Bộ câu hỏi trắc nghiệm về lập trình có giải P9

Bộ câu hỏi trắc nghiệm về lập trình giúp bạn có thêm nhiều kiến thức hữu ích cho bản thân trong quá trình học và làm việc. Sẽ có 10 câu hỏi để bạn kiểm tra kiến thức của mình. Hãy cùng bắt đầu nhé.

Xem thêm:

 • Câu 1. Cái gì quyết định kích thước của vùng nhớ được cấp phát cho các biến:
  • Tên biến
  • Kiểu dữ liệu của biến
  • Giá trị của biến
  • Tất cả đều đúng 
 • Câu 2. Kết quả của chương trình sau là gì:
  #include <stdio.h>

  void main()

  {

  int i,k;

  for(i=1; ; i++) k=5; printf(“%d”,i);

  };
  • 0
  • 5
  • Vòng lặp vô hạn 
  • Kết quả khác 
 • Câu 3. Kết quả của chương trình sau là gì:
  #include <stdio.h>

  void main()

  {

  int i=1, k=0;

  for (; i<5; i++) k++; printf(“%d”,k);

  }
  • 0
  • 4
  • 5
  • Vòng lặp vô hạn 
 • Câu 4. Lệnh nào trong các lệnh sau cho phép nhảy ra khỏi vòng lặp đến vị trí bất kì mong muốn:
  • break
  • continue
  • goto

 • Câu 5. Trong các hàm sau, hàm nào không định dạng để in một kí tự ra màn hình:
  • puts();
  • printf();
  • putchar();

  • Chỉ B và C 
 • Câu 6. Kết quả của chương trình sau là gì:
  #include <stdio.h>

  #include <conio.h> void main()

  {

  clrscr(); int i;

  for (i=1; i<=24; i++); printf(“\n%d”,i); getch();

  return;

  };
  • In ra màn hình các số từ 1 đến 24
  • Lỗi khi xây dựng chương trình
  • In ra màn hình các số từ 1 đến 24, mỗi số một dòng
  • Một kết quả khác 
 • Câu 7. Lệnh fflush(stdin) dùng để làm gì:
  • Đọc kí tự từ bàn phím
  • Xóa sạch bộ nhớ đệm
  • Xóa bộ nhớ đệm
  • Kết quả khác
 • Câu 8. Kết quả của đoạn chương trình sau là gì:
  char c; int n;

  scanf(“%d%c”,&n,&c); Nếu gõ vào: ”10 T”.
  • n=10, c=’ ‘
  • n=10, c=’T’
  • Lỗi khi xây dựng chương trình 
  • Kết quả khác 
 • Câu 9. Kết quả in ra màn hình của chương trình sau:
  #include <stdio.h>

  void main()

  {

  int i=100; printf(“%c”,i);

  };
  • “d”
  • “D”
  • “100”
  • Kết quả khác 
 • Câu 10. Hằng có thể được định nghĩa theo cách nào:
  • #define <indentifier> string
  • const tên_kiểu tên_biến_hằng = giá trị;
  • Không có cách định nghĩa
  • A và B 
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này khá đấy 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Hai, 05/11/2018 17:48
51 👨 277
0 Bình luận
Sắp xếp theo