eQuiz - Bài kiểm tra trắc nghiệm về OSI Model - phần 1

Quản Trị Mạng - Chào mừng các bạn đến với series bài kiểm tra trắc nghiệm của Quản Trị Mạng với những chủ đề có liên quan đến các lĩnh vực của công nghệ thông tin. Và lần này chúng ta sẽ tiếp tục với bài kiểm tra về kiến thức OSI Model, tổng cộng sẽ có 12 câu hỏi với thời gian trả lời mỗi câu là không hạn chế.

Chúc các bạn thành công!

 • 1. Routers operate at which layer of the OSI model?
  • Physical
  • Transport
  • Network
  • MAC sublayer of the data link layer
  Các router hoạt động ở tầng Network trong mô hình OSI.
 • 2. Bits are packaged into frames at which layer of the OSI model?
  • Data link
  • Transport
  • Physical
  • Presentation
  • Application
  Các bit được đóng gói thành các frame ở tầng Data link của mô hình OSI. Tham khảo thêm Tìm hiểu về Mô hình OSI
 • 3. Which of the following are benefits of using a layered network model?
  • It facilitates troubleshooting
  • It breaks the complex process of networking into more manageable chunks
  • It allows layers developed by different vendors to interoperate
  • All of the above
  Lợi ích khi sử dụng mô hình mạng phân tầng là dễ dàng giải quyết sự cố, chia các quy trình mạng phức tạp thành những phần nhỏ dễ quản lý hơn, và cho phép những tầng được phát triển bởi các nhà cung cấp khác nhau có khả năng tương tác với nhau.
 • 4. The layers of the OSI model, from the top down, are:
  • Application, presentation, session, transport, network, data link, physical
  • Session, presentation, data transport, MAC, network, physical
  • Physical, data link, network, transport, session, presentation, application
  • Application, encryption, network, transport, logical link control, physical
  Mô hình OSI từ trên xuống là: Physical, data link, network, transport, session, presentation, application
 • 5. Which of the following operate at the presentation layer?
  • FTP and HTTP
  • SMTP
  • UDP
  • Midi and jpeg
  • All of the above
  Midi và jpeg là 2 ví dụ dễ thấy của tầng Presentation trong mô hình OSI.
 • 6. Which of the following are transport layer protocols?
  • TCP and UDP
  • ATM
  • CISC
  • HTTP and FTP
  TCP và UDP là 2 giao thức của tầng Transport trong mô hình OSI.
 • 7. Which of the following are considered to be the upper layer protocols?
  • Presentation and session
  • Application and presentation
  • Application, presentation and session
  • Application, presentation, session and transport
  • Application
  Tầng Application, presentation và session là những giao thức tầng trên.
 • 8. Flow control takes place at which layer?
  • Physical
  • Network
  • Transport
  • Data link
  • Application
  Kiểm soát luồng diễn ra ở tầng Giao vận - Transport.
 • 9. Encryption takes place at which layer?
  • Physical
  • Presentation
  • Application
  • Session
  • Data link
  Mã hóa diễn ra ở tầng Presentation.
 • 10. The network layer uses physical addresses to route data to destination hosts.
  • True
  • False
  Lớp Network sử dụng địa chỉ logical để định tuyến dữ liệu đến máy chủ đích.
 • 11. Error detection and recovery takes place at which layer?
  • Transport
  • Presentation
  • Data link
  • Network
  • Application
  Phát hiện và phục hồi các lỗi diễn ra ở tầng Transport.
 • 12. Which layer establishes, maintains, and terminates communications between applications located on different devices?
  • Application
  • Session
  • Transport
  • Network
  • Data link
  Lớp Session thiết lập, duy trì và chấm dứt giao tiếp giữa các ứng dụng trên nhiều thiết bị khác nhau.
Kém quá!
Khá đấy!
Bạn nắm khá rõ mô hình OSI đấy!
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Năm, 07/03/2019 15:55
4,611 👨 3.136
0 Bình luận
Sắp xếp theo