Bộ câu hỏi trắc nghiệm về lập trình có giải P11

Thay vì đến những trung tâm để học về lập trình thì bạn có thể hoàn toàn tự học ngay tại nhà với những câu hỏi trắc nghiệm vô cùng hữu ích mà Quản trị mạng tổng hợp dưới đây.

Xem thêm:

 • Câu 1. Hàm clrscr() là hàm gì:
  • Là hàm xóa toàn bộ màn hình, sau khi xóa, con trỏ sẽ ở bên trái màn hình
  • Dùng để xóa sạch bộ nhớ đệm bàn phím
  • Là hàm xóa kí tự nằm bên trái con trỏ
  • Là hàm xóa kí tự nằm bên phải con trỏ
 • Câu 2. Kết quả của đoạn chương trình sau là gì:
  char c; int n;

  scanf(“%c%d”,&n,&c); Nếu gõ vào: “r 45”.
  • n=45, c=’ ‘.
  • n=45, c=’r’.
  • Lỗi khi xây dựng chương trình
  • Kết quả khác 
 • Câu 3. Hàm scanf(“%[^\n]”,str); tương với lệnh nào sau đây:
  • getch();
  • getche();
  • macro getchar();
  • gets(str);
 • Câu 4. Cho đoạn chương trình sau:
  #include <stdio.h>

  #include <conio.h> void main()

  {

  char c; clrscr();

  do c=getchar(); while (c!=’*’); getch();

  };
  Yêu cầu của đoạn chương trình trên là:
  • Nhập vào 1 kí tự cho đến khi gặp kí tự ‘*’.
  • Nhập vào các kí tự cho tới khi gặp kí tự ‘*’.
  • Nhập các kí tự ‘*’.
  • Lỗi khi xây dựng chương trình 
 • Câu 5. Kết quả của chương trình sau là gì:
  #include <stdio.h>

  void main()

  {

  printf(“%d”,3<7&&8>6);

  };
  • 0
  • 1
  • true
  • Kết quả khác 
 • Câu 6. Toán tử “++n” được hiểu:
  • Giá trị n giảm đi sau khi giá trị của nó được sử dụng
  • Giá trị n giảm đi trước khi giá trị của nó được sử dụng
  • Giá trị của n được tăng sau khi giá trị của nó được sử dụng
  • Giá trị của n được tăng lên trước khi giá trị của nó được sử dụng
 • Câu 7. Toán tử “n--“ được hiểu:
  • Giá trị n giảm đi sau khi giá trị của nó được sử dụng
  • Giá trị n giảm đi trước khi giá trị của nó được sử dụng
  • Giá trị của n được tăng sau khi giá trị của nó được sử dụng
  • Giá trị của n được tăng lên trước khi giá trị của nó được sử dụng
 • Câu 8. Phép toán 1 ngôi nào dùng để xác định giá trị ở địa chỉ con trỏ trỏ tới:
   1. !;
   1. &;
   1. *;
  • Kết quả khác 
 • Câu 9. Phép trừ 1 con trỏ với một số nguyên sẽ là:
  • Một số nguyên
  • Một con trỏ cùng kiểu
  • Cả hai kết quả trên đều đúng
  • Cả hai kết quả trên đều sai
 • Câu 10. Đâu là kết quả của đoạn mã sau:
  struct Employeestruct Employee{ char Code[], name[]; long Salary;};Employee e1= { “E089”, “Hoang so”, 12000}, e2=e1; printf(“%ld”,el.Salary+e2 -> Salary);
  • 24000
  • 12000
  • Đoạn mã bị lỗi 
  • Kết quả khác
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này cũng tạm được 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Sáu, 09/11/2018 16:24
51 👨 1.509
0 Bình luận
Sắp xếp theo