Cách reset và chạy lại chỉ mục tìm kiếm trên Windows 10

Theo mặc định, Windows sẽ sử dụng chỉ mục khi tìm kiếm để cung cấp kết quả tìm kiếm nhanh hơn. Chỉ mục tìm kiếm chỉ bao gồm vị trí người dùng đã chọn. Những vị trí này có thể được lọc theo loại file (phần mở rộng file), thuộc tính file và nội dung file muốn lập chỉ mục.

Chỉ mục sử dụng dịch vụ Windows Search và chạy dưới dạng tiến trình Searchindexer.exe trong nền. Chỉ mục sẽ tự động chạy lại (rebuild) và cập nhật những thay đổi trong các vị trí đã chọn kể từ khi chỉ mục cuối được chạy lại để tăng độ chính xác của kết quả tìm kiếm. Theo mặc định, tốc chỉ mục bị giảm do hoạt động người dùng. Nếu máy tính đang chạy không tải, sau đó tốc độ chỉ mục sẽ trở về tốc độ tối đa để chỉ mục nhanh hơn.

Nếu kết quả nhận được bị thiếu, không hợp lệ hoặc không đúng, chỉ mục có thể không được cập nhật. Bạn có thể tự chạy lại chỉ mục để buộc nó cập nhật.

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách reset và chạy lại chỉ mục tìm kiếm thủ công để có kết quả tìm kiếm chính xác trong Windows 10.

Bạn cần đăng nhập với tư cách quản trị để chạy lại chỉ mục.

1. Chạy lại chỉ mục tìm kiếm trong Indexing Options

Bước 1. Mở Control Panel, click vào icon Indexing Options và đóng Control Panel.

Bước 2. Click vào nút Advanced.

Click vào nút Advanced

Bước 3. Trong tab Index Settings, click vào nút Rebuild trong Troubleshooting.

Click vào nút Rebuild

Bước 4. Click vào Ok để xác nhận.

Click vào Ok để xác nhận

Bước 5. Chỉ mục bây giờ đang được chạy lại.

Lưu ý: Quá trình chạy lại chỉ mục có thể mất một thời gian để hoàn thành. Nếu cần, bạn có thể click vào Pause để dừng chạy lại chỉ mục.

Click vào Pause

Bước 6. Khi hoàn tất, click vào Close.

Click vào Close

2. Chạy lại chỉ mục tìm kiếm sử dụng file BAT

Lưu ý: File .bat dưới đây chứa những lệnh này sẽ chạy lại chỉ mục tìm kiếm.

Code:

@echo off
net stop wsearch
del "%ProgramData%\Microsoft\Search\Data\Applications\Windows\Windows.edb"
:wsearch
net start wsearch
IF NOT %ERRORLEVEL%==0 (goto :wsearch) ELSE goto :END
:END

Bước 1. Tải file .bat theo liên kết dưới đây.

https://www.tenforums.com/attachments/tutorials/147615d1502120033-rebuild-search-index-windows-10-a-rebuild_search_index.bat

Bước 2. Lưu file .bat về desktop.

Bước 3. Bỏ chặn file .bat.

Bước 4. Click chuột phải vào file .bat và click vào Run as administrator.

Bước 5. Khi được UAC nhắc, click vào Yes để đồng ý.

Bước 6. Chỉ mục tìm kiếm sẽ bắt đầu chạy lại trong nền.

3. Reset và chạy lại chỉ mục tìm kiếm sử dụng file .bat

Lưu ý: File .bat dưới đây chứa những lệnh này sẽ reset vị trí được chỉ mục về mặc định và chạy lại chỉ mục tìm kiếm.

Code:

@echo off
net stop wsearch
REG ADD "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows Search" /v SetupCompletedSuccessfully /t REG_DWORD /d 0 /f
del "%ProgramData%\Microsoft\Search\Data\Applications\Windows\Windows.edb"
:wsearch
net start wsearch
IF NOT %ERRORLEVEL%==0 (goto :wsearch) ELSE goto :END
:END

Bước 1. Tải file .bat theo liên kết dưới đây.

https://www.tenforums.com/attachments/tutorials/147614d1502120033-rebuild-search-index-windows-10-a-reset_and_rebuild_search_index.bat

Các bước tiếp theo, thực hiện tương tự như từ Bước 2 đến Bước 6 trong Cách 2.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Thứ Sáu, 23/08/2019 14:38
4,45 👨 1.692
0 Bình luận
Sắp xếp theo