Bài kiểm tra trắc nghiệm về JAVA P4

Bộ câu hỏi trắc nghiệm về lập trình Java sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức hữu ích trong quá trình bạn áp dụng cho việc học cũng như làm việc với Java. Mời bạn đọc tham khảo.

Xem thêm:

 • Câu 1. Khối lệnh sau có kết quả bao nhiêu?
  String greeting = “Hello”;

  int k = greeting.length();

  System.out.print (k);
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Câu 2. Lệnh str.charat(n) có tác dụng gì?
  • Lấy ký tự bất kỳ trong chuỗi str
  • Lấy độ dài chuỗi str
  • Lấy ký tự có số chỉ mục n trong chuỗi k
  • Không có lệnh này 
 • Câu 3. Khối lệnh sau có kết quả bao nhiêu khi thực hiện?
  char[] greet = new char[10];

  greet = “Hello”;

  k = greet.length();

  System.out.print(k);
  • 4
  • 5
  • 6
  • Lỗi biên dịch 
 • Câu 4. Trong các kiểu giá trị số thực đặc biệt dưới đây, kiểu nào là đúng?
  • Dương vô cực
  • Âm vô cực
  • NaN
  • Cả 3 giá trị trên 
 • Câu 5. Trong Java, kiểu char biểu diễn bộ mã code nào dưới đây?
  • UTF-8
  • UTF-16
  • UTF-32
  • Tất cả các mã trên 
 • Câu 6. Giá trị mặc định của một biến kiểu char là?
  • u0000
  • \uFFFF
  • OF
  • OX
 • Câu 7. Hai câu lệnh sau ra kết quả s là bao nhiêu
  String greetings = “Hello”;

  String s = greetings.substring(0,3);
  • Hell
  • Hel
  • ello
  • Hello
 • Câu 8. Hai câu lệnh sau ra kết quả s là bao nhiêu
  String greetings = “Hello”

  String s = greetings.substring(0,3);
  • Hell

  • Hel
  • Lệnh sai
  • Hello
 • Câu 9. Trong hai câu lệnh sau, lệnh substring có tác dụng gì?
  String greetings = “ Hello “;

  String s = greetings.substring(0,3);
  • Lấy các ký tự từ vị trí chỉ mục 0 đến vị trí chỉ mục 2 của chuỗi greetings và đưa vào s

   1. Thay đổi 3 ký tự đầu tiên của chuỗi greetings
  • Sao chép chuỗi greetings vào chuỗi s
  • Cắt các ký tự từ vị trí chỉ mục 0 đến chỉ mục 3 và đưa vào s
 • Câu 10. Kiểu enum là gì?
  • Là kiểu dữ liệu gồm các trường chứa một tập hợp cố định các hằng số
   1. Là kiểu dữ liệu liệt kê các biến số
  • Là một kiểu dữ liệu trong java

  • Tất cả đều sai 
 • Câu 11. Có bao nhiêu loại quyền truy cập trong JAVA?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Câu 12. Nếu không khai báo từ khóa chỉ phạm vi truy cập, phạm vi truy cập của đối tượng là gì?
  • Có thể truy cập từ các lớp trong cùng package
  • Có thể truy cập đối tượng từ các lớp trong cùng package và lớp con nằm trong package khác
  • Có thể truy cập đối tượng từ các phương thức khác trong lớp đó

   1. Có thể truy cập đối tượng từ bất kỳ vị trí nào của chương trình
 • Câu 13. Phạm vi truy cập của một đối tượng khi khai báo private là gì?
  • Có thể được truy cập bất kỳ vị trí nào trong chương trình.

   1. Có thể được truy cập từ các lớp trong cùng package.
  • Có thể được truy cập từ các lớp trong cùng package và lớp con nằm trong package khác

  • Chỉ có thể truy cập từ các phương thức khác trong class đó

 • Câu 14. Phạm vi truy cập của một đối tượng khi được khai báo protected là gì?
   1. Có thể được truy cập từ bất kỳ vị trí nào trong chương trình.
   1. Có thể được truy cập từ các lớp trong cùng package.
   1. Có thể được truy cập từ các lớp trong cùng package và lớp con nằm trong package khác.
   1. Chỉ có thể truy cập từ các phương thức khác trong class đó.
 • Câu 15. Phạm vi truy cập của một đối tượng khi được khai báo public là gì?
   1. Có thể được truy cập từ bất kỳ vị trí nào trong chương trình.
   1. Có thể được truy cập từ các lớp trong cùng package.
   1. Có thể được truy cập từ các lớp trong cùng package và lớp con nằm trong package khác.
   1. Chỉ có thể truy cập từ các phương thức khác trong class đó.
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này khá đấy 
Bạn trả lời rất tốt 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Sáu, 09/11/2018 15:32
51 👨 1.129
0 Bình luận
Sắp xếp theo