• Lập trình Web trong C++ Lập trình Web trong C++
  Common Gateway Interface hoặc CGI là một tập hợp các chuẩn mà định nghĩa cách thông tin được trao đổi giữa Web Server và một Custom Script.
 • Đa luồng (Multithread) trong C++ Đa luồng (Multithread) trong C++
  Đa luồng (Multithreading) là một form chuyên dụng của đa nhiệm (multitasking) và một đa nhiệm là tính năng cho phép máy tính của bạn chạy hai hoặc nhiều chương trình đồng thời. Nói chung, có hai kiểu đa nhiệm là: process-based và thread-based tương ứng: dựa trên tiến trình và dựa trên luồng.
 • Xử lý tín hiệu (Signal Handling) trong C++ Xử lý tín hiệu (Signal Handling) trong C++
  Tín hiệu (Signal) là các ngắt (interrupt) được phân phối tới một tiến trình xử lý bởi hệ điều hành mà có thể kết thúc một chương trình. Bạn có thể tạo các ngắt bằng việc nhấn CTRL+C trên hệ thống UNIX, LINUX, Mac OS hoặc Windows.
 • Bộ tiền xử lý (Preprocessor) trong C++ Bộ tiền xử lý (Preprocessor) trong C++
  Bộ tiền xử lý (Preprocessor) là các directive (chỉ thị), cung cấp chỉ lệnh tới bộ biên dịch để tiền xử lý thông tin trước khi bắt đầu biên dịch thực sự.
 • Template trong C++ Template trong C++
  Template là nền tảng của lập trình tổng quát (generic programming), tức là viết code theo các mà độc lập với bất kỳ kiểu cụ thể nào.
 • Namespace trong C++ Namespace trong C++
  Xét một tình huống, khi chúng ta có hai người cùng tên là Zara, trông cùng lớp. Bất cứ khi nào chúng ta cần phân biệt họ một cách trực tiếp, chúng ta phải sử dụng thông tin bổ sung cùng với tên của họ.
 • Bộ nhớ động trong C++ Bộ nhớ động trong C++
  Một sự hiểu biết sâu về cách bộ nhớ động thực sự làm việc trong C/C++ là cốt yếu để trở thành một lập trình viên C/C++ giỏi.
 • Xử lý ngoại lệ (Exception Handling) trong C++ Xử lý ngoại lệ (Exception Handling) trong C++
  Một Exception (ngoại lệ) là một vấn đề xuất hiện trong khi thực thi một chương trình. Một Exception trong C++ là một phản hồi về một tình huống ngoại lệ mà xuất hiện trong khi một chương trình đang chạy, ví dụ như chia cho số 0.
 • Đọc/ghi File trong C++ | fstream trong C++ Đọc/ghi File trong C++ | fstream trong C++
  Tới bây giờ, chúng ta đã sử dụng thư viện chuẩn iostream, cung cấp các phương thức cin và cout để đọc từ Standard Input và ghi tới Standard Output tương ứng.
 • Interface trong C++ (Lớp trừu tượng) Interface trong C++ (Lớp trừu tượng)
  Một Interface miêu tả hành vi hoặc khả năng của một lớp trong C++ mà không ký thác tới một trình triển khai cụ thể của lớp đó.
 • Tính bao đóng trong C++ Tính bao đóng trong C++
  Tính đóng gói (Encapsulation) là một khái niệm của lập trình hướng đối tượng mà ràng buộc dữ liệu và các hàm mà thao tác dữ liệu đó, và giữ chúng an toàn bởi ngăn cản sự gây trở ngại và sự lạm dụng từ bên ngoài. Tính bao đóng dẫn đến khái niệm OOP quan trọng là Data Hiding.
 • Trừu tượng hóa dữ liệu trong C++ Trừu tượng hóa dữ liệu trong C++
  Trừu tượng hóa dữ liệu (Data abstraction) liên quan tới việc chỉ cung cấp thông tin cần thiết tới bên ngoài và ẩn chi tiết cơ sở của chúng, ví dụ: để biểu diễn thông tin cần thiết trong chương trình mà không hiển thị chi tiết về chúng.
 • Đa hình trong C++ Đa hình trong C++
  Đa hình (từ gốc trong tiếng Anh là polymorphism) nghĩa là có nhiều dạng khác nhau. Thông thường, đa hình xảy ra khi có một hệ thống phân cấp các class và chúng liên quan với nhau bởi tính kế thừa.
 • Nạp chồng toán tử truy cập thành viên lớp (->) trong C++ Nạp chồng toán tử truy cập thành viên lớp (->) trong C++
  Toán tử truy cập thành viên lớp (->) có thể được nạp chồng, nhưng nó khá là phức tạp.
 • Nạp chồng toán tử subscript [] trong C++ Nạp chồng toán tử subscript [] trong C++
  Toán tử subscript [] trong C++ thường được sử dụng để truy cập các phần tử mảng. Toán tử này có thể được nạp chồng để nâng cao tính năng đang tồn tại về mảng trong C++.
 • Nạp chồng toán tử gọi hàm () trong C++ Nạp chồng toán tử gọi hàm () trong C++
  Toán tử gọi hàm () trong C++ có thể được nạp chồng cho các đối tượng của kiểu lớp. Khi bạn nạp chồng (), bạn đang không tạo một cách mới để gọi một hàm.
 • Nạp chồng toán tử gán trong C++ Nạp chồng toán tử gán trong C++
  Bạn có thể nạp chồng toán tử gán (=) như khi bạn có thể với các toán tử khác trong C++ và nó có thể được sử dụng để tạo một đối tượng giống như copy constructor.