Cheat sheet lệnh hữu ích cho người dùng Raspberry Pi

Raspberry Pimáy tính đơn bo (SBC) phổ biến nhất hiện có. Chỉ cần $35 (hơn 800 ngàn đồng) là bạn đã có được một máy tính Linux hoàn chỉnh, mạnh mẽ với WiFi, Bluetooth và 40 GPIO pin được kết nối. Không có gì ngạc nhiên khi Raspberry Pi được các kỹ sư chuyên nghiệp, người yêu thích máy tính, nhà sản xuất và người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục ưu thích.

Mặc dù Raspberry Pi chạy trên Linux, nhưng bạn có thể tìm thấy nhiều tính năng hơn trong các bản phân phối Linux phổ biến. Việc bổ sung các GPIO pin, cùng với hai thư viện chính hỗ trợ chúng, đồng nghĩa với việc có nhiều điều cần ghi nhớ!

Đó là lý do tại sao Quantrimang.com đã chuẩn bị bảng cheat sheet hữu ích này cho việc sử dụng Raspberry Pi hàng ngày.

Raspberry Pi là máy tính đơn bo (SBC) phổ biến nhất hiện có
Raspberry Pi là máy tính đơn bo (SBC) phổ biến nhất hiện có

Cheat sheet lệnh hữu ích cho Raspberry Pi

LệnhKết quả
Terminal Raspbian OS 
cat [name]Hiển thị nội dung của file [tên]
cd ..Thay đổi thành thư mục mẹ
cd [path]Di chuyển đến thư mục tại [đường dẫn]
cd /Thay đổi thành thư mục root
cd ~Thay đổi thư mục chính - thường là "/home/"
chmod [who][+,-,=][permissions] [name]Thay đổi quyền cho một file
chmod 777 [name]Cho phép tất cả người dùng đọc, ghi và thực thi file [tên]
chmod u+x [name]Cho phép người dùng thực thi [tên]
cp -r [from] [to]Sao chép tất cả các file và thư mục con từ nguồn [from] đến đích [to]
cp [from] [to]Sao chép một file từ nguồn [from] đến đích [to]
findTìm kiếm file và nội dung của chúng
grep ‘string’ [name]Tìm kiếm bên trong một hoặc nhiều file để tìm các lần xuất hiện của 'chuỗi'
head [name]Trả lại tất cả các lần xuất hiện của 'chuỗi' trong file [tên]
lsLiệt kê nội dung của thư mục hiện tại
ls -aLiệt kê tất cả các file bao gồm cả những file ẩn
ls -lLiệt kê nội dung của thư mục hiện tại với nhiều thông tin file hơn
ls [path]Liệt kê nội dung của thư mục được tìm thấy tại [đường dẫn]
man [command]Mở trang hướng dẫn/trợ giúp cho [lệnh]
man manOpen the manual/help page for the ‘man’ command (helpception)
mkdir [name]Tạo một thư mục gọi là [tên] trong thư mục làm việc hiện tại
mv -r [from] [to]Di chuyển tất cả các file và thư mục từ nguồn [from] đến đích [to]
mv [from] [to]Di chuyển file từ nguồn [from] đến đích [to]
pwdHiển thị tên của thư mục làm việc hiện tại
python/python3 --versionCho bạn biết bạn hiện đã cài đặt phiên bản Python nào
rm -r *Xóa tất cả các tệp và thư mục khỏi thư mục làm việc hiện tại
rm [name]Xóa file được chỉ định
rm *Xóa tất cả các file khỏi thư mục làm việc hiện tại
rmdir [name]Xóa thư mục trống [tên] khỏi thư mục làm việc hiện tại
sudo [command]Superuser (siêu người dùng) thực hiện. Thực thi [lệnh] với các đặc quyền nâng cao (cho phép bạn làm những việc mà bạn thường không có quyền truy cập)
sudo apt-get ​install [package]Cài đặt một gói
sudo apt-get updateCập nhật danh sách các gói
sudo apt-get upgradeNâng cấp các gói đã cài đặt - phải chạy sau sudo apt-get update
sudo ​chown pi:root [name]Thay đổi chủ sở hữu của file [tên] thành người dùng 'pi' và đặt nhóm thành 'root'
​sudo raspi-configKhởi chạy menu cấu hình Raspberry Pi
sudo rebootKhởi động lại Pi một cách an toàn
sudo shutdown -h nowTắt Pi một cách an toàn ngay lập tức
sudo suĐặt bạn vào thư mục root với quyền truy cập của người dùng root - hãy cẩn thận với điều này!
tail [name]Hiển thị phần cuối của file [tên]
tar -cvzf [name] [path]Tạo file nén [tên] từ nội dung của [đường dẫn]
tar -xvzf [name]Giải nén nội dung của file nén [tên]
wget [uri]Tải xuống file được tìm thấy tại [uri] trên Internet
Thư viện RPi.GPIO 
import RPi.GPIO as GPIONhập mô-đun RPi.GPIO vào python sketch
GPIO.setmode(GPIO.BCM)Sử dụng số pin Broadcom (GPIO 14, GPIO 15, v.v...)
