Làm thế nào để mở các thư mục ẩn trên hệ thống bằng lệnh Shell trên Windows?

Các thư mục ẩn dù có bị "chôn sâu" trên hệ thống thì cũng sẽ bị “đào” lên

Trên hệ điều hành có rất nhiều thư mục hệ thống ẩn có thể "nhận dạng" được trên Windows Registry bằng key CLSID, tên thư mục cụ thể và vị trí thư mục trên máy tính của bạn.

Ngoài ra khi sử dụng kết hợp tên các thư mục cụ thể cùng lệnh Shell đồng nghĩa với việc các thư mục ẩn dù có bị "chôn sâu" trên hệ thống thì cũng sẽ bị “đào” lên.

lệnh Shell

1. Key CLSID là gì?

Vị trí các thư mục cụ thể (và một số phần mềm khác) được cung cấp một CLSID cho phép Windows và các chương trình khác có thể dễ dàng “nhận diện” các thư mục mà không cần phải biết chính xác tên thư mục đó.

Key CLSID, tên gọi chung và đường dẫn đầy đủ được sử dụng để lưu trữ các thư mục này giống như các thư mục trên Windows Registry.

Bản chất của nó tương tự như cách mà mỗi máy tính trên hệ thống mạng của bạn đều có một tên cụ thể để bạn có thể dễ dàng nhớ được – khi bạn sử dụng tên máy tính (computer name), Windows sẽ tra địa chỉ IP của máy tính cho bạn.

Trong cùng một cách, các chương trình có thể sử dụng một tên chung (command name) cho một thư mục trên cấu trúc của Windows và dựa vào vị trí hiện tại của thư mục được lưu trữ để tạo một key CLSID trên Registry.

Shell sẽ làm việc cùng các thư mục được liệt kê trong Regitry tại vị trí:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions

Key CLSID

Mỗi một subkey trong danh sách key FolderDescriptions đại diện cho một thư mục cụ thể. Tên của mỗi key là CLSID của thư mục đó. Khi bạn click vào bất kỳ một subkey nào tại đó, bạn sẽ nhìn thấy một số value quan trọng đính kèm với key đó, chẳng hạn như Name (tên chung của thư mục) và RelativePath (đường dẫn hiện tại nơi thư mục được lưu trữ).

2. Sử dụng lệnh Shell như thế nào?

Để mở một thư mục, bạn có thể sử dụng một lệnh Shell cụ thể cùng tên một thư mục đó.

Bạn có thể sử dụng lệnh Shell từ hộp thoại Run (nhấn tổ hợp phím Windows + R), trên thanh địa chỉ Windows File Explorer và thậm chí là trên cả thanh địa chỉ Internet Explorer. Chỉ cần nhập lệnh theo cú pháp lệnh dưới đây:

shell:<name>

Ví dụ nếu bạn muốn mở thư mục có chứa hình ảnh được sử dụng để tạo tài khoản Windows của bạn, thay vì duyệt tìm trong thư mục AppData trên tài khoản của bạn, bạn chỉ cần mở cửa sổ lệnh Run, nhập câu lệnh dưới đây vào rồi nhấn Enter là xong:

shell:AccountPictures

Ví dụ

3. Tên các thư mục có sẵn

Dưới đây là danh sách tên các thư mục bạn có thể sử dụng sau lệnh Shell và vị trí tương đối của các thư mục:

shell:AccountPictures – %AppData%\Microsoft\Windows\AccountPictures

shell:AddNewProgramsFolder – Control Panel\All Control Panel Items\Get Programs

shell:Administrative Tools – %AppData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools

shell:AppData – %AppData%

shell:Application Shortcuts – %LocalAppData%\Microsoft\Windows\Application Shortcuts

shell:AppsFolder – Applications

shell:AppUpdatesFolder – Installed Updates

shell:Cache – %LocalAppData%\Microsoft\Windows\INetCache

shell:Camera Roll – %UserProfile%\Pictures\Camera Roll

shell:CD Burning – %LocalAppData%\Microsoft\Windows\Burn\Burn

shell:ChangeRemoveProgramsFolder – Control Panel\All Control Panel Items\Programs and Features

shell:Common Administrative Tools – %ProgramData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools

shell:Common AppData – %ProgramData%

shell:Common Desktop – %Public%\Desktop

shell:Common Documents – %Public%\Documents

shell:CommonDownloads – %Public%\Downloads

shell:CommonMusic – %Public%\Music

shell:CommonPictures – %Public%\Pictures

shell:Common Programs – %ProgramData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs

shell:CommonRingtones – %ProgramData%\Microsoft\Windows\Ringtones

shell:Common Start Menu – %ProgramData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

shell:Common Startup – %ProgramData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

shell:Common Templates – %ProgramData%\Microsoft\Windows\Templates

shell:CommonVideo – %Public%\Videos

shell:ConflictFolder – Control Panel\All Control Panel Items\Sync Center\Conflicts

shell:ConnectionsFolder – Control Panel\All Control Panel Items\Network Connections

shell:Contacts – %UserProfile%\Contacts

shell:ControlPanelFolder – Control Panel\All Control Panel Items

shell:Cookies – %LocalAppData%\Microsoft\Windows\INetCookies

shell:Cookies\Low – %LocalAppData%\Microsoft\Windows\INetCookies\Low

shell:CredentialManager – %AppData%\Microsoft\Credentials

shell:CryptoKeys – %AppData%\Microsoft\Crypto

shell:desktop – Desktop

shell:device Metadata Store – %ProgramData%\Microsoft\Windows\DeviceMetadataStore

