
Mở File Explorer
Mở File Explorer

3. Trong cửa sổ File Explorer riêng, mở thư mục Settings đã sao lưu từ phần 1, chọn nội dung trong thư mục này, nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ vào các mục đã chọn và nhấp vào Copy (Ctrl+C).

Mở thư mục Settings và chọn nội dung
Mở thư mục Settings và chọn nội dung

4. Dán (Ctrl+V) các file đã chọn từ bản sao lưu ở bước 3 vào thư mục Settings từ bước 2.

5. Khi được nhắc, nhấp vào Replace the files in the destination.

Nhấp vào Replace the files in the destination
Nhấp vào Replace the files in the destination

6. Bây giờ, bạn có thể đóng các cửa sổ File Explorer nếu muốn.

Thứ Hai, 06/04/2020 07:59
52 👨 681
0 Bình luận
Sắp xếp theo