3 cách hạn chế Windows Defender sử dụng CPU trong Windows 10

Service Windows Defender có đang sử dụng CPU cao mọi lúc không?

Nếu bạn đã bật tính năng bảo vệ thời gian thực, Windows Defender sẽ thực hiện quét trong nền và điều này có thể gây ra việc sử dụng CPU cao.

Để ngăn Windows Defender sử dụng CPU quá nhiều, bạn có thể áp dụng các phương pháp sau để hạn chế việc sử dụng CPU Windows Defender trong Windows 10.

Hạn chế Windows Defender sử dụng CPU thông qua PowerShell

1. Mở Windows PowerShell với quyền admin và thực hiện lệnh sau. Nó sẽ hiển thị giới hạn sử dụng CPU tối đa hiện tại cho Windows Defender.

Get-MpPreference | select ScanAvgCPULoadFactor

2. Khi bạn cần giảm mức sử dụng CPU, hãy gõ lệnh sau và nhấn Enter. Windows Defender sẽ không sử dụng quá 30% CPU.

Set-MpPreference -ScanAvgCPULoadFactor 30

Hạn chế Windows Defender sử dụng CPU thông qua Group Policy

1. Mở Local Group Policy Editor và duyệt đến:

Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Defender Antivirus > Scan

Ở bên phải, nhấp đúp vào policy Specify the maximum percentage of CPU utilization during a scan.

Nhấp đúp vào policy Specify the maximum percentage of CPU utilization during a scan
Nhấp đúp vào policy Specify the maximum percentage of CPU utilization during a scan

2. Chọn tùy chọn Enabled và giới hạn mức sử dụng CPU của Windows Defender ở mức 30% hoặc bất kỳ tỷ lệ phần trăm nào bạn thích. Nhấp vào Apply và sau đó nhấn OK.

Chọn tùy chọn Enabled và giới hạn mức sử dụng CPU của Windows Defender
Chọn tùy chọn Enabled và giới hạn mức sử dụng CPU của Windows Defender

3. Khởi động lại máy tính để áp dụng các thay đổi.

Hạn chế Windows Defender sử dụng CPU thông qua Registry Editor

1. Mở Registry Editor và điều hướng đến:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender

Nhấp chuột phải vào key Windows Defender và chọn New > Key. Đặt tên nó là Scan.

Tạo key mới và đặt tên là Scan
Tạo key mới và đặt tên là Scan

2. Tiếp theo, nhấp chuột phải vào sub-key Scan mới tạo và chọn New > DWORD (32-bit) Value.

Chọn New > DWORD (32-bit) Value
Chọn New > DWORD (32-bit) Value

3. Đặt tên cho DWORD là AvgCPULoadFactor, sau đó bấm đúp vào nó để chỉ định tỷ lệ phần trăm CPU tối đa cho Windows Defender.

Đặt tên cho DWORD là AvgCPULoadFactor
Đặt tên cho DWORD là AvgCPULoadFactor

4. Đóng Registry Editor. Khởi động lại máy tính và kiểm tra xem Windows Defender có còn sử dụng CPU ở mức cao không.

Thứ Sáu, 15/05/2020 16:57
53 👨 6.682
0 Bình luận
Sắp xếp theo