Những cách xóa mục cụ thể trong mảng JavaScript

Bạn có thể xóa một nhân tố mảng theo vài cách khác nhau, vì thế, đảm bảo bạn có lựa chọn phù hợp nhất.

Mảng trong JavaScript

Mảng là một trong số cấu trúc dữ liệu bạn sẽ tương tác ở JavaScript. Khi loại bỏ một mục trong mảng, bạn có nhiều phương pháp khác nhau. Lựa chọn phụ thuộc vào vị trí nhân tố bạn muốn loại bỏ và cách muốn xác định phần tử đó.

Dưới đây là những cách xóa một phần tử mảng trong JavaScript. Bạn có thể áp dụng chúng trong mọi trường hợp từ lúc bắt đầu, kết thúc hoặc ở giữa.

Loại bỏ thành phần đầu tiên trong một mảng

Để xóa thành phần đầu tiên trong một mảng, dùng shift có sẵn trong JavaScript. Nó hoạt động vượt trội bằng cách loại bỏ mục đó, rồi chuyển chỉ mục của tất cả các mục còn lại.

Sau khi bỏ mục, phương thức shift trả lại nó. Điều đó có nghĩa bạn có thể gắn thành phần đã loại bỏ sang biến khác và dùng nó khi cần sau này.

Ví dụ:

const demoArray = [1, 2, 3, 4, 5];
const firstElement = demoArray.shift();
console.log(demoArray); // logs [2, 3, 4, 5]
console.log(firstElement); // logs 1

Loại bỏ thành phần cuối cùng trong một mảng

JavaScript có phương thức pop() để xóa mục cuối cùng trong một mảng. Giống shift(), pop() trả về mục đã xóa khỏi mảng.

const demoArray = [1, 2, 3, 4, 5];
const lastElement = demoArray.pop();
console.log(demoArray); // logs [1, 2, 3, 4]
console.log(lastElement); // logs 5

Shift và pop là hai trong số các phương thức mảng JavaScript phổ biến nhất, nhưng chúng chỉ có thể giúp bạn xử lý tới đó. Thực tế, bạn còn có một số phương thức khác, cho độ chính xác cao hơn với các phần tử bạn loại bỏ.

Dùng toán tử Delete

Ngoài ra, bạn có thể dùng toán tử delete của JavaScript để xóa thành phần mảng được cung cấp ở một chỉ mục cụ thể. Tuy nhiên, phương thức này có một nhược điểm.

Toán tử delete chỉ loại bỏ giá trị, để lại một mảng với một khoảng trống ở index của nó. Tuy nhiên, độ dài của mảng gốc vẫn giữ nguyên, ngay cả khi bạn xóa phần tử cuối cùng.

const demoArray = [1, 2, 3, 4, 5];
delete demoArray[2];
console.log(demoArray[2]); // logs undefined
console.log(demoArray.length); // logs 5
console.log(demoArray); // logs [1, 2, empty, 4, 5]

Loại bỏ thành phần mảng theo giá trị

Bạn cũng có thể xóa một mảng cụ thể theo giá trị. Không có sẵn phương thức để làm việc này, nhưng bạn có thể kết hợp hai phương thức hiện có: indexOf()splice().

Cả hai đều cho phép bạn loại bỏ một thành phần cụ thể từ một mảng mà không cần có index. Đầu tiên, bắt đầu bằng cách tìm index của phần tử quan tâm bằng indexOf():

const demoArray = [1, 2, 3, 4, 5];
const targetElementIndex = demoArray.indexOf(4);
console.log(targetElementIndex); // logs 3

Giờ bạn đã có chỉ mục của thành phần mục tiêu, bạn có thể dùng phương thức splice() để xóa mục ở index đó. Toàn bộ việc bạn phải làm là chuyển vào chỉ mục của phần tử đích dưới dạng đối số đầu tiên, được theo sau bởi số mục muốn loại bỏ.

Để chỉ loại bỏ một mục, hãy chuyển giá trị 1 làm đối số thứ hai:

demoArray.splice(targetElementIndex, 1);

Phương thức splice() trả về một mảng của nhân tố đã loại bỏ và sẽ chỉnh sửa mảng phần tử gốc, giống như shift() và pop().

Trên đây là những cách xóa mục cụ thể khỏi một mảng trong JavaScript. Hi vọng bài viết hữu ích với các bạn.

Thứ Bảy, 25/03/2023 11:10
51 👨 124
0 Bình luận
Sắp xếp theo