Bài 10: Truy vấn cơ sở dữ liệu Access 2007

Quản Trị Mạng - Truy vấn cho phép bạn lựa chọn và lọc dữ liệu từ nhiều bảng. Các truy vấn có thể được lưu và sử dụng bất cứ lúc nào cần thiết.

Truy vấn Wizard

Query Wizard trong Access 2007 sẽ giới thiệu từng bước để xây dựng một truy vấn. Để thực thi một truy vấn sử dụng Query Wizard:

- Kích tab Create

- Kích nút Query Wizard

- Chọn kiểu truy vấn bạn muốn thực thi

- Kích OK.

- Chọn các trường bạn muốn có trong mỗi bảng bằng cách chọn trường và kích nút

- Để lựa chọn các trường từ nhiều bảng khác nhau, kích vào mũi tên xuống của Table/Queries

- Kích Next.

Hoàn thành Query wizard

- Nhập tên cho truy vấn

- Kích Finish.

- Kết quả truy vẫn sẽ hiển thị như sau:

Để chuyển đổi giữa bảng và truy vấn:

- Mở Navigation Pane

- Kích đúp vào tên bảng hoặc truy vấn để xem.

Tính năng thiết kế truy vấn

Bạn có thể thiết kế một truy vấn với nút Query Design. Để thiết kế một truy vấn sử dụng Query Design:

- Kích nút Query Design trên tab Create.

- Hộp thoại Show Table xuất hiện cho phép bạn lựa chọn bảng

- Kích Add để thêm bảng và kích nút Close để đóng hộp thoại Show Table

- Kích đúp vào tên trường bạn muốn nó xuất hiện trong lưới thiết kế

- Lặp lại bước trên đối với các trường khác

- Kích nút Run để thực thi truy vấn.

Thiết kế truy vấn kèm theo các điều kiện

Tiêu chuẩn truy vấn là sự kiếm tìm các điều kiện được sử dụng trong truy vấn để lấy dữ liệu. Bạn có thể thiết lập tiêu chuẩn là một số cụ thể hay chuỗi dữ liệu, hay vùng dữ liệu.

“value”Chỉ hiển thị bản ghi phù hợp với giá trị chính xác (thay thế từ value bằng từ bạn muốn tìm)
=Bằng
<Nhỏ hơn
<=Nhỏ hơn hoặc bằng
>Lớn hơn
>=Lớn hơn hoặc bằng
<>Khác nhau
Between X And YTrong một khoảng (lấy giá trị trong khoảng giữa X và Y)
Is NullGiá trị Null
AndChỉ đúng nếu điều kiện tồn tại
OrĐúng nếu một trong hai điều kiện tồn tại
NotĐúng nếu 1 trường hợp không đúng

Để tạo điều kiện cho truy vấn:

- Kích vào truy vấn bạn muốn thêm điều kiện

- Nhập điều kiện truy vấn cho trong mục Criteria

- Sau đó kích nút Run để thực thi truy vấn.

Thứ Tư, 05/06/2019 13:35
3,921 👨 28.134
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Access