DNS Record (bản ghi DNS) là gì?

Domain Name System (DNS) thay đổi các URL dễ đọc thành địa chỉ IP. Nhưng làm thế nào để bạn đảm bảo rằng một URL đang trỏ đến đúng địa chỉ IP? Trước khi mọi người có thể tìm thấy trang web của bạn, bạn phải xác định các DNS record (bản ghi DNS) của trang web.

DNS record cơ bản nhất liên kết domain với một địa chỉ IP. Có những loại bản ghi DNS khác đảm bảo email được gửi và cho phép bạn thiết lập domain phụ và các dịch vụ khác.

Thông tin nào có trong mỗi bản ghi DNS?

Mỗi bản ghi DNS chứa 4 trường chính: Type, Name, Data TTL.

- Type: Loại bản ghi DNS xác định phần domain mà mỗi bản ghi sẽ thay đổi. Các loại bản ghi quan trọng nhất để giúp bạn thiết lập và vận hành được đề cập bên dưới.

- Name: Trường này cho phép bạn thêm tiền tố (hay chính xác hơn là hậu tố, vì tên miền về mặt kỹ thuật được đọc từ phải sang trái) vào tên miền chính. Nếu bạn đang thêm bản ghi cho một domain phụ, chẳng hạn như shop.example.com, bạn sẽ nhập "shop" vào trường này.

- Data: Trường dữ liệu chứa thông tin khác nhau tùy thuộc vào loại bản ghi bạn đang tạo.

- TTL: TTL là viết tắt của Time to Live. Đây là thời gian tính bằng giây để mọi thay đổi đối với bản ghi DNS có hiệu lực. Với TTL là 3600, tất cả các thay đổi đối với bản ghi ví dụ này sẽ được làm mới sau mỗi 3600 giây (1 giờ).

Các loại DNS record

Có nhiều loại bản ghi DNS
Có nhiều loại bản ghi DNS

Có nhiều loại bản ghi DNS, nhưng 5 loại sau đây là những gì bạn cần để bắt đầu. Nếu bạn đang làm việc với các dịch vụ yêu cầu bản ghi DNS khác, như Cloudflare, dịch vụ đó thường sẽ cung cấp các hướng dẫn đặc biệt.

- Các bản ghi A và AAAA liên kết domain với một địa chỉ IP (IPv4 cho A, IPv6 cho AAAA). Nếu không có các bản ghi này, URL sẽ không trỏ đến địa chỉ IP của máy chủ và sẽ không hiển thị trang web. Hiện tượng này còn được gọi là "không phân giải". Ngoài tên miền chính, bạn có thể sẽ thêm bản ghi A cho tên máy chủ của mình và bất kỳ tên miền phụ nào phân giải đến một máy chủ khác. Trường Data của bản ghi A sẽ luôn là địa chỉ IP.

- Bản ghi ALIAS hoạt động giống như bản ghi CNAME được liệt kê bên dưới. Tuy nhiên, khi bản ghi CNAME được sử dụng cho domain phụ, bản ghi ALIAS được sử dụng để trỏ tên miền chính (chẳng hạn example.com) đến một host name, chẳng hạn như myapp.forinstance.com. Nameserver hỗ trợ bản ghi ALIAS sau đó sẽ phân giải địa chỉ IP tiếp theo của tên máy chủ để hướng lưu lượng truy cập một cách chính xác.

- Bản ghi CNAME là alias trỏ mục nhập trở lại domain chính. Nếu trình duyệt yêu cầu một trang từ domain phụ đó, máy chủ sẽ định tuyến yêu cầu đến thư mục thích hợp. Nếu thường xuyên tạo bản ghi cho domain phụ, bạn có thể muốn thêm ký tự đại diện CNAME để đáp ứng mọi yêu cầu đối với domain phụ mà không có bản ghi riêng. Bạn có thể tạo ký tự đại diện bằng cách nhập dấu hoa thị vào trường Name.

- Bản ghi MX xác định cách xử lý mail cho domain của bạn. Khi tạo bản ghi MX, Data sẽ chứa hai trường: PriorityExchange.

    • Priority luôn luôn là một con số. Mail sẽ được chuyển đến mục nhập MX được đánh số thấp nhất (ưu tiên cao nhất). Hãy sử dụng các cài đặt do bảng điều khiển hoặc nhà cung cấp email đề xuất.
    • Exchange là máy chủ mà mail sẽ được chuyển đến.

- Bản ghi NS chỉ định nameserver cho domain. Hãy nhớ rằng nameserver có thẩm quyền được chỉ định tại tổ chức đăng ký domain - nếu tìm kiếm WHOIS trả lại nameserver khác với những gì bạn đã nhập ở đây, các mục nhập của bạn trong tài khoản Liquid Web sẽ không có hiệu lực.

Ví dụ về DNS record

Dưới đây là ví dụ về việc đăng ký domain với AlpineWeb. Khi đăng ký domain với AlpineWeb, một tài khoản Cloudflare sẽ được tạo cùng với đăng ký. Nếu tên miền được host tại AlpineWeb, tên miền đó sẽ được điền vào bản ghi DNS mặc định như được mô tả ở đây:

Ví dụ về việc đăng ký domain với AlpineWeb
Ví dụ về việc đăng ký domain với AlpineWeb
Thứ Năm, 17/12/2020 08:14
51 👨 3.480
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản