Trắc nghiệm về công nghệ thông tin

Công nghệ Thông tin, viết tắt CNTT, là một nhánh ngành kỹ thuật sử dụng máy tính và phần mềm máy tính để chuyển đổi, lưu trữ, bảo vệ, xử lý, truyền tải và thu thập thông tin.

Câu 1: Việc tải file dữ liệu từ internet bị chậm là do nguyên nhân, bạn sử dụng lựa chọn nào?

A. File có dung lượng lớn
B. Server cung cấp dịch vụ internet bị quá tải
C. Đường truyền internet tốc độ thấp
D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 2: Để thực hiện việc chèn bảng biểu vào slide ta phải, bạn sử dụng lựa chọn nào?

A. Insert \Tables \ Insert
B. Insert \Tables \ Table \ Insert Table
C. Insert \Tables \ Table \ Table
D. Insert \Tables \ Table Insert

Câu 3: CPU là viết tắt của cụm từ nào, bạn sử dụng lựa chọn nào?

A. Common Processing Unit
B. Control Processing Unit
C. Case Processing Unit
D. Central Processing Unit

Câu 4: Phần mềm nào là phần mềm ứng dụng?

A. Microsoft Powerpoint
B. Microsoft Word.
C. Microsoft Excel.
D. Cả 3 ý trên.

Câu 5: Trong bảng tính Excel, tại ô A1 chứa chuỗi TINHOC. Ta gõ công thức tại ô B1 là: =LEFT(A1,3) thì nhận được kết quả:

A. TIN
B. HOC
C. INH
D. NHO

Câu 6: Để soạn một Email, bạn sử dụng lựa chọn nào? (Chọn nhiều lựa chọn)

A. Kết nối Internet, vào hộp mail và soạn mail
B. Không cần kết nối Internet vẫn soạn được
C. Soạn sẵn văn bản trên Word rồi copy, vào hộp mail, soạn thư paste vào.
D. Cả 3 phần đều sai

Câu 7: Để truy cập Internet, người ta dùng chương trình nào sau đây, bạn sử dụng lựa chọn nào?

A. Microsoft Excel
B. Microsoft Word
C. Internet Explorer
D. Wordpad

Câu 8: Các phần mềm dùng để nén tập tin, bạn sử dụng lựa chọn nào?

A. Winzip, Winrar, Total Commander
B. Winzip, Winword, Window Explorer
C. Winzip, Winword, Excel
D. Winzip, Window, Total Commander

Câu 9: Trong soạn thảo Word, để dãn khoảng cách giữa các dòng là 1.5 line trong một đoạn, bạn sử dụng lựa chọn: (Chọn nhiều đáp án)

A. Format \ Paragraph \ line spacing
B. Home \ Paragraph \ Line and Paragraph Spacing \ 1.5
C. Nhấn Ctrl+Shift+5 tại dòng đó
D. Nhấn Ctrl + 5 tại dòng đó

Câu 10: Để tô màu nền cho Powerpoint 2010 ta chọn những lệnh nào:?

A. Insert \ Background \ Background Style
B. Layout \ Background \ Background Style
C. Home \ Background \ Background Style
D. Design \ Background \ Background Style

Đáp án:

1. D

2. B

3. D

4. D

5. A

6. A, C

7. C

8. A

9. B, D

10. D

Xem thêm:

Thứ Sáu, 05/10/2018 15:46
4,811 👨 2.863
0 Bình luận
Sắp xếp theo