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)Sử dụng số pin bo mạch (4,5, 8, v.v...)
GPIO.getmode()Trả về chế độ đánh số pin hiện tại (BCM, BOARD hoặc None)
GPIO.setup([pin number], GPIO.IN)Thiết lập pin tại [số pin] làm đầu vào
GPIO.setup([pin number], GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN)Thiết lập pin tại [số pin] thành đầu vào có điện trở kéo xuống (pull down resistance) bên trong
GPIO.setup([pin number], GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)Thiết lập pin tại [số pin] để làm đầu vào có điện trở kéo lên (pull up resistance) bên trong
GPIO.setup([pin number], GPIO.OUT)Thiết lập pin tại [số pin] làm đầu ra
GPIO.setup([pin number], GPIO.OUT, initial=1)Thiết lập pin tại [số pin] thành đầu ra với giá trị ban đầu '1'
GPIO.output([pin number], 1)Đặt giá trị của [số pin] thành 1. Lưu ý rằng 1, GPIO.HIGH và True giống nhau
GPIO.output([pin number], 0)Đặt giá trị của [số pin] thành 0. Lưu ý rằng 0, GPIO.LOW và False giống nhau
i = GPIO.input([pin number])Đặt biến i thành giá trị của [số pin]
if GPIO.input([pin number]):Sử dụng giá trị của [số pin] làm boolean trong code
GPIO.cleanup()Reset lại tất cả các GPIO pin (gọi trước khi rời khỏi bất kỳ chương trình nào)
GPIO.VERSIONTrả về phiên bản RPi.GPIO hiện tại
Thư viện GPIO Zero
LEDs
from gpiozero import LEDNhập phần LED của thư viện gpiozero
led = LED(17)Gán biến 'led' cho một đèn LED trên pin GPIO 17
led.on()Bật đèn LED được lưu trữ trong biến 'led'
led.off()Tắt đèn LED được lưu trong biến 'led'
led.toggle()Chuyển đổi đèn LED được lưu trữ trong biến 'led' (nếu nó tắt thì bật lên và ngược lại)
Motors
from gpiozero import MotorNhập phần Motor của thư viện gpiozero
motor = Motor(17, 18)Gán biến 'motor' cho một đối tượng Motor có chứa số pin của ổ đĩa tiếp theo và trước đó
motor.forward()Kích hoạt pin tiếp theo của biến 'motor'
motor.backward()Kích hoạt pin trước đó của biến 'motor'
motor.reverse()Đảo ngược hướng motor hiện tại
motor.stop()Dừng motor
Buzzer
from gpiozero import BuzzerNhập phần Buzzer của thư viện gpiozero
bz = Buzzer(3)Gán biến bz cho Buzzer trên pin GPIO3
bz.on()Bật buzzer
bz.off()Tắt buzzer
bz.toggle()Chuyển đổi trạng thái của buzzer (nếu đang tắt thì bật lên và ngược lại)
Servo
from gpiozero import ServoNhập phần Servo của thư viện gpiozero
servo = Servo(17)Gán biến 'servo' cho Servo trên GPIO 17
servo.min()Di chuyển servo đến giá trị nhỏ nhất của nó
servo.mid()Di chuyển servo đến giá trị giữa của nó
servo.max()Di chuyển servo đến giá trị lớn nhất của nó
servo.value = 0.5Di chuyển servo đến một điểm đã đặt (min = -1, max = 1)
Raspi Camera Image (Hình ảnh từ camera Raspi)
raspistillLệnh chụp ảnh tĩnh với camera được đính kèm, sửa đổi với các đối số bên dưới
--width, -wĐặt chiều rộng hình ảnh
--height, -hĐặt chiều cao hình ảnh
--quality, -qĐặt chất lượng JPEG <0 đến 100> (75 là phổ biến nhất)
--raw, -rChèn dữ liệu Bayer thô từ camera vào siêu dữ liệu JPEG
--output, -oTên file đầu ra (bắt buộc để lưu)
--latest, -lThêm frame (khung hình) mới nhất vào tên file
--verbose, -vThông tin gỡ lỗi chi tiết trong quá trình chạy
--timeout, -tĐặt thời gian chờ trước khi chụp ảnh
--encoding, -eMã hóa để sử dụng cho file đầu ra - jpg, gif, bmp, hoặc png
Raspi Camera Video (Video quay bằng camera Raspi)
raspividLệnh quay video bằng camera được đính kèm, sửa đổi với các đối số bên dưới
--width, -wĐặt chiều rộng hình ảnh (từ 64px - 1920px)
--height, -hĐặt chiều cao hình ảnh (từ 64px - 1080px)
--bitrate, -bĐặt tốc độ bit tính bằng bit trên giây (tức là 15 Mbits/s = 15000000)
--output, -oTên file đầu ra (bắt buộc để lưu)
--verbose, -vThông tin gỡ lỗi chi tiết trong quá trình chạy
--timeout, -tĐặt thời gian chờ trước khi quay video
--framerate, -fpsChỉ định khung hình mỗi giây để ghi
Thứ Năm, 12/11/2020 16:37
55 👨 751
0 Bình luận
Sắp xếp theo