Bộ câu hỏi trắc nghiệm về lập trình có giải P10

Những câu hỏi trắc nghiệm về lập trình dưới đây sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin hữu ích. Nếu bạn thích thú, muốn tìm hiểu về những ngôn ngữ lập trình thì seri bài viết về chủ đề ngôn ngữ lập trình sẽ rất hữu ích cho bạn.

Xem thêm:

 • Câu 1. Bằng 2 chữ cái A và B , người ta có thể viết được mấy tên đúng có độ dài không quá 2 chữ cái
  • 2
  • 4
  • 6
  • 8
 • Câu 2. Có mấy loại hằng
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Câu 3. Trong Pascal, các đoạn chú thích được đặt giữa cặp dấu nào?
  • { và }
  • [ và ]
  • ( và )
  • /* và */
 • Câu 4. Trong những biểu diễn dưới đây, biểu diễn nào là từ khóa trong Pascal ?
  • End
  • Sqrt
  • Crt
  • LongInt
 • Câu 5. Khái niệm nào sau đây là đúng về tên dành riêng?
  • Tên dành riêng là tên do người lập trình đặt
  • Tên dành riêng là tên đã được NNLT qui định dùng với ý nghĩa riêng xác định, không được sử dụng với ý nghĩa khác
  • Tên dành riêng là tên đã được NNLT qui định đúng với ý nghĩa riêng xác định, có thể được định nghĩa lại
  • Tên dành riêng là các hằng hay biến
 • Câu 6. Khai báo nào sau đây là đúng về tên chuẩn
  • Tên chuẩn là tên do người lập trình đặt
  • Tên chuẩn là tên đã được NNLT qui định dùng với ý nghĩa riêng xác định, không được sử dụng với ý nghĩa khác
  • Tên chuẩn là tên đã được NNLT qui định dùng với ý nghĩa riêng xác định, có thể được định nghĩa lại
  • Tên chuẩn là các hằng hay biến
 • Câu 7. Hàm gotoxy(int x, int y) là hàm:
  • Đặt con trỏ tại dòng x, cột y
  • Đặt con trỏ tại cột x, dòng y
  • Lưu dữ tọa độ của con trỏ màn hình cột x, dòng y
  • Lưu dữ tọa độ của con trỏ màn hình dòng x, cột y.
 • Câu 8. Kết quả của chương trình sau là gì:
  #include <stdio.h>

  #include <conio.h>

  float x[] = {63.2, -45.6, 70.1, 3.6, 14.5 };

  int n=sizeof(x)/sizeof(float); void main()

  {

  clrscr(); int i,j; floar c;

  for (i=0, j=n-1; i<j; i++, j--);

  {

  c=x[i]; x[i]=x[j]; x[j]=c;

  };

  printf(“\nDay ket qua la: \n”) ; for (i=0 ; i<n ; i++) printf(“%8.2f ”,x[i]) ;

  getch() ; return ;

  } ;
  • Dãy kết quả là: 63.20, -45.60, 70.10, 3.60, 14.50
  • Dãy kết quả là : 14.50, 3.60, 70.10, -45.60, 63.20
  • Kết quả khác
  • Cả A và B 
 • Câu 9. Kết quả của chương trình sau là gì?
  #include <stdio.h>

  #include <conio.h> #include <ctype.h> #define EOL ‘\n’ void main()

  {

  clrscr();

  char chu[80]; int tong,dem;

  for (dem=0; dem<tong; dem++); tong=dem;

  for (dem=0; dem<tong; ++dem) putchar(toupper(chu[dem])); getch();

  return;

  };
  • Nhập vào một kí tự thường, sau đó chuyển sang chữ hoa rồi in ra màn hình
  • Nhập một kí tự hoa, sau đó chuyển sang chữ thường rồi in ra màn hình
  • Một kết quả khác 
  • Đáp án A và B 
 • Câu 10. Phép toán % có ý nghĩa gì?
  • Đổi dấu một số thực hoặc một số nguyên
  • Chia hai số thực hoặc nguyên
  • Lấy phần dư của phép chia hai số nguyên
  • Đáp án A và B
Bạn có thể làm được điểm cao hơn 
Kết quả này cũng khá đấy 
Chính xác tuyệt đối 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Hai, 29/10/2018 15:46
3,413 👨 35.298
0 Bình luận
Sắp xếp theo