Cách buộc xóa file trong Windows 10

Nếu Windows ngăn bạn xóa một file, bạn có thể sử dụng một lệnh duy nhất để buộc xóa file từ cmd. Đây là cách để bạn thực hiện việc đó.

File trong Windows được xóa như thế nào?

Bạn thường có thể xóa hầu hết mọi file hoặc thư mục bằng cách nhấn nút Delete trên bàn phím. Khi bị xóa, file sẽ được chuyển đến Recycle Bin để bạn có thể khôi phục dữ liệu đã xóa khi cần. Để bỏ qua Recycle Binxóa vĩnh viễn một file, bạn có thể sử dụng phím tắt Shift+Delete.

Khi một file đang được sử dụng, nó không thể bị xóa theo những cách thông thường. Nếu bạn cố gắng làm điều đó, bạn có thể nhận được thông báo lỗi "Access Denied: File in use". Điều này chủ yếu là do file bị khóa bởi một ứng dụng. Thường thì không có cách đơn giản nào để biết ứng dụng nào đang khóa file và chặn bạn xóa nó.

Trong những tình huống đó, bạn có thể thực thi một lệnh để buộc xóa các file.

Lưu ý quan trọng: Trước khi xóa file, hãy đảm bảo rằng không có dữ liệu quan trọng nào được lưu trữ trong file và việc xóa file là an toàn. Ngoài ra, hãy tạo bản sao lưu trước khi xóa file. Sau khi xóa, bạn không thể khôi phục file nữa.

Lệnh buộc Windows xóa file

Để buộc Windows xóa một file, ta sẽ sử dụng một dòng lệnh duy nhất. Ngay khi bạn thực thi lệnh, file đích sẽ buộc bị xóa.

1. Điều đầu tiên bạn cần là đường dẫn file. Mở File Explorer và đi đến nơi file được lưu trữ. Tiếp theo, nhấp vào thanh địa chỉ và sao chép đường dẫn.

Sao chép đường dẫn file
Sao chép đường dẫn file

2. Bây giờ, hãy mở Command Prompt với quyền admin.

3. Trong cửa sổ Command Prompt, thực thi lệnh bên dưới, thay thế X bằng ký tự ổ thực tế. Ví dụ, file của bài viết được lưu trữ trong ổ E:. Vì vậy, E được nhập trong lệnh dưới đây.

Nếu file bạn đang cố xóa trong ổ C, bạn có thể bỏ qua bước này.

X:
Thực thi lệnh với ổ chứa file cần xóa
Thực thi lệnh với ổ chứa file cần xóa

4. Khi bạn đang ở trong ổ đích, hãy thực thi lệnh bên dưới, thay thế bằng đường dẫn thực tế bạn đã sao chép trước đó.

cd "E:\Dummy\Folder"
Thực thi lệnh với đường dẫn file đã sao chép
Thực thi lệnh với đường dẫn file đã sao chép

5. Bước này sẽ đưa bạn đến thư mục chứa file. Bây giờ, thực thi lệnh dưới đây, thay thế fileName.ext bằng tên file thực tế cùng với phần mở rộng.

Trong trường hợp ví dụ, file cần xóa là một file zip. Vì vậy, tên file cùng với phần mở rộng .zip được nhập.

del /s /q "fileName.ext"
Thực thi lệnh với tên file thực tế cùng với phần mở rộng
Thực thi lệnh với tên file thực tế cùng với phần mở rộng

6. Nếu Windows có thể xóa file, bạn sẽ thấy phản hồi Deleted File.

Thứ Hai, 11/05/2020 15:43
3,65 👨 3.114
0 Bình luận
Sắp xếp theo