Trắc nghiệm Microsoft Access có đáp án P1

Access là một phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ do hãng Microsoft giữ bản quyền. Access thường được đóng gói cùng các phần mềm khác trong bộ Microsoft Office và được sử dụng rộng rãi trong các máy tính cài hệ điều hành Windows. Sau đây, mời bạn đọc thử tài kiến thức của mình với bộ câu hỏi trắc nghiệm sau đây.

Xem thêm:

 • Câu 1. Thuộc tính Validation Text của trường A sẽ quy định
  • Dòng thông báo lỗi khi nhập giá trị của trường A không hợp lệ
  • Dòng thông báo xuất hiện khi con trỏ di chuyển vào cột A
  • Điều kiện đòi hỏi để con trỏ có thể di chuyển vào cột A
  • Điều kiện hợp lệ dữ liệu để giới hạn miền giá trị nhập vào trường A
 • Câu 2. Trong một truy vấn (Query) ta có thể nhóm dữ liệu tối đa bao nhiêu trường
  • 256
  • 10
  • 128
  • 255
 • Câu 3. Tên Table
  • Có khoảng trắng
  • Có chiều dài tên tùy ý
  • Không có khoảng trắng
  • Có chiều dài tối đa là 64 ký tự, không nên dùng khoảng trắng và không nên sử dụng tiếng Việt có dấu
 • Câu 4. Phần thập phân của dữ liệu kiểu Long Interger có thể chứa tối đa
  • 1 chữ số
  • 7 chữ số
  • 15 chữ số
  • 0 chữ số
 • Câu 5. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu được dùng trong Access là
  • Cơ sở dữ liệu phân tán
  • Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng
  • Cơ sở dữ liệu quan hệ
   1. Cơ sở dữ liệu tậptrung
 • Câu 6. Tổng số Table có thể mở cùng một lúc là
  • 64
  • 255
  • 1024
  • Không giới hạn 
 • Câu 7. Thuộc tính nào của MainForm cho phép tạo mối liên kết dữ liệu đúng với SubForm
  • Link SubForm và Link MainForm
  • Relationship SubForm và Relationship MainForm
  • Link Child Field và Link Master Field
  • Casecade Relate Field
 • Câu 8. Để cho phép người dùng có thể làm việc trên các Form khác nhau trong khi Form A đang mở, thì trong Form A đặt thuộc tính
  • Popup = yes, Modal = yes
  • Popup = no, Modal = no
  • Popup = yes, Modal =no
   1. Popup = no, Madal =yes
 • Câu 9. Khi xóa Form “Nhanvien”
  • Tất cả các Macro cài trong Form sẽ bị mất
  • Tất cả các thủ tục cài trong Form sẽ bị mất
  • Tất cả dữ liệu về nhân viên sẽ bị mất
  • Tất cả các Macro và thủ tục cài trong Form sẽ bị mất, nhưng dữ liệu về nhân viên không bị mất
 • Câu 10. Một cơ sở dữ liệu của Access 2003 có bao nhiêu thành phần
  • Một thành phần duy nhất là Table
  • 5 thành phần: Tables, Queries, Forms, Reports, Macros
   1. 6 thành phần: Tables, Queries, Forms, Reports, Macros,Pages
   1. 7 thành phần: Tables, Queries, Forms, Reports, Macros, Pages,
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả cũng không tồi 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Tư, 17/10/2018 10:11
53 👨 2.715
0 Bình luận
Sắp xếp theo