Trắc nghiệm về mạng máy tính có đáp án P10

Sau đây Quản trị mạng xin gửi đến bạn đọc seri những câu hỏi trắc nghiệm về mạng máy tính để bạn có thể tham khảo và thử tài kiến thức của mình.

Xem thêm:

 • Câu 1. Một mạng con lớp C cần chứa tối thiểu 15 host, sử dụng Subnet Mask nào sau đây:
  • 255.255.255.224
  • 255.0.0.255
  • 255.255.255.240
  • 255.255.255.248
 • Câu 2. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ mạng con của host 172.16.25.14/30
  • 172.16.25.4

  • 172.16.25.12

  • 172.16.25.8

  • 172.16.25.16

 • Câu 3. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ mạng con của host 172.16.55.255/20
  • 172.16.55.0
  • 172.16.55.128

  • 172.16.32.0

  •  172.16.48.0

    

 • Câu 4. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ quảng bá của mạng 192.168.25.128/27
  • 192.168.25.255
  • 192.168.25.128

  • 192.168.25.159

  • 192.168.25.100
 • Câu 5. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ quảng bá của mạng 192.168.25.128/28
  • 192.168.25.255
  • 192.168.25.141

  • 192.168.25.180

  • 192.168.25.143

  (/28 nghĩa là mượn 4 bit, số gia là 2^(8-4) = 2^4=16, mạng kế tiếp là 128+16 =144, broadcast của mạng kế trước, tức là mạng 128 bằng 144–1 = 143)
 • Câu 6. Một mạng con lớp A mượn 5 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là:
  • 255.255.255.248
  • 255.248.255.255

  • 255.248.255.0
  • 255.248.0.0

 • Câu 7. Một mạng con lớp A mượn 19 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là:
  • 255.255.248.0
  • 255.255.255.1
  • 255.255.255.224
  • 255.248.0.0

 • Câu 8. Để kết nối máy tính và Switch với nhau ta có thể dùng:
  • Cáp chéo (Cross – Cable)
  • Cáp thẳng (StraightCable)
  • RolloverCable
  • Tất cả đềusai
 • Câu 9. Trong số các cặp giao thức và dịch vụ sau, cặp nào là sai?
  • SMTP: TCP Port 25
  • FTP:TCP Port 21
  • HTTP: TCP Port 80
  • TFTP: TCP Port 69
 • Câu 10. Cho địa chỉ IP 192.168.25.91/26, Subnet Mask sẽ là:
  • 255.255.255.128

  • 255.255.255.192
  • 255.255.255.224
  • 255.224.255.240
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả khá đấy 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Ba, 08/10/2019 16:35
4,33 👨 11.164
0 Bình luận
Sắp xếp theo