eQuiz - Bài kiểm tra trắc nghiệm về JAVA

Javangôn ngữ lập trình bậc cao, được phát triển bởi Sun Microsystems, do James Gosling khởi xướng và phát hành vào năm 1995 như là một thành phần cốt lõi của nền tảng Java của Sun Microsystems (Java 1.0 [J2SE]). Java chạy trên rất nhiều nền tảng khác nhau, như Windows, Mac và các phiên bản khác nhau của UNIX. Để giúp người dùng có thể hiểu rõ hơn về ngôn ngữ lập trình này, bài viết dưới đây Quản trị mạng sẽ đưa đến bạn đọc bộ câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến ngôn ngữ lập trình JAVA, tổng cộng sẽ có 23 câu hỏi với thời gian trả lời mỗi câu là không hạn chế. Hãy cùng bắt đầu nhé!

 • Câu 1. Kích thước của 1 Char là bao nhiêu?
  • 4 bit
  • 7 bit
  • 8 bit
  • 16 bit
 • Câu 2. 1 class không thể được khai báo ở chế độ
  • Static
  • Private
  • Default
 • Câu 3. Kết quả sau khi biên dịch mã int a = 3.5
  • Compilation error
  • Runtime error
  • 3.5
  • 3
 • Câu 4. Kết quả khi biên dịch mã int a1 = 5; double a2 = (float)a1
  • Compilation error
  • Runtime error
  • No error
 • Câu 5. Kết quả sau khi biên dịch mã int a = 9/0
  • Compilatinon error: Phép tính chia phải nằm trong cú pháp try
  • Compilation error: DivideByZeroException
  • Runtime Exception
  • No Error: kết quả là NaN
 • Câu 6. Kết quả sau khi biên dịch mã: float a = 9/0
  • Compilation error: Phép tính chia phải nằm trong cú pháp try
  • Compilation error: DivideByZeroException
  • Runtime Exception
  • No Error: Kết quả là NaN
 • Câu 7. 1 Class có thể hoạt động ở chế độ tạm thời - transient
  • Đúng
  • Sai
 • Câu 8. Kết quả sau khi biên dịch mã: Class A{int b = 1; public static void main(String[] args) {System.out.println(“b is” + b);}}
  • Compilation error
  • Runtime Error
  • Runtime Exception
  • Kết quả của b là 1
 • Câu 9. Kết quả sau khi biên dịch mã class A { public static void main(String [] args) {B b = new A(); }} class B extends A {}
  • Compile error
  • Runtime Exception
  • No error
 • Câu 10. Kết quả sau khi biên dịch mã: class A { public static void main(String[] args) {A a = new B();}} class B extends A{}
  • Compiler error
  • Runtime Exception
  • No error
 • Câu 11. Các cấu trúc, cú pháp được đánh dấu protected có thể được gọi trong bất kỳ subclass nào của class đó
  • Đúng
  • Sai
 • Câu 12. 1 class abstract có thể sử dụng cú pháp non - abstract
  • Đúng
  • Sai
 • Câu 13. Các từ khóa Java được khai báo bằng chữ thường cũng như chữ in hoa
  • Đúng
  • Sai
 • Câu 14. Khái niệm instanceof là gì?
  • Là cấu trúc, cú pháp lệnh trong 1 đối tượng
  • Là cấu trúc toán tử và từ khóa
 • Câu 15. Primitive datatype được phân bổ dựa trên stack
  • Đúng
  • Sai
 • Câu 16. Có thể so sánh giá trị boolean với integer
  • Đúng
  • Sai
 • Câu 17. Nếu class A làm việc với phần giao diện thì có phải thực thi tất cả các cấu trúc của giao diện đó
  • Đúng, luôn luôn như vậy
  • Không, trừ khi class A đó là abstract
 • Câu 18. Integer a = new Integer(2); Integer b = new Integer(2). Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta áp dụng cú pháp if (a==b)?
  • Compiler error
  • Runtime Exception
  • Đúng
  • Sai
 • Câu 19. Cấu trúc wait(), notify() và notifyAll() trong 1 đối tượng cần được gọi ra từ phần mã đã đồng bộ hóa?
  • Đúng
  • Sai
 • Câu 20. Inner class có thể được khởi tạo bên trong các khối cấu trúc
  • Đúng
  • Sai
 • Câu 21. Synchronized là từ khóa được dùng để Thread chọn một đối tượng bất kỳ đã được khóa trước khi tiếp tục thực thi lệnh
  • Đúng
  • Sai
 • Câu 22. Cú pháp mặc định của switch luôn luôn được thực thi
  • Đúng
  • Sai
 • Câu 23. Làm thế nào để ngăn chặn 1 biến - variable trở thành serialized - có khả năng nối tiếp
  • Đánh dấu là private
  • Đánh dấu là volatile
  • Đánh dấu là transient
  • Không thể làm được
Thứ Tư, 19/12/2018 11:29
46 👨 21.162
0 Bình luận
Sắp xếp theo