Cách cho phép/từ chối ứng dụng truy cập vào hệ thống file trong Windows 10

Bắt đầu với Windows 10 build 17093, giờ đây, bạn có thể cho phép hoặc từ chối các ứng dụng truy cập vào hệ thống file trên thiết bị (PC) của mình đối với tất cả người dùng.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thay đổi cài đặt Privacy để cho phép hoặc từ chối ứng dụng truy cập vào hệ thống file đối với tất cả người dùng hoặc chỉ tài khoản của bạn trong Windows 10.

Cho phép hoặc từ chối ứng dụng truy cập vào hệ thống file đối với tất cả người dùng trong Settings

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập với quyền admin để có thể thực hiện tùy chọn này.

1. Mở Settings và nhấp vào biểu tượng Privacy.

2. Nhấp vào File system ở phía bên trái, nhấn vào nút Change ở phía bên phải và bật (mặc định) hoặc tắt tùy chọn File system access for this device, tùy theo những gì bạn muốn.

Bật hoặc tắt tùy chọn "Allow Apps Access to Your File System" trong Settings

Cài đặt trong tùy chọn này sẽ chuyển sang màu xám, trừ khi File system access for this device được bật từ cách 1 ở trên.

1. Mở Settings và nhấn vào biểu tượng Privacy.

2. Nhấp vào File system ở phía bên trái, bật (mặc định) hoặc tắt tùy chọn Allow apps to access your file system ở phía bên phải, tùy theo những gì bạn muốn.

Bật hoặc tắt tùy chọn "Allow Apps Access to Your File System"
Bật hoặc tắt tùy chọn "Allow Apps Access to Your File System"

Bật hoặc tắt tùy chọn "Allow Specific Apps Access to Your File System" trong Settings

Cài đặt trong tùy chọn này sẽ chuyển sang màu xám, trừ khi Allow apps to access your file system được bật trong cách 2 ở trên.

Cài đặt cho tùy chọn này được lưu trữ trong các subkey của registry key bên dưới. Mỗi subkey đại diện cho một ứng dụng được liệt kê.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\CapabilityAccessManager\ConsentStore\broadFileSystemAccess

1. Mở Settings và nhấn vào biểu tượng Privacy.

2. Nhấp vào File System ở phía bên trái, bật hoặc tắt (nếu có) các ứng dụng bạn muốn trong Choose which apps can access your file system ở phía bên phải.

Bật hoặc tắt tùy chọn "Allow Specific Apps Access to Your File System"
Bật hoặc tắt tùy chọn "Allow Specific Apps Access to Your File System"
Thứ Năm, 10/12/2020 11:52
51 👨 2.920
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 10