Cách bật/tắt tự động mở khóa cho ổ BitLocker trong Windows 10

BitLocker có thể mã hóa ổ mà Windows được cài đặt trên (ổ chứa hệ điều hành) cũng như các ổ dữ liệu cố định (chẳng hạn như ổ cứng nội bộ). Bạn cũng có thể sử dụng BitLocker To Go để giúp bảo vệ tất cả các file được lưu trữ trên ổ dữ liệu di động (chẳng hạn như ổ cứng ngoài hoặc ổ flash USB).

Bạn có thể chọn cách bạn muốn mở khóa ổ dữ liệu được mã hóa: Bằng mật khẩu hoặc smart card. Đối với ổ dữ liệu di động được mã hóa bằng BitLocker To Go, bạn có thể đặt ổ tự động mở khóa khi bạn đăng nhập vào PC. Đối với ổ dữ liệu cố định, bạn cũng có thể đặt ổ tự động mở khóa khi bạn mở khóa PC nếu muốn, miễn là ổ hệ điều hành được bảo vệ bằng BitLocker.

Bạn có thể cấu hình BitLocker để tự động mở khóa các ổ không host hệ điều hành. Sau khi người dùng mở khóa volume chứa hệ điều hành, BitLocker sử dụng thông tin được mã hóa lưu trữ trong registry và siêu dữ liệu volume để mở khóa bất kỳ volume dữ liệu nào sử dụng tính năng mở khóa tự động.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách bật hoặc tắt tính năng tự động mở khóa cho ổ dữ liệu cố định hoặc di động được mã hóa bởi BitLocker trong Windows 10.

Lưu ý:

  • Bạn phải đăng nhập với tư cách admin để có thể bật hoặc tắt tính năng tự động mở khóa trên ổ dữ liệu cố định.
  • BitLocker Drive Encryption chỉ khả dụng trong các phiên bản Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise và Windows 10 Education.

Bật/tắt tự động mở khóa BitLocker cho ổ trong trình quản lý BitLocker

1. Mở Control Panel (chế độ xem biểu tượng) và nhấp vào biểu tượng BitLocker Drive Encryption.

2. Thực hiện bước 3 (để bật) hoặc bước 4 (để tắt) bên dưới, tùy thuộc vào những gì bạn muốn làm.

3. Để bật tính năng tự động mở khóa cho ổ được mã hóa bởi BitLocker:

A) Mở ổ dữ liệu cố định hoặc ổ dữ liệu di động mà bạn muốn bật tính năng tự động mở khóa.

B) Nhấp vào Turn on auto-unlock và chuyển sang bước 5 bên dưới.

Bật tính năng tự động mở khóa cho ổ được mã hóa bởi BitLocker
Bật tính năng tự động mở khóa cho ổ được mã hóa bởi BitLocker

4. Để tắt tính năng tự động mở khóa cho ổ đĩa được mã hóa bởi BitLocker (đây là thiết lập mặc định):

A) Mở ổ dữ liệu cố định hoặc ổ dữ liệu di động mà bạn muốn bật tính năng tự động mở khóa.

B) Nhấp vào Turn off auto-unlock và chuyển sang bước 5 bên dưới.

Tắt tính năng tự động mở khóa cho ổ đĩa được mã hóa bởi BitLocker
Tắt tính năng tự động mở khóa cho ổ đĩa được mã hóa bởi BitLocker

5. Bây giờ, bạn có thể đóng bảng điều khiển BitLocker Drive Encryption nếu muốn.

Bật tính năng tự động mở khóa BitLocker cho ổ trong khi mở khóa ổ

1. Mở This PC trong File Explorer (Win + E).

2. Nhấp để mở ổ dữ liệu cố định hoặc di động bị khóa (ví dụ: "F") mà bạn muốn bật tính năng tự động mở khóa.

Nhấp để mở ổ dữ liệu cố định hoặc di động bị khóa
Nhấp để mở ổ dữ liệu cố định hoặc di động bị khóa

