eQuiz: Bài kiểm tra trắc nghiệm về PHP Practice (phần 2)

Quản Trị Mạng - Trong bài quiz dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn phần 2 trong loạt bài kiểm tra trắc nghiệm về kiến thức cơ bản PHP Practive với 15 câu hỏi. Thời gian trả lời đối với mỗi câu là không hạn chế, yêu cầu đối với người tham gia là vượt qua mức 70% tổng số câu hỏi.

Nếu bạn chưa làm phần 1 của bài trắc nghiệm này thì hãy quay trở lại đây nhé: Bài kiểm tra trắc nghiệm về PHP Practice phần 1

eQuiz - Bài kiểm tra trắc nghiệm về PHP Practice - phần 2

Chúc các bạn trả lời đúng nhiều câu nhất nhé!

 • Question 16: If you do not want to report any errors, then you could simply use?
  • error_reporting(0);
  • error_reporting(10);
  • error_reporting(2039);
  • error_reporting(OFF);
 • Question 17: session_unset() takes variable name as its arguments?
  • True
  • False
 • Question 18: PHP supports link rewriting?
  • True
  • False
 • Question 19: PHP does not provide built-in support for XML?
  • True
  • False
 • Question 20: Using session_unregister deletes the contents of the variable on the current page?
  • True
  • False
 • Question 21: PHP supports Object Oriented Programming (OOP) in the form of classes?
  • True
  • False
 • Question 22: Certain browsers limit the number of cookies to 20 per domain?
  • True
  • False
 • Question 23: PHP does not register any variables passed from a form into the $HTTP_GET_VARS or $HTTP_POST_VARS array?
  • True
  • False
 • Question 24: session_start() takes 2 arguments - Session ID and Pafe URL?
  • True
  • False
 • Question 25: Unregistering the variable makes that variable untouchable by session_unset()?
  • True
  • False
 • Question 26: You can unset all session variables by using the command session_unset()?
  • True
  • False
 • Question 27: If no method is specified when the form is submitted then the default method is get method?
  • True
  • False
 • Question 28: Name the function that allows you to see what versions of PHP is running on your Web server, as well as all of the specific settings that are enabled in the version?
  • phpinfo()
  • phpinfosettings()
  • info()
  • phpversioninfo()
 • Question 29: The error_reporting() functions allows you to override the default error reporting setting used in php.in?
  • True
  • False
 • Question 30: The ini_set() function allows you to change php.ini file settings for the current script?
  • True
  • False
Thứ Tư, 19/08/2020 10:52
43 👨 2.675
0 Bình luận
Sắp xếp theo