Bài 3: Các đối tượng trong cơ sở dữ liệu Access 2007

Quản Trị Mạng - Các đối tượng trong cơ sở dữ liệu bao gồm bảng (table), truy vấn (query), báo cáo (report), biểu mẫu (form),... Để làm việc trên Access 2007 nói riêng và trên các phiên bản Access khác nói chung, bạn cần nắm được những thông tin cơ bản về những đối tượng trong cơ sở dữ liệu này. Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Bảng (Table)

Một bảng là tập hợp các thông tin được đặt trong các dòng và cột. Thông tin về một mục được hiển thị trong một dòng. Cột chứa thông tin cùng loại với mỗi mục. Bảng có dòng đầu (header) cho bạn biết dữ liệu được chứa trong cột là gì.

Ví dụ về thông tin bảng
Hình 1: Ví dụ về thông tin bảng

Để xem dữ liệu trong một bảng:

- Kích vào mũi tên để mở Navigation pane.

- Chọn đối tượng Tables.

- Sau đó, kích đúp vào tên bảng để mở bảng.

Xem dữ liệu trong bảng
Hình 2: Xem dữ liệu trong bảng

Truy vấn (Query)

Các truy vấn lựa chọn các bản ghi từ một hay nhiều bảng trong cơ sở dữ liệu, do vậy mà chúng có thể được xem, phân tích và lưu trữ ở chế độ datasheet. Một truy vấn có thể thực thi các phép toán và hiển thị kết quả. Tập hợp các kết quả của các bản ghi được gọi là dynaset, được lưu như một đối tượng cơ sở dữ liệu và có thể sử dụng dễ dàng. Truy vấn sẽ được cập nhập bất cứ khi nào bảng gốc được cập nhập. Nếu kiểu truy vấn là các truy vấn chọn lọc (select queries) thì trích dữ liệu từ các bảng dựa trên các giá trị cụ thể, kiểu truy vấn là find duplicate thì hiển thị các bản ghi với việc sao chép các giá trị đối với một hoặc nhiều trường cụ thể, và kiểu truy vấn find unmatched hiển thị các bản ghi từ một bảng mà không có các giá trị tương ứng với bảng thứ hai.

Để thực thi một truy vấn:

- Kích vào mũi tên để mở Navigation pane.

- Chọn đối tượng Queries.

- Kích đúp vào tên truy vấn.

Ví dụ về thiết kế truy vấn
Hình 3: Ví dụ về thiết kế truy vấn

Recordset

Recordset là một bảng mà hiển thị nhóm các bản ghi từ một bảng hay một kết quả truy vấn.

Form

Một Form là một giao diện đồ họa được sử dụng để hiển thị và chỉnh sửa dữ liệu. Forms có thể được phát triển từ một bảng hay một truy vấn. Forms gồm các phép toán, đồ họa và các đối tượng như label, textbox, combobox, checkbox, ...

Để xem dữ liệu từ một form:

- Kích mũi tên để mở Navigation pane.

- Chọn đối tượng Forms.

- Kích đúp vào tên form.

Thông tin trên form Khách hàng
Hình 4: Thông tin trên form Khách hàng

Báo cáo (Report)

Một báo cáo là một đầu ra của dữ liệu theo yêu cầu. Các báo cáo có thể thực thi các phép toán và hiển thị kết quả. Các báo cáo được sử dụng để in dữ liệu.

Để xem dữ liệu sử dụng một báo cáo:

- Kích mũi tên để mở Navigation pane.

- Chọn đối tượng Reports.

- Kích đúp vào tên báo cáo.

Ví dụ về báo cáo trong Access
Hình 5: Ví dụ về báo cáo

Thứ Tư, 05/06/2019 11:03
3,417 👨 80.434
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Access