shell:documentsLibrary – Libraries\Documents

shell:downloads – %UserProfile%\Downloads

shell:dpapiKeys – %AppData%\Microsoft\Protect

shell:Favorites – %UserProfile%\Favorites

shell:Fonts – %WinDir%\Fonts

shell:Games – Games

shell:GameTasks – %LocalAppData%\Microsoft\Windows\GameExplorer

shell:History – %LocalAppData%\Microsoft\Windows\History

shell:HomeGroupCurrentUserFolder – Homegroup\(user-name)

shell:HomeGroupFolder – Homegroup

shell:ImplicitAppShortcuts – %AppData%\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\ImplicitAppShortcuts

shell:InternetFolder – Internet Explorer

shell:Libraries – Libraries

shell:Links – %UserProfile%\Links

shell:Local AppData – %LocalAppData%

shell:LocalAppDataLow – %UserProfile%\AppData\LocalLow

shell:MusicLibrary – Libraries\Music

shell:MyComputerFolder – This PC

shell:My Music – %UserProfile%\Music

shell:My Pictures – %UserProfile%\Pictures

shell:My Video – %UserProfile%\Videos

shell:NetHood – %AppData%\Microsoft\Windows\Network Shortcuts

shell:NetworkPlacesFolder – Network

shell:OneDrive – OneDrive

shell:OneDriveCameraRoll – %UserProfile%\OneDrive\Pictures\Camera Roll

shell:OneDriveDocuments – %UserProfile%\OneDrive\Documents

shell:OneDriveMusic – %UserProfile%\OneDrive\Music

shell:OneDrivePictures – %UserProfile%\OneDrive\Pictures

shell:Personal – %UserProfile%\Documents

shell:PicturesLibrary – Libraries\Pictures

shell:PrintersFolder – All Control Panel Items\Printers

shell:PrintHood – %AppData%\Microsoft\Windows\Printer Shortcuts

shell:Profile – %UserProfile%

shell:ProgramFiles – %ProgramFiles%

shell:ProgramFilesCommon – %ProgramFiles%\Common Files

shell:ProgramFilesCommonX64 – %ProgramFiles%\Common Files (64-bit Windows only)

shell:ProgramFilesCommonX86 – %ProgramFiles(x86)%\Common Files (64-bit Windows only)

shell:ProgramFilesX64 – %ProgramFiles% (64-bit Windows only)

shell:ProgramFilesX86 – %ProgramFiles(x86)% (64-bit Windows only)

shell:Programs – %AppData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs

shell:Public – %Public%

shell:PublicAccountPictures – %Public%\AccountPictures

shell:PublicGameTasks – %ProgramData%\Microsoft\Windows\GameExplorer

shell:PublicLibraries – %Public%\Libraries

shell:Quick Launch – %AppData%\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch

shell:Recent – %AppData%\Microsoft\Windows\Recent

shell:RecordedTVLibrary – Libraries\Recorded TV

shell:RecycleBinFolder – Recycle Bin

shell:ResourceDir – %WinDir%\Resources

shell:Ringtones – %ProgramData%\Microsoft\Windows\Ringtones

shell:Roamed Tile Images – %LocalAppData%\Microsoft\Windows\RoamedTileImages

shell:Roaming Tiles – %AppData%\Microsoft\Windows\RoamingTiles

shell:SavedGames – %UserProfile%\Saved Games

shell:Screenshots – %UserProfile%\Pictures\Screenshots

shell:Searches – %UserProfile%\Searches

shell:SearchHistoryFolder – %LocalAppData%\Microsoft\Windows\ConnectedSearch\History

shell:SearchHomeFolder – search-ms:

shell:SearchTemplatesFolder – %LocalAppData%\Microsoft\Windows\ConnectedSearch\Templates

shell:SendTo – %AppData%\Microsoft\Windows\SendTo

shell:Start Menu – %AppData%\Microsoft\Windows\Start Menu

shell:StartMenuAllPrograms – StartMenuAllPrograms

shell:Startup – %AppData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

shell:SyncCenterFolder – Control Panel\All Control Panel Items\Sync Center

shell:SyncResultsFolder – Control Panel\All Control Panel Items\Sync Center\Sync Results

shell:SyncSetupFolder – Control Panel\All Control Panel Items\Sync Center\Sync Setup

shell:System – %WinDir%\System32

shell:SystemCertificates – %AppData%\Microsoft\SystemCertificates

shell:SystemX86 – %WinDir%\SysWOW64

shell:Templates – %AppData%\Microsoft\Windows\Templates

shell:ThisPCDesktopFolder – Desktop

shell:UsersFilesFolder – %UserProfile%

shell:User Pinned – %AppData%\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned

shell:UserProfiles – %HomeDrive%\Users

shell:UserProgramFiles – %LocalAppData%\Programs

shell:UserProgramFilesCommon – %LocalAppData%\Programs\Common

shell:UsersLibrariesFolder – Libraries

shell:VideosLibrary – Libraries\Videos

shell:Windows – %WinDir%

Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Chúc các bạn thành công!

Thứ Năm, 09/06/2016 15:14
51 👨 2.596
0 Bình luận
Sắp xếp theo