3. Nhập mật khẩu để mở khóa ổ này và nhấp vào liên kết More options.

Nhấp vào liên kết More options
Nhấp vào liên kết More options

4. Chọn hộp Automatically unlock on this PC và nhấp vào Unlock.

Chọn hộp Automatically unlock on this PC
Chọn hộp Automatically unlock on this PC

5. Bây giờ, bạn có thể đóng File Explorer nếu muốn.

Bật/tắt tự động mở khóa BitLocker cho ổ trong Command Prompt

1. Mở Command Prompt với quyền admin.

2. Thực hiện bước 3 (để bật) hoặc bước 4 (để tắt) bên dưới, tùy theo những gì bạn muốn làm.

3. Để bật tính năng tự động mở khóa cho ổ dữ liệu cố định hoặc di động được mã hóa bởi BitLocker, hãy nhập lệnh bên dưới vào Command Prompt, nhấn Enter và chuyển sang bước 5:

manage-bde -autounlock -enable <drive letter>:

Thay thế <drive letter> trong lệnh trên bằng ký tự thực của ổ đĩa được mã hóa mà bạn muốn bật tính năng tự động mở khóa.

Ví dụ:

manage-bde -autounlock -enable D:

4. Để tắt tính năng tự động mở khóa cho ổ dữ liệu cố định hoặc di động được mã hóa bởi BitLocker (đây là thiết lập mặc định), hãy nhập lệnh bên dưới vào Command Prompt, nhấn Enter và chuyển sang bước 5 bên dưới:

manage-bde -autounlock -disable <drive letter>:

Thay thế <drive letter> trong lệnh trên bằng ký tự thực của ổ được mã hóa mà bạn muốn tắt tính năng tự động mở khóa.

Ví dụ:

manage-bde -autounlock -disable D:

5. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng Command Prompt nếu muốn.

Bật/tắt tự động mở khóa BitLocker cho ổ trong PowerShell

1. Mở PowerShell với quyền admin.

2. Thực hiện bước 3 (để bật), bước 4 (để tắt ổ cụ thể) hoặc bước 5 (để tắt tất cả các ổ) bên dưới, tùy theo những gì bạn muốn làm.

3. Để bật tính năng tự động mở khóa cho ổ dữ liệu di động hoặc cố định cụ thể được mã hóa bởi BitLocker, nhập lệnh bên dưới vào PowerShell, nhấn Enter và chuyển đến bước 6.

Enable-BitLockerAutoUnlock -MountPoint "<drive letter>:"

Thay thế <drive letter> trong lệnh trên bằng ký tự thực của ổ đĩa được mã hóa mà bạn muốn bật tính năng tự động mở khóa.

Ví dụ:

Enable-BitLockerAutoUnlock -MountPoint "F:"

4. Để tắt tính năng tự động mở khóa cho ổ dữ liệu di động hoặc cố định cụ thể được mã hóa bởi BitLocker (đây là thiết lập mặc định), nhập lệnh bên dưới trong PowerShell, nhấn Enter và chuyển đến bước 6:

Disable-BitLockerAutoUnlock -MountPoint "<drive letter>:"

Thay thế <drive letter> trong lệnh trên bằng ký tự thực của ổ được mã hóa mà bạn muốn tắt tính năng tự động mở khóa.

Ví dụ:

Disable-BitLockerAutoUnlock -MountPoint "F:"

5. Để tắt tính năng tự động mở khóa cho tất cả ổ dữ liệu cố định được BitLocker mã hóa, hãy nhập lệnh bên dưới trong PowerShell, nhấn Enter và chuyển đến bước 6 bên dưới.

Clear-BitLockerAutoUnlock

6. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng PowerShell nếu muốn.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Thứ Sáu, 07/05/2021 15:32
51 👨 13.647
0 Bình luận
Sắp xếp theo