Cách ẩn/hiện thanh trạng thái trong File Explorer trên Windows 10

Thanh trạng thái ở cuối File Explorer cho bạn biết có bao nhiêu mục bên trong và được chọn cho thư mục hiện đang mở. Hai nút bên dưới cũng có sẵn ở phía bên phải của thanh trạng thái.

  • Chế độ xem chi tiết (Ctrl+Shift+6) = Thay đổi bố cục thư mục hiện tại thành chế độ xem chi tiết.
  • Chế độ biểu tượng lớn (Ctrl+Shift+2) = Thay đổi bố cục thư mục hiện tại thành chế độ xem biểu tượng lớn.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách ẩn hoặc hiển thị thanh trạng thái trong File Explorer trên Windows 10.

Đặt thanh trạng thái để ẩn hoặc hiển thị trong File Explorer là cài đặt chung được áp dụng cho tất cả các thư mục và không chỉ trong thư mục hiện tại.

Cách 1

Để hiển thị hoặc ẩn thanh trạng thái trong File Explorer bằng tùy chọn thư mục

1. Mở Folder Options.

2. Nhấn vào tab View, chọn (mặc định) hoặc bỏ chọn Show status bar trong "Advanced settings" cho những gì bạn muốn và nhấn vào OK.

Ẩn/hiện thanh trạng thái trên File Explorer
Ẩn/hiện thanh trạng thái trên File Explorer

Cách 2

Để hiển thị hoặc ẩn thanh trạng thái trong File Explorer bằng file REG

Các file .reg có thể tải xuống bên dưới sẽ sửa đổi giá trị DWORD trong registry key sau:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

1. Thực hiện bước 2 (để ẩn) hoặc bước 3 (để hiển thị) bên dưới cho những gì bạn muốn làm.

2. Để ẩn thanh trạng thái trong File Explorer, tải xuống file này và chuyển đến bước 4 bên dưới.

3. Để hiển thị thanh trạng thái trong File Explorer, tải xuống file này và chuyển đến bước 4 bên dưới.

4. Lưu file .reg vào desktop.

5. Nhấp đúp vào file .reg đã tải xuống để hợp nhất nó.

6. Khi được nhắc, bấm vào Run > Yes (UAC) > Yes > OK để phê duyệt hợp nhất.

7. Nếu bạn hiện đang mở File Explorer, hãy đóng và mở lại hoặc điều hướng đến thư mục khác để áp dụng thay đổi.

8. Nếu thích, bây giờ bạn có thể xóa file .reg đã tải xuống.

Thứ Hai, 27/01/2020 08:42
2,33 👨 10.149
0 Bình luận
Sắp xếp theo