Trắc nghiệm về tin học cơ bản - Phần 2

Tiếp tục seri bài trắc nghiệm về tin học, trong bài viết dưới đây sẽ là những câu hỏi vô cùng thú vị để bạn trả lời về những vấn đề xoay quanh chủ đề tin học. Hãy cùng bắt đầu nhé.

Câu 1. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có giá trị số 25; Tại ô B2 gõ vào công thức =SQRT(A2) thì nhận được kết quả:

A. 0
B. 5
C. #VALUE!
D. #NAME!

Câu 2. Trong soạn thảo Word, muốn đánh dấu lựa chọn một từ, ta thực hiện:

A. Nháy đúp chuột vào từ cần chọn
B. Bấm tổ hợp phím Ctrl – C
C. Nháy chuột vào từ cần chọn
D. Bấm phím Enter

Câu 3. Trong bảng tính Excel, Ô C2 chứa hạng của học sinh. Công thức nào tính học bổng theo điều kiện: Nếu xếp hạng từ hạng một đến hạng ba thì được học bổng là 200000, còn lại thì để trống

A. =IF(C2>=3, 200000, 0)
B. =IF(C2<=3, 200000, “”)
C. =IF(C2<=3, 0, 200000)
D. =IF(C2<3, 200000, “”)

Câu 4. Trong soạn thảo Word, thao tác nào sau đây sẽ kích hoạt lệnh Paste (Chọn nhiều đáp án)

A. Tại thẻ Home, nhóm Clipboard, chọn Paste
B. Bấm tổ hợp phím Ctrl + V.
C. Chọn vào mục trong Office Clipboard
D. Tất cả đều đúng

Câu 5. Phần mềm nào có thể soạn thảo văn bản với nội dung và định dạng như sau:

”Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.”

A. Notepad
B. Microsoft Word
C. WordPad
D. Tất cả đều đúng

Câu 6. Trong bảng tính Excel, giá trị trả về của công thức =LEN(“Website Quantrimang.com”) là:

A. 15
B. 16
C. 23
D. 18

Câu 7. Trong bảng tính Excel, cho các giá trị như sau: ô A4= 4, ô A2= 5, ô A3= 6, ô A7= 7 tại vị trí ô B2 lập công thức B2= Sum(A4,A2,Count(A3,A4)) cho biết kết quả ô B2 sau khi Enter:

A. 10
B. 9
C. 11
D. Lỗi

Câu 8. Trong bảng tính Excel, ô A1 chứa nội dung “TTTH ĐHKHTN”. Khi thực hiện công thức = LEN(A1) thì giá trị trả về kết quả:

A. 6
B. 11
C. 5
D. 0

Câu 9. Trong bảng tính Excel, ô A1 chứa giá trị 7.5. Ta lập công thức tại ô B1 có nội dung như sau
=IF(A1>=5, “Trung Bình”, IF(A1>=7, “Khá”, IF(A1>=8, “Giỏi”, “Xuất sắc”))) khi đó kết quả nhận được là:

A. Giỏi.
B. Xuất sắc.
C. Trung Bình
D. Khá.

Câu 10. Trong bảng tính Excel, hàm nào dùng để tìm kiếm:

A. Vlookup
B. IF
C. Left
D. Sum

Câu 11. Trong bảng tính Excel, để lưu tập tin đang mở dưới một tên khác, ta chọn:

A. File / Save As
B. File / Save
C. File / New
D. Edit / Replace

Câu 12. Trong bảng tính Excel, hàm Today() trả về:

A. Số ngày trong tháng
B. Số tháng trong năm
C. Ngày hiện hành của hệ thống
D. Số giờ trong ngày

Câu 13. Trong bảng tính Excel, các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối:

A. B$1$$10$D
B. B$1
C. $B1:$D10
D. $B$1:$D$10

Đáp án:

1. B

2. A

3. B

4. A, B

5. D

6. C

7. C

8. B

9. C

10. A

11. A

12. C

13. D

Xem thêm:

Thứ Sáu, 26/10/2018 16:16
51 👨 3.007
0 Bình luận
Sắp xếp theo