Cảm ơn bạn đã tải xuống file HTKK - Tải HTKK 4.8.3

Nhấn vào đây nếu bạn vẫn chưa tải được.

Tải về các nền tảng khác:

Tính năng mới HTKK 4.8.3 cập nhật gì?

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (02/QTT-TNCN)

  • Cập nhật nguyên tắc tính Số tăng/giảm phải nộp hạch toán = chênh lệch chỉ tiêu ([32]- [34] - [36] + [37] - [40] - [41] - [43])

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (06/TNCN)

  • Cập nhật tổng hợp đúng các chỉ tiêu [25], [28], [31], [34], [37], [40] trên tờ khai bổ sung là loại chỉ tiêu phải nộp

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (05/QTT-TNCN)

  • Cập nhật hiển thị đúng dữ liệu cột (7) – Điều chỉnh tăng/giảm nghĩa vụ thuế trên phụ lục 01-1/KHBS khi mở lại tờ khai bổ sung 05/QTT-TNCN

Tờ khai quyết toán lợi nhuận sau thuế còn lại (01/QT-LNCL)

  • Cập nhật bắt buộc nhập Địa bàn nơi có hoạt động kinh doanh và Cơ quan thuế quản lý địa bàn nhận phân bổ trên phụ lục 01-1/QT-LNCL

Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu (02/NTNN)

  • Cập nhật chức năng kết xuất tờ khai có “Kỳ kê khai” là năm quyết toán lấy theo năm của “Đến ngày” kết thúc hợp đồng.
Thủ thuật HTKK hay