Bài kiểm tra trắc nghiệm về JAVA P1

Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng và dựa trên các lớp. Để giúp bạn đọc bổ sung cho mình những kiến thức thú vị về ngôn ngữ lập trình Java, dưới đây Quản trị mạng sẽ gửi đến bạn bổ câu hỏi trắc nghiệm vô cùng thú vị về chủ đề này. Mời bạn thử sức.

Xem thêm:

 • Câu 1: File chứa mã nguồn java sau khi được biên dịch có đuôi là gì?
  • .java
  • .class
  • .jav
  • .exe
 • Câu 2. Java platform gồm mấy thành phần?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Câu 3. Java Virtual Machine là gì?
  • Là một thành phần của Java platform dùng để đọc mã bytecode trong file .class
  • Là chương trình biên dịch của java dùng để biên dịch file nguồn java thành mã bytecode
  • Là chương trình chạy cho java
  • Tất cả các đáp án đều đúng
 • Câu 4. Java chạy trên hệ điều hành nào sau đây:
  • Microsoft Windows
  • Linux
  • Sun Solaris OS
  • Tất cả các đáp án đều đúng
 • Câu 5. API là gì?
  • Thư viện mã nguồn của Java
  • Là thư viện chứa các thành phần phần mềm tạo sẵn cung cấp các chức năng cho chương trình Java
  • Thư viện cung cấp giao diện đồ họa cho chương trình Java
  • Tất cả đều sai
 • Câu 6. Ngôn ngữ lập trình Java cung cấp các tính năng nào sau đây?
  • Thư viện tích hợp
  • Giao diện lập trình ứng dụng
  • Bộ công cụ giao diện người dùng
  • Tất cả đáp án trên 
 • Câu 7. Có bao nhiêu cách viết chú thích trong Java?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Câu 8. Thứ tự các từ khóa public và static khi khai bao như thế nào?
  • public đứng trước static
  • static đứng trước public
  • Thứ tự bất kỳ nhưng thông thường public đứng trước
  • Tất cả đều sai
 • Câu 9. Câu lệnh khai báo chuẩn cho phương thức main như thế nào?
  • public static void main(String[] a) {}
  • public static int main(String args) {}
  • public static main(String[] args) {}
  • public static final void main(String[] args) {}
 • Câu 10. Câu nào sau đây là sai?
  • /** chú thích */
  • /* chú thích */
  • /* chú thích
  • // chú thích
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này cũng khá đấy 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Năm, 01/11/2018 16:31
51 👨 235