Bài 6: Quản lý bảng trong Access 2007


Quản Trị Mạng - Trong việc quản lý bảng, chúng ta có thể xóa bảng, đổi tên, và tạo các mô tả về bảng sao cho phù hợp với nội dung chứa trong bảng dữ liệu. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết để quản lý bảng trong Access 2007.

Xóa bảng trong Access 2007

Để xóa bảng:

- Mở cơ dở dữ liệu bạn muốn bằng cách kích Microsoft Office Button và chọn Open.

- Kích phải vào bảng và chọn Delete.

Xóa bảng trong Access 2007

Đổi tên bảng Access 2007

Để đổi tên một bảng trong Access 2007 bạn thao tác như sau:

- Mở cơ sở dữ liệu từ Microsoft Office Button và kích Open.

- Kích phải vào bảng và chọn Rename.

- Nhập tên mới.

Đổi tên bảng Access 2007

Thêm phần mô tả cho bảng

Để thêm phần mô tả cho bảng:

- Mở cơ sở dữ liệu bằng cách kích Microsoft Office Button và chọn Open.

- Kích phải vào bảng và chọn Table Properties.

Thêm mô tả cho bảng Access 2007

- Kích vào vùng Description.

- Nhập phần mô tả.

Thêm mô tả cho bảng Access 2007
Thứ Tư, 05/06/2019 11:43
31 👨 10.187
